ModaNewsroom

From Warsaw to Paris – pierwszy pokaz MISBHV jesień-zima 2019/20 w Paryżu

To było bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody tego roku. A to dopiero początek! Polska marka MISBHV której popularność nabiera tempa po wielu sukcesach w Polsce (ostatni pokaz „Polish Jazz”) zadebiutowała podczas Paryskiego Tygodnia Mody.

MISBHV jesień-zima 2019-20 w Paryżu

Zało­ży­ciel­ka Nata­lia Maczek i dyrek­tor kre­atyw­ny Tomasz Wir­ski to duet z Kra­ko­wa, któ­re­go kre­atyw­ność nie zna gra­nic. Naj­lep­szym dowo­dem na to jest naj­now­sza jesien­no-zimo­wa kolek­cja moc­no nawią­zu­ją­ca do kolo­ro­wych lat 60,  dzi­kie­go zacho­du z lat 70, ale i kiczu lat 90. Nie bra­ku­je więc cha­rak­te­ry­stycz­nych dla tej deka­dy dre­sów, futu­ry­stycz­nych kom­bi­ne­zo­nów, spor­to­wych spode­nek, topów, prin­tów w mono­gram mar­ki, a tak­że kur­tek, bluz i t‑shirtów w psy­cho­de­licz­ne wzo­ry tie-dye. Oprócz kolo­ryst­ki utrzy­ma­nej w kli­ma­cie czer­ni czy beżu, nie mogło zabrak­nąć tak­że naj­go­ręt­sze­go odcie­nia sezo­nu- neo­no­wej zie­le­ni.

Pierw­szy pary­ski pokaz MISBHV odbył się w Pas­sa­ge Ruel­le, w kli­ma­cie impre­zy rave-  róż­no­rod­ni mode­le (Domi­nik Sadoch)  i model­ki (wśród nich m.in. Emi­lia Nawa­rec­ka, Kasia Jujecz­ka) prze­cha­dza­li się w pośród suro­wej sce­ne­rii ciem­ne­go par­kin­gu przy dźwię­kach elek­tro­nicz­nej muzy­ki. Sty­li­za­cje pod­kre­śla­ły mrocz­ne ale i kolo­ro­we, moc­no nasy­co­ne neo­no­we maki­ja­że. Bez­po­śred­nią trans­mi­sję poka­zu pro­sto z Pary­ża moż­na było obej­rzeć dzię­ki rela­cji live na Insta­gra­mie, a wśród gości z pierw­szych rzę­dów kolek­cję podzi­wia­li m.in. amba­sa­dor­ka mar­ki Sita Bel­lan. I nikt nie miał wąt­pli­wo­ści, że pary­ski pokaz MISBHV to praw­dzi­wa cele­bra­cja miło­ści, wol­no­ści i psy­cho­de­li. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

 

Komentarze

komen­ta­rzy