Styl życia

Gdy przeciwieństwa się przyciągają: apartament dla dwojga według projektu Sandry Białkowskiej

Dynamiczny, zdecydowany mężczyzna, pełen energii do działania. Subtelna, łagodna kobieta, emanująca ciepłem i kobiecością. W codziennym życiu wzajemnie się uzupełniają, tworząc zgrany duet, czego doskonałym dowodem jest ich wspólne mieszkanie. Choć łączy ono pozornie dwie różne stylistyki, tworzy niezwykle spójną całość – z charakterem, a jednak przytulną, nienachalną i elegancką. To zasługa Sandry Białkowskiej z pracowni projektowej Dobry Układ, która wsłuchując się w serca klientów, tworzy projekty dopasowane do ich potrzeb, osobowości i stylu życia.

apartament dla dwojga według projektu Sandry Białkowskiej

Apar­ta­ment dla dwoj­ga według pro­jek­tu San­dry Białkowskiej

Mło­dzi inwe­sto­rzy, urzą­dza­jąc swój pry­wat­ny azyl na zie­mi, zwró­ci­li się o pomoc do zna­nej ze sper­so­na­li­zo­wa­nych reali­za­cji pro­jek­tant­ki San­dry Biał­kow­skiej z pra­cow­ni Dobry Układ. To ona mia­ła nadać real­ny kształt marze­niom inwe­sto­rów, łącząc ich oso­bi­ste pre­fe­ren­cje i upodo­ba­nia w jed­ną spój­ną całość. Mia­ło być lofto­wo, z cha­rak­te­rem, a jed­no­cze­śnie cie­pło, przy­tul­nie i wytwor­nie. I choć zada­nie te wyda­je się dość trud­nym wyzwa­niem, to nie ono sta­no­wi­ło głów­ny pro­blem aran­ża­cyj­ny. Pro­jek­tant­ka musia­ła się przede wszyst­kim zmie­rzyć z funk­cjo­nal­nym ukła­dem dewe­lo­per­skim miesz­ka­nia, któ­ry w żaden spo­sób nie speł­niał potrzeb właścicieli.

Dwu­kon­dy­gna­cyj­ny apar­ta­ment o powierzch­ni 73 mkw. wyma­gał cał­ko­wi­tej zmia­ny roz­kła­du pomiesz­czeń i ich funk­cji. W sta­nie dewe­lo­per­skim kuch­nia z salo­nem była zapla­no­wa­na na wyż­szej kon­dy­gna­cji, a pomiesz­cze­nia pry­wat­ne – na dole. Aby czuć się swo­bod­nie już od wej­ścia, stre­fę dzien­ną prze­nie­sio­no na dół, otwie­ra­jąc wnę­trze tak­że na chęt­nie tu widzia­nych gości i przy­ja­ciół. Wyma­ga­ło to nie tyl­ko wybu­rze­nia ścian, ale też prze­nie­sie­nia loka­li­za­cji klat­ki scho­do­wej. W efek­cie uzy­ska­no cał­kiem nowy – funk­cjo­nal­ny i ergo­no­micz­ny podział prze­strze­ni, któ­rą San­dra Biał­kow­ska urzą­dzi­ła z nie­zwy­kłą pre­cy­zją i starannością.

apartament dla dwojga według projektu Sandry Białkowskiej

Apar­ta­ment dla dwoj­ga według pro­jek­tu San­dry Białkowskiej

Już od pro­gu wnę­trza zachwy­ca­ją cie­płą aurą i przy­tul­no­ścią, pomi­mo zde­cy­do­wa­ne­go cha­rak­te­ru, jaki narzu­ca przy­ję­ta na życze­nie inwe­sto­ra sty­li­sty­ka loft. Głę­bo­ka czerń i sto­no­wa­ne sza­ro­ści, suro­we mate­ria­ły oraz post­in­du­strial­ne ele­men­ty wystro­ju two­rzą tu bowiem moc­ną w prze­ka­zie aran­ża­cyj­ną bazę. Pro­ste for­my mebli, inspi­ro­wa­ne sty­lem post­fa­brycz­nym oświe­tle­nie, desi­gner­skie grzej­ni­ki Vasco Vio­la, sufi­to­we bel­ki i przede wszyst­kim impo­nu­ją­ca klat­ka scho­do­wa (wyko­na­na wg indy­wi­du­al­ne­go pro­jek­tu przez same­go wła­ści­cie­la), budu­ją kli­mat rodem z nowo­jor­skich apar­ta­men­tów Soho.

Porów­na­nie to nie jest bynaj­mniej przy­pad­ko­we. Za spra­wą San­dry Biał­kow­skiej, któ­ra z nie­zwy­kłym wyczu­ciem uchwy­ci­ła arty­stycz­ną duszę wła­ści­ciel­ki, suro­we z zało­że­nia wnę­trza nabra­ły kobie­ce­go cie­pła i łagod­no­ści. Welu­ro­we tka­ni­ny, ciem­ne w wybar­wie­niu drew­no i ze szcze­gól­ną sta­ran­no­ścią dobra­ne dodat­ki o krą­głych, obłych kształ­tach inspi­ro­wa­nych natu­rą budu­ją tu przy­tul­ny, acz wytwor­ny klimat.

apartament dla dwojga według projektu Sandry Białkowskiej

Apar­ta­ment dla dwoj­ga według pro­jek­tu San­dry Białkowskiej

Apartament dla dwojga według projektu Sandry Białkowskiej

Apar­ta­ment dla dwoj­ga według pro­jek­tu San­dry Białkowskiej

Opi­su­jąc to wnę­trze nie moż­na nie wspo­mnieć o trze­cim jego miesz­kań­cu. Na jego obec­ność wska­zu­ją bowiem licz­ne deta­le aran­ża­cyj­ne, któ­re San­dra Biał­kow­ska świa­do­mie, acz sub­tel­nie wpro­wa­dzi­ła w domo­wą prze­strzeń. Figur­ka bul­do­ga, jego wize­ru­nek na zabaw­nych pla­ka­tach czy domo­wych tek­sty­liach zdra­dza­ją, że z parą wła­ści­cie­li miesz­ka ich pupi­lek – uro­czy bul­dog Asti.

Apartament dla dwojga według projektu Sandry Białkowskiej

Apar­ta­ment dla dwoj­ga według pro­jek­tu San­dry Białkowskiej

Pro­jekt: San­dra Biał­kow­ska, Dobry Układ
Zdję­cia: Tomasz Wachowiec

Bolko Loft. Tak mieszka Przemo Łukasik

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we­/Vers-24

Komentarze

komentarzy