Styl życia

Gwiazdki Michelin utrzymane oraz przetasowania wśród warszawskich restauracji

W środę 27 marca ogłoszono restauracje wyróżnione w najnowszym wydaniu kulinarnego Czerwonego Przewodnika Michelin „Main Cities of Europe 2019”. Atelier Amaro oraz Senses z Warszawy kolejny rok z rzędu utrzymały swoje Gwiazdki Michelin, co pozwala im na zachowanie pozycji jedynych lokali w Polsce z tym wyróżnieniem. W tym roku lista krakowskich restauracji pozostała niemal niezmieniona, natomiast wśród warszawskich nastąpiły spore przetasowania – pojawiły się trzy nowe lokale, sześć zniknęło z zestawienia, a jeden otrzymał symbol Bib Gourmand. Do światowej listy dołączają restauracje z Chorwacji i Islandii.

 

przewodnik Main Cities of Europe 2019

W tym roku na liście restau­ra­cji wyróż­nio­nych w Czer­wo­nym Prze­wod­ni­ku Miche­lin „Main Cities of Euro­pe 2019” poja­wi­ły się trzy nowe miej­sca z War­sza­wy – Chłod­na 15 by Wila­mow­ski, Euro­pej­ski Grill oraz Bez Gwiaz­dek – nato­miast aż sześć znik­nę­ło z zesta­wie­nia. Łącz­nie inspek­to­rzy Miche­lin wyróż­ni­li w prze­wod­ni­ku 27 loka­li ze sto­li­cy, w tym dwa z nich utrzy­ma­ły Gwiazd­kę Miche­lin, któ­ra od wie­lu lat jest uzna­wa­na za naj­wyż­sze wyróż­nie­nie sztu­ki kuli­nar­nej i jed­no­cze­śnie sta­no­wi marze­nie sze­fów kuch­ni. Kolej­ny rok z rzę­du doko­na­ły tego Ate­lier Ama­ro i Sen­ses. Dodat­ko­wo Kie­lisz­ki na Hożej zdo­by­ły wyróż­nie­nie Bib Gou­r­mand przy­zna­wa­ne za korzyst­ny sto­su­nek jako­ści potraw do ich ceny. W Kra­ko­wie, gdzie w prze­wod­ni­ku zna­la­zło się 25 restau­ra­cji, zmian było dużo mniej – tyl­ko jeden lokal znik­nął z listy.

War­to pamię­tać, że już samo zna­le­zie­nie się w zesta­wie­niu „Main Cities of Euro­pe” jest dla wła­ści­cie­li, sze­fów kuch­ni i całej obsłu­gi dużym suk­ce­sem. Uwzględ­nie­nie loka­lu w prze­wod­ni­ku to decy­zja inspek­to­rów Miche­lin, któ­rzy przy­go­to­wu­ją reko­men­da­cje i oce­nia­ją restau­ra­cje. Ich wizy­ty są zawsze ano­ni­mo­we, aby zapew­nić obiek­ty­wizm oce­ny. Inspek­tor może wpraw­dzie ujaw­nić swo­ją toż­sa­mość, jed­nak dopie­ro po ure­gu­lo­wa­niu rachun­ku. W prze­ci­wień­stwie do Gwiaz­dek Miche­lin, któ­re przy­zna­wa­ne są kole­gial­nie, decy­zję o umiesz­cze­niu restau­ra­cji w prze­wod­ni­ku może pod­jąć jeden inspek­tor.

W prze­wod­ni­ku „Main Cities of Euro­pe” restau­ra­cjom przy­zna­wa­ne są nastę­pu­ją­ce sym­bo­le:

- Gwiazd­ki Miche­lin – za walo­ry sma­ko­we potraw (od jed­nej do trzech gwiaz­dek)

- Bib Gou­r­mand – za sto­su­nek jako­ści do ceny

- Sztuć­ce (Łyż­ka & Wide­lec) – za wystrój, jakość obsłu­gi, atmos­fe­rę loka­lu (od jed­ne­go do pię­ciu sztuć­ców)

Jed­na Gwiazd­ka Miche­lin ozna­cza bar­dzo dobrą restau­ra­cję w swo­jej kate­go­rii, dwie to rewe­la­cyj­na kuch­nia war­ta odwie­dze­nia, a trzy – wyjąt­ko­wa kuch­nia war­ta spe­cjal­nej podró­ży. Decy­zję o uho­no­ro­wa­niu tym naj­bar­dziej pre­sti­żo­wym tytu­łem podej­mu­je kole­gial­nie aż trzech inspek­to­rów Miche­lin. Osob­nym wyróż­nie­niem przy­zna­wa­nym restau­ra­cjom jest Wscho­dzą­ca Gwiazd­ka, któ­ra ozna­cza bar­dzo duże szan­se na zdo­by­cie wła­ści­we­go sym­bo­lu w latach kolej­nych. Tak wła­śnie było w przy­pad­ku war­szaw­skiej restau­ra­cji Ate­lier Ama­ro, któ­ra rok po otrzy­ma­niu Wscho­dzą­cej Gwiazd­ki zdo­by­ła peł­no­praw­ny tytuł.

Istot­ną zmia­ną na świa­to­wej liście jest dołą­cze­nie do zesta­wie­nia restau­ra­cji z Chor­wa­cji, któ­re znaj­du­ją się z Zagrze­biu i Dubrow­ni­ku, oraz z Islan­dii, któ­re dzia­ła­ją w Rey­kja­víku. Łącz­nie tego­rocz­na edy­cja prze­wod­ni­ka „Main Cities of Euro­pe” opi­su­je ponad 1900 restau­ra­cji z 38 naj­więk­szych miast w 22 kra­jach Euro­py. Opi­sa­ne loka­le znaj­du­ją się w Austrii (Wie­deń i Sal­zburg), Bel­gii (Bruk­se­la i Antwer­pia), Chor­wa­cji (Zagrzeb i Dubrow­nik), Cze­chach (Pra­ga), Danii (Kopen­ha­ga, Aar­hus), Fin­lan­dii (Hel­sin­ki), Fran­cji (Paryż, Lyon), Gre­cji (Ate­ny), Hisz­pa­nii (Madryt, Bar­ce­lo­na), Holan­dii (Amster­dam, Rot­ter­dam), Irlan­dii (Dublin), Islan­dii (Rey­kja­vík), Luk­sem­bur­gu (Luk­sem­burg), Niem­czech (Ber­lin, Ham­burg, Mona­chium), Nor­we­gii (Oslo), Pol­sce (War­sza­wa, Kra­ków), Por­tu­ga­lii (Lizbo­na), Szwaj­ca­rii (Ber­no, Gene­wa, Zurych), Szwe­cji (Sztok­holm, Göte­borg, Mal­mö), na Węgrzech (Buda­peszt), w Wiel­kiej Bry­ta­nii (Lon­dyn, Edyn­burg), Wło­szech (Rzym, Medio­lan).

Fir­ma Miche­lin zaj­mu­je się nie tyl­ko pro­duk­cją opon, lecz tak­że wyda­je słyn­ne mapy oraz prze­wod­ni­ki kuli­nar­ne i tury­stycz­ne. Prze­wod­nik Miche­lin „Main Cities of Euro­pe” poja­wia się na ryn­ku od ponad 100 lat i jest uzna­wa­ny za naj­waż­niej­szy prze­wod­nik kuli­nar­ny na świe­cie – sta­no­wi numer jeden zarów­no pod wzglę­dem wyso­ko­ści sprze­da­ży, jak i histo­rii oraz repu­ta­cji. Wszel­kie infor­ma­cje prak­tycz­ne w nim zawar­te, ran­kin­gi loka­li oraz przy­zna­ne wyróż­nie­nia są spraw­dza­ne oraz aktu­ali­zo­wa­ne każ­de­go roku. Inspek­to­rzy ponow­nie odwie­dza­ją poprzed­nio oce­nio­ne loka­le, a tak­że te, któ­re jesz­cze nie zna­la­zły się na stro­nach prze­wod­ni­ka.

Gwiazdki Michelin Warszawa/ Kraków 2019

 

Tekst/grafika: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy