Design

Gala Collezione – wyrafinowany minimalizm, czyli proste formy i nowoczesne meble 

W tak pełnym najróżniejszych bodźców świecie, dom jest naszą prawdziwą oazą spokoju. Chętnie wracamy do niego po całym dniu pracy czy podróżach, dlatego jego wnętrza – coraz częściej  minimalistyczne – stwarzają odpowiedni nastrój do wyciszenia i odpoczynku. To dlatego w ostatnim czasie najchętniej wybieramy proste bryły mebli i stawiamy na prostotę, końcowy efekt pozostawiając dodatkom, które skutecznie „podkręcają” styl naszych wnętrz. Konsekwencja w dążeniu do zachowania równowagi pomiędzy wysublimowaną prostotą, a osobistymi wymaganiami pozwala na stworzenie w naszym domu relaksującej, a jednocześnie nietypowej i estetycznej przestrzeni. 

Gala Collezione - sofa KARATO

Gala Col­le­zio­ne – sofa KARATO

Mimo, że naj­now­sze tech­no­lo­gie dają nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści w pro­jek­to­wa­niu nawet naj­bar­dziej sza­lo­nych mebli, więk­szość archi­tek­tów podą­ża­jąc za potrze­ba­mi swo­ich klien­tów, nadal naj­czę­ściej reali­zu­je meble o pro­stym desi­gnie. Aby uzy­skać wyjąt­ko­wy, ory­gi­nal­ny efekt miesz­ka­nia lofto­we­go czy w sty­lu boho, zde­cy­do­wa­nie sta­wia­my na dodat­ki, takie jak np. gra­fi­ki, rzeź­by czy naj­róż­niej­sze deko­ra­cje.  

Zresz­tą, meble wypo­czyn­ko­we to taki ele­ment wystro­ju naszych wnętrz, któ­rych nie zmie­nia­my czę­sto. W dodat­ku, oprócz uni­wer­sal­ne­go wyglą­du powin­ny być przede wszyst­kim funk­cjo­nal­ne i wygod­ne oraz posłu­żyć nam co naj­mniej przez kil­ka kolej­nych sezo­nów. Sofy i kana­py o cha­rak­te­ry­stycz­nych kształ­tach, opar­tych na asy­me­trii są wyra­zi­ste i już same w sobie nada­ją naszym wnę­trzom ory­gi­nal­ne­go, nie­spo­ty­ka­ne­go cha­rak­te­ru. Nie­ste­ty, nie spraw­dzą się w każ­dym domu, bowiem trud­no usy­tu­ować je np. w poko­jach o nie­wiel­kiej powierzch­ni. Takie pro­jek­ty świet­nie spraw­dzą nie za to w otwar­tych wnę­trzach domów jed­no­ro­dzin­nych, biu­row­cach czy hote­lo­wym lob­by. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że pro­ste nie zna­czy nud­ne, a nasi rodzi­mi pro­du­cen­ci dba­ją o to, by każ­da z brył pre­zen­to­wa­ła się nowo­cze­śnie i atrakcyjnie.

Pro­ste meble to tak­że ide­al­ne tło do budo­wa­nia aran­ża­cji wnę­trza, któ­re daje moż­li­wość dowol­ne­go, samo­dziel­ne­go nada­wa­nia mu ory­gi­nal­ne­go szny­tu. Oszczęd­ne for­my i bry­ły spra­wią, że w Two­im wnę­trzu zapa­nu­je har­mo­nia i spo­kój, a odpo­wied­nio sto­no­wa­ne kolo­ry obi­cia uczy­nią je jesz­cze bar­dziej mini­ma­li­stycz­nych. Oszczęd­na for­ma mebli przy zasto­so­wa­niu nie­co­dzien­nych dodat­ków i deta­li, daje impo­nu­ją­cy efekt.

Takie są m.in. mode­le mebli Modo, czy Vene­to mar­ki Swe­et Sit – pro­ste, o współ­cze­snym  i ponad­cza­so­wym desi­gnie. Dodat­ko­wo, kolo­ro­we obi­cia mebli, takie jak butel­ko­wa zie­leń, gra­nat, czy pudro­wy róż mogą wzmoc­nić i pod­krę­cić aran­ża­cję. Swo­je wyma­rzo­ne obi­cie wybie­rze­my w salo­nie meblo­wym, dzię­ki cze­mu nasza sofa zyska nie­po­wta­rzal­ny wygląd i będzie przy­ku­wać uwa­gę naszych gości. Fani pro­stych form z pew­no­ścią zwró­cą uwa­gę na sofę czy naroż­nik Mon­day i pro­po­zy­cje modu­ło­we Pla­za oraz Kara­to z ofer­ty Gala Col­le­zio­ne. Ostat­nie, zło­żo­ne z czę­ści, może­my dodat­ko­wo zesta­wiać ze sobą, two­rząc wła­sne, nie­wiel­kie lub roz­bu­do­wa­ne, kom­po­zy­cje, któ­re swo­im roz­mia­rem ide­al­nie dopa­su­ją się do Two­je­go wnę­trza. 

Sweet Sit - sofa MODO

Swe­et Sit – sofa MODO

Sweet Sit - sofa VENETO

Swe­et Sit – sofa VENETO

Gala Collezione - sofa MONDAY

Gala Col­le­zio­ne – sofa MONDAY

Gala Collezione - sofa KARATO

Gala Col­le­zio­ne – sofa KARATO

Gala Collezione - sofa PLAZA

Gala Col­le­zio­ne – sofa PLAZA

Co wię­cej, pol­ska mar­ka mebli Gala Col­le­zio­ne i Swe­et Sit zapew­nia dużą prze­strzeń do prze­cho­wy­wa­nia dodat­ko­wej poście­li czy akce­so­riów. Pojem­ni­ki wybra­nych sof, naroż­ni­ków i zesta­wów modu­ło­wych skry­ją te wszyst­kie rze­czy, któ­rych nie chce­my poka­zy­wać. Dodat­ko­wo, może­my tak­że dopil­no­wać, aby mebel wypo­sa­żo­ny był w przy­dat­ną funk­cję spa­nia oka­zjo­nal­ne­go, wysu­wa­ne sie­dzi­sko czy prak­tycz­ny bar ze schow­kiem. Bo kto powie­dział, że pro­sto­ta musi ozna­czać rezy­gna­cję z luk­su­su? 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy