Must haveNewsroomStreet style

Film Stories, czyli sensualna kolekcja Saint Body

Najnowsza odsłona kolekcji polskiej marki Saint Body powstała we współpracy z jednym z kultowych miejsc na mapie Warszawy i Polski – Kinoteką w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie marmurowe ściany, czerwone fotele i złocone okucia stworzyły piękną scenerię dla kampanii sensualnej kolekcji.

Saint Body x Kinoteka

Saint Body x Kinoteka

Współ­za­ło­ży­ciel­ki Saint Body – Kasia Poryc­ka i Manu­ela Pie­niak zgod­nie przy­zna­ją, że w cza­sie pan­de­mii kina stu­dyj­ne szcze­gól­nie potrze­bu­ją naszej uwa­gi. A wszyst­ko dla­te­go, że pod­czas lock­dow­nu ich pra­ca zosta­ła prze­rwa­na, a obec­nie wpro­wa­dzo­ne, dotkli­we restryk­cje wciąż utrud­nia­ją ich funk­cjo­no­wa­nie. Wyjąt­ko­wa otwar­tość kina stu­dyj­ne­go pozwo­li­ła mar­ce na stwo­rze­nie wyjąt­ko­wej sesji zdję­cio­wej, któ­rych auto­rem jest foto­graf Łukasz Żył­ka. Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła zaś model­ka Beata Grabowska.

Kla­sy­ka, sek­sa­pil i nie­wy­mu­szo­na ele­gan­cja – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać naj­now­szą kolek­cję Saint Body, któ­rej  ponad­cza­so­we kro­je pod­kre­śla­ją pięk­ne kobie­ce­go cia­ła. Domi­nu­ją w niej przede wszyst­kim kla­sycz­ne czer­nie oraz beże, jed­nak­że wyjąt­ko­wo zna­la­zło się tak­że miej­sce dla bur­gun­dów. Z kolei, cha­rak­te­ry­stycz­ne dla mar­ki głę­bo­kie dekol­ty, asy­me­trycz­ne wycię­cia i sek­sow­nie odkry­te ple­cy od lat pozwa­la­ją kobie­tom czuć się nie tyl­ko zmy­sło­wo, ale przede wszyst­kim swo­bod­nie. Znaj­dzie­my w niej body z głę­bo­ki­mi wycię­cia­mi z przo­du w kształ­cie lite­ry „V”, pięk­nie eks­po­nu­ją­ce dekolt, ele­ganc­ką, wią­za­ną, saty­no­wą koszu­lę i spodnie, a tak­że waria­cje na temat body, np. z asy­me­trycz­ny­mi wycię­cia­mi na ple­cach, czar­ne body ze stój­ką pod szy­ję o pro­stym kro­ju czy basi­co­we body z dłu­gim ręka­wem wyko­na­ne z prąż­ko­wa­nej dzianiny.

Film Sto­ries to jed­nak przede wszyst­kim kolek­cja powsta­ła z myślą o wol­no­ści, otwar­to­ści, a tak­że miło­ści do swo­je­go cia­ła – i to nie­za­leż­nie od wieku.

Saint Body x Kinoteka Saint Body x Kinoteka Saint Body x Kinoteka Saint Body x Kinoteka Saint Body x Kinoteka Saint Body x Kinoteka Saint Body x Kinoteka Saint Body x Kinoteka

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy