ModaNewsroom

GORALSKA JOAILLERIE – Z NAJDALSZYCH ZAKĄTKÓW ZIEMI DO OBYWATELEK ŚWIATA

GORALSKA JOAILLERIE to biżuteria pozbawiona granic. Chcąc zrobić z kobiet obywatelki świata, pozwala im poznać regiony skąd pochodzą używane przez markę kamienie i surowce. Kultura tychże regionów jest dla niej stałym źrodłem inspiracji. W starożytnych językach semickich, “goral” oznacza “przeznaczenie”, natomiast w językach słowaniańskich przyrostek “ska” przywodzi na myśl motyw kobiecości. Na tym właśnie polega filozofia marki GORALSKA, stworzonej i prowadzonej przez Corinne Evens. Jej biżuteria przeznaczona jest dla kobiet będących w zgodzie z epoką, w której żyją i świadomie kroczących
w przyszłość.


GORALSKA jest mar­ką soli­dar­ną i zgod­nie z pod­ję­ty­mi zobo­wią­za­nia­mi prze­ka­zu­je część swo­ich zysków na rzecz orga­ni­za­cji filan­tro­pij­nych.

GORALSKA JOAILLERIE jest obec­na w czte­rech mia­stach: w Pary­żu, w Luk­sem­bur­gu, w Gsta­ad i od nie­daw­na w War­sza­wie, w buti­ku Red Rubin w Gale­rii Moko­tów.
Flag­ship mar­ki mie­ści się w słyn­nym pary­skim zagłę­biu jubi­le­rów, przy 12 rue de la Paix.

Two­rząc kolek­cje biżu­te­rii GORALSKA, Corin­ne Evens czer­pie inspi­ra­cje zarów­no z kul­tu­ry regio­nów pocho­dze­nia wyko­rzy­sty­wa­nych mate­ria­łów, żywio­łów czy filo­zo­fii.

Zało­ży­ciel­ką mar­ki GORALSKA jest wspo­mnia­na już Corin­ne Evens, fran­cu­ska pro­jek­tant­ka o pol­sko-żydow­skich korze­niach. Uro­dzo­na w rodzi­nie jubi­ler­skiej od trzech poko­leń, Corin­ne posta­no­wi­ła na nowo zde­fi­nio­wać spo­sób nosze­nia tych kamie­ni. Jako wnucz­ka zało­ży­cie­la, Geo­r­ge­’a Even­sa, Corin­ne stoi na cze­le rodzin­nej gru­py firm. Magi­ster mate­ma­ty­ki, a zara­zem pasjo­nat­ka sztu­ki i biżu­te­rii, Corin­ne krę­ci fil­my doku­men­tal­ne, two­rzy sztu­kę z zakre­su video art oraz pro­jek­tu­je biżu­te­rię. Jej kolek­cje czer­pią z pięk­na naszej pla­ne­ty, a prze­zna­czo­ne są dla kobiet, któ­re moż­na okre­ślić mia­nem oby­wa­te­lek świa­ta, obda­rzo­nych uni­kal­nym sty­lem i boga­tą oso­bo­wo­ścią.

 

Będąc zaan­ga­żo­wa­ną w dzia­ła­nia filan­tro­pij­ne, Corin­ne Evens dba o to, aby dia­men­ty pocho­dzi­ły z legal­nych źró­deł i były wydo­by­wa­ne w pro­fe­sjo­nal­ny i etycz­ny spo­sób. Corin­ne Evens jest rów­nież Pre­ze­sem Evens Foun­da­tion, fun­da­cji z sie­dzi­bą w Bel­gii, z biu­ra­mi w Pary­żu i w War­sza­wie, któ­rej celem jest ini­cjo­wa­nie i pro­wa­dze­nie pro­jek­tów na rzecz popra­wy sto­sun­ków mię­dzy­kul­tu­ro­wych i wza­jem­nej współ­pra­cy. Ponad­to, Corin­ne jest hono­ro­wym Pre­ze­sem Euro­pej­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich Polin, któ­re ma za zada­nie zachę­cić poten­cjal­nych dona­to­rów z Euro­py do wspie­ra­nia Muzeum oraz pro­mo­wać insty­tu­cję na are­nie euro­pej­skiej. Corin­ne Evens jest rów­nież aktyw­ną busi­nesswo­man w zakre­sie nie­ru­cho­mo­ści oraz hote­lar­stwa.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy