UrodaZdrowie

Ekspertki Yuka Ebihara i Kasia Makowiecka/ Instytut MAÉ

Do Instytutu MAÉ dołączyły dwie ekspertki, specjalizujące się w pracy z ciałem. Yuka Ebihara, pierwsza solistka Polskiego Baletu Narodowego, prowadzi personalizowane zajęcia barre i pilates. Kasia Makowiecka będzie natomiast instruktorką ashtanga jogi.

Yuka Ebihara, pierwsza solistka Polskiego Baletu Narodowego

Yuka Ebi­ha­ra jest japoń­ską tan­cer­ką war­szaw­skiej sce­ny bale­to­wej. We wrze­śniu 2011 roku dołą­czy­ła do Teatru Wiel­kie­go – Ope­ry Naro­do­wej w War­sza­wie, a we wrze­śniu 2013 roku zosta­ła pierw­szą solist­ką Pol­skie­go Bale­tu Naro­do­we­go. Yuka uro­dzi­ła się w Tokio, a wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie bale­to­we zdo­by­wa­ła zarów­no w Japo­nii, jak i w Chi­nach oraz Kana­dzie. Yuka jest rów­nież cer­ty­fi­ko­wa­nym instruk­to­rem pila­tes – posia­da cer­ty­fi­kat BASI (Body Arts and Scien­ce Inter­na­tio­nal) w zaję­ciach na macie i z maszy­na­mi. W Insty­tu­cie MAÉ Yuka pro­wa­dzi zaję­cia bar­re i pila­tes oraz indy­wi­du­al­ne tre­nin­gi bale­to­we dla dziewczynek.

Wyko­rzy­stu­jąc swo­je wybit­ne umie­jęt­no­ści tanecz­ne, tre­ner­ka uczy pra­cy nad posta­wą i poma­ga rzeź­bić syl­wet­kę oraz wzmac­niać kon­dy­cję poprzez ćwi­cze­nia przy drąż­ku i na macie. Celem ćwi­czeń bar­re jest przede wszyst­kim wzmac­nia­ne mię­śni brzu­cha, ple­ców, nóg i poślad­ków, jak rów­nież kształ­to­wa­nie sub­tel­nie zary­so­wa­nych mię­śni rąk. Z kolei w zaję­ciach pila­tes Yuka har­mo­nij­nie łączy pra­cę nad cia­łem i umy­słem, roz­wi­ja­jąc świa­do­mość cia­ła i kon­cen­tra­cję na obec­nej chwili.

@_yuka.ebihara_

Kasia Makowiecka instruktorka ashtanga jogi.

Kasia Mako­wiec­ka dołą­czy­ła do zespo­łu MAÉ jako instruk­tor­ka jogi. Kasia jest podróż­nicz­ką, muzy­kiem i nauczy­ciel­ką ash­tan­ga jogi, a jako tan­cer­ka pro­wa­dzi rów­nież stret­ching i zaję­cia rege­ne­ru­ją­ce dla tan­ce­rzy. Bra­ła udział w warsz­ta­tach ash­tan­gi, pro­wa­dzo­nych przez Tari­ka van Preh­na, odby­ła podróż po Indiach, gdzie prak­ty­ko­wa­ła jogę w „Yoga Repu­blic”. Kasia ukoń­czy­ła też kurs nauczy­ciel­ski u Basi Lip­skiej, jed­nej z naj­lep­szych nauczy­cie­lek ash­tan­gi w Euro­pie. W Insty­tu­cie MAÉ Kasia będzie pro­wa­dzi­ła prak­ty­kę ashtangi.

Ash­tan­ga joga przy­po­mi­na Kasi taniec z pięk­ną cho­re­ogra­fią, nio­są­cą spo­kój ducha. Jest to dosko­na­ła meto­da, żeby nauczyć się świa­do­mie uży­wać mię­śni, pra­wi­dło­wo oddy­chać, ale rów­nież ćwi­czyć posta­wę i kon­dy­cję dzię­ki dyna­micz­nym zmia­nom pozycji.

@kasia_makowiecka_yoga

Insty­tut MAÉ,
ul. Plac Mała­chow­skie­go 2, 00–066 War­sza­wa tel. 722 020 021

O Insty­tu­cie MAÉ

Insty­tut MAÉ to praw­dzi­wa zie­lo­na oaza w ści­słym cen­trum War­sza­wy. Insty­tut spe­cja­li­zu­je się w holi­stycz­nym podej­ściu do uro­dy i samo­po­czu­cia – moż­na w nim ćwi­czyć pila­tes, jogę i jogę twa­rzy, bar­re i bar­re au sol, mind­ful­ness, poznać taj­ni­ki odstre­so­wu­ją­ce­go TRE® oraz sko­rzy­stać z porad spe­cja­li­sty w zakre­sie żywie­nia funk­cjo­nal­ne­go i wellness.

Wśród zabie­gów kosme­tycz­nych znaj­dzie­my nie­zwy­kle sku­tecz­ne kura­cje ICOONE® oraz INTRACEUTICALS. W Insty­tu­cie do zabie­gów manu­al­nych uży­wa­ne są kosme­ty­ki dwóch wio­dą­cych, natu­ral­nych i orga­nicz­nych marek: Tata Har­per oraz Susan­ne Kauf­mann – do kupie­nia sta­cjo­nar­nie tyl­ko w MAÉ. Zabie­gi mogą być wyko­ny­wa­ne kosme­ty­ka­mi tych marek tyl­ko i wyłącz­nie w Insty­tu­cie. Ich wege­ta­riań­skie pro­duk­ty moż­na zaku­pić na miej­scu jako prze­dłu­że­nie pie­lę­gna­cji w domu.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy