Styl życia

Gdy whisky spotyka się ze sztuką –  Malwina Konopacka w globalnej kampanii Glenfiddich Grande Couronne

Glenfiddich – whisky z głową jelenia w logotypie to najbardziej popularna whisky single malt na świecie, którą to pozycję zawdzięcza wytrwałości Williama Granta i wielu pokoleń jego rodziny, od 1887 roku prowadzącej destylarnię w małym szkockim miasteczku regionu Speyside. Powstała z najlepszego jęczmienia i krystalicznie czystej wody uzyskiwanej z podziemnego źródła Robbie Dhu, whisky Glenfiddich wyróżnia się swoim smakiem i aromatem. 

Glenfiddich Grande Couronne - 7 (fot. Jacek Tomczak:Filip Bonder)

Mal­wi­na Kono­pac­ka, fot. Jacek Tom­czak, Filip Bonder

26-let­nia sin­gle-malt Gran­de Couronn, oprócz nie­po­wta­rzal­nej kom­po­zy­cji sma­ków, któ­ra łączy tra­dy­cyj­ne nuty szkoc­kiej whi­sky ze szla­chet­nym aro­ma­tem fran­cu­skie­go konia­ku, sca­la tak­że dwa świa­ty -  – whi­sky i sztu­kę.  Spe­cjal­nie dla Glen­fid­dich, artyst­ka Mal­wi­na Kono­pac­ka stwo­rzy­ła bowiem wyjąt­ko­we dzie­ło: nowo­cze­sną inter­pre­ta­cję ory­gi­nal­ne­go moty­wu filigree.

Skąd takie połą­cze­nie? Nie­wąt­pli­wie, zarów­no świat whi­sky jak i sztu­ki czer­pią z rze­mio­sła, kre­atyw­no­ści i poszu­ki­wa­nia nie­sza­blo­no­wych roz­wią­zań. Już samą pro­duk­cję whi­sky moż­na bez waha­nia uznać za sztu­kę samą w sobie, zaś mistrzów sło­do­wa­nia za arty­stów, któ­rzy w opar­ciu o tra­dy­cyj­ne meto­dy pro­duk­cji potra­fią zde­rzyć ze sobą róż­ne świa­ty, two­rząc zupeł­nie inno­wa­cyj­ny pro­dukt, taki jak m.in. 26-let­nia Gran­de Couron­ne. Gran­dę Couron­ne, dzię­ki leża­ko­wa­niu przez nie­mal ćwierć wie­ku w szkoc­kiej desty­lar­ni oraz fini­szo­wa­niu w nie­zwy­kle rzad­kich becz­kach po fran­cu­skim konia­ku wyróż­nia tra­dy­cyj­ny smak szkoc­kiej whi­sky prze­ła­ma­ny słod­ki­mi nuta­mi fran­cu­skie­go trun­ku. Tym samym, moż­na stwier­dzić, że naj­now­sza sin­gle malt to zde­rze­nie dwóch kul­tur – fran­cu­skiej i szkoc­kiej – widzia­nych przez pry­zmat sztu­ki rene­san­su. Wyra­zem takie­go spoj­rze­nia sta­ły się zaś współ­pra­ce z arty­sta­mi z całe­go świa­ta, w tym z  polką Mal­wi­ną Kono­pac­ką, któ­ra w ramach glo­bal­nej kam­pa­nii stwo­rzy­ła dla mar­ki Glen­fid­dich autor­ską inter­pre­ta­cję ozdob­ne­go moty­wu fili­gree, cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla opa­ko­wa­nia i butel­ki Gran­de Couronne.

Gdy whisky spotyka się ze sztuką -  Malwina Konopacka w globalnej kampanii Glenfiddich Grande Couronne

fot. Jacek Tom­czak, Filip Bonder

Kim jest Mal­wi­na Kono­pac­ka? To uzna­na artyst­ka, któ­rą  przede wszyst­kim cha­rak­te­ry­zu­je nie­tu­zin­ko­we podej­ście do sztu­ki, łączą­ce rzeź­bę, wzor­nic­two i ilu­stra­cję. Na co dzień artyst­ka two­rzy cera­mi­kę użyt­ko­wą o cha­rak­te­ry­stycz­nym desi­gnie, zaś jej naj­bar­dziej zna­nym pro­jek­tem jest seria OKO, skła­da­ją­ca się z uni­kal­nych wazo­nów w róż­nych wer­sjach kolo­ry­stycz­nych. Póź­niej­sze, bar­dziej eks­pe­ry­men­tal­ne pro­jek­ty, m.in. modu­ło­we tote­my to obiek­ty na gra­ni­cy sztuk wizu­al­nych i desi­gnu. Dokład­nie taka jest też inter­pre­ta­cja nie­zwy­kle pre­cy­zyj­ne­go, zło­te­go fili­gree Jeana-Char­le­sa Dese­vre, któ­ry umiesz­czo­no na nowych butel­kach sygno­wa­nych logo­ty­pem zło­te­go jelenia.

To nowo­cze­sne, mini­ma­li­stycz­ne dzie­ło, łączy w sobie meta­lo­wą kon­struk­cję z ele­men­ta­mi cera­micz­ny­mi i jest wyra­zem zaba­wy for­mą oraz kolo­rem. Wra­że­nie robi nie tyl­ko kom­po­zy­cja, ale i roz­miar dzie­ła  – to bowiem aż 2‑metrowa kra­ta wpi­sa­na w sta­lo­wą ramę, do któ­rej przy­mo­co­wa­no kon­tra­stu­ją­ce ze sobą kolo­ro­we kul­ki i prec­le, wyko­rzy­sta­ne w nie­ty­po­wej dla artyst­ki, inno­wa­cyj­nej for­mie. W paź­dzier­ni­ku br. dzie­ło Mal­wi­ny Kono­pac­kiej tra­fi na aukcję desi­gnu w domu aukcyj­nym DESA Uni­cum, a dochód z licy­ta­cji w cało­ści zosta­nie prze­zna­czo­ny na pro­jekt 160/160 Towa­rzy­stwa Zachę­ty Sztuk Pięk­nych. W ramach  tego spe­cjal­ne­go pro­jek­tu, zaini­cjo­wa­ne­go wspól­nie z Zachę­tą, Towa­rzy­stwo – z oka­zji 160. rocz­ni­cy swo­je­go ist­nie­nia – ufun­du­je 160 sty­pen­diów artyst­kom i arty­stom, któ­rzy sta­ją dziś przed ogrom­nym wyzwa­niem, jak kon­ty­nu­ować swo­ją twórczość.

robi nie tylko kompozycja, ale i rozmiar dzieła  – to bowiem aż 2-metrowa krata wpisana w stalową ramę, do której przymocowano kontrastujące ze sobą kolorowe kulki i precle, wykorzystane w nietypowej dla artystki, innowacyjnej formie. W październiku br. dzieło Malwiny Konopackiej trafi na aukcję designu w domu aukcyjnym DESA Unicum, a dochód z licytacji w całości zostanie przeznaczony na projekt 160/160 Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W ramach  tego specjalnego projektu, zainicjowanego wspólnie z Zachętą, Towarzystwo – z okazji 160. rocznicy swojego istnienia – ufunduje 160 stypendiów artystkom i artystom, którzy stają dziś przed ogromnym wyzwaniem, jak kontynuować swoją twórczość.

fot. Jacek Tom­czak, Filip Bonder

robi nie tylko kompozycja, ale i rozmiar dzieła  – to bowiem aż 2-metrowa krata wpisana w stalową ramę, do której przymocowano kontrastujące ze sobą kolorowe kulki i precle, wykorzystane w nietypowej dla artystki, innowacyjnej formie. W październiku br. dzieło Malwiny Konopackiej trafi na aukcję designu w domu aukcyjnym DESA Unicum, a dochód z licytacji w całości zostanie przeznaczony na projekt 160/160 Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W ramach  tego specjalnego projektu, zainicjowanego wspólnie z Zachętą, Towarzystwo – z okazji 160. rocznicy swojego istnienia – ufunduje 160 stypendiów artystkom i artystom, którzy stają dziś przed ogromnym wyzwaniem, jak kontynuować swoją twórczość.

fot. Jacek Tom­czak, Filip Bonder

Gdy whisky spotyka się ze sztuką -  Malwina Konopacka w globalnej kampanii Glenfiddich Grande Couronne

fot. Jacek Tom­czak, Filip Bonder

Komentarze

komentarzy