ModaNewsroom

Everything must change – KULTA jesień/zima 2017

 

Siódma odsłona kolekcji Kulty to nie tylko znane nam już odcienie szarości, ale także zupełnie nowe motywy i oryginalne rozwiązania. Jak co sezon wyróżnia ją uniwersalność oraz wygoda, a nonszalancki charakter ubrań jeszcze bardziej podkreśla miejski styl całej kolekcji.

Eve­ry­thing must chan­ge to po pierw­sze prze­ci­wień­stwa: cien­kim i lek­kim mate­ria­łom (len, batyst) towa­rzy­szą obszer­ne, cięż­kie płasz­cze z weł­ną. Obok form, któ­re gład­ko opły­wa­ją syl­wet­kę, są też pudeł­ko­we, narzu­ca­ją­ce swój cha­rak­ter faso­ny. Kobie­cość mie­sza się tu z męskim szy­kiem. W oversize’owych mode­lach z jed­nej stro­ny moż­na ukryć się przed inny­mi, a z dru­giej: czy wzo­rzy­sty żakard lub moc­na kra­ta nie przy­cią­ga­ją wzro­ku w miej­skim tłu­mie? Towa­rzy­szą nam kon­tra­sty – pozor­nie sztyw­ne tka­ni­ny zaska­ku­ją mięk­ko­ścią, lek­kie cięż­ko opa­da­ją wzdłuż cia­ła.

Jak co sezon, u Kul­ty kró­lu­ją płasz­cze: obszer­ne, inspi­ro­wa­ne męski­mi faso­na­mi mode­le w sza­ro­ściach: od jasnych odcie­ni, po głę­bo­ki gra­fit. Ich cha­rak­ter jesz­cze bar­dziej pod­kre­śla­ją weł­nia­ne struk­tu­ry. Na uwa­gę zasłu­gu­ją też lek­kie, prze­dłu­ża­ne koszu­le z roz­ci­na­ny­mi boka­mi, któ­re z łatwo­ścią sta­ną się zwiew­ną sukien­ką albo cien­kim płasz­czem. Są też pro­ste, opły­wa­ją­ce cia­ło tuni­ki i krót­kie sukien­ki. Poszcze­gól­ne mode­le potra­fią dosto­so­wać się do miej­skie­go sty­lu życia: z dnia prze­cho­dzą w noc, z wie­czo­ru – w pora­nek.

Całość zamy­ka kra­ta: pozor­nie męska, w Eve­ry­thing must chan­ge zde­cy­do­wa­nie zysku­je kobie­co­ści. Raz prze­ska­lo­wa­na, w moc­nym kolo­rze, innym razem – drob­na, z dale­ka uda­ją­ca melan­żo­wą sza­rość. Tro­chę ukry­ta, a tro­chę odsło­nię­ta. Jed­nak u Kul­ty nie ma miej­sca na przy­pa­dek i pół­środ­ki: każ­dy detal ma swo­je zasto­so­wa­nie, a weł­ny, baweł­ny, lny, baty­sty i wisko­zy spra­wia­ją, że ubra­nia prze­trwa­ją nie­jed­ną miej­ską zimę. W jesz­cze licz­niej­szych odsło­nach.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy