Wydarzenia

 Eko Plebiscyt Lirene. Oddaj swój głos i pomóż wygrać kobietom – innowatorkom.

Eko Plebiscyt Lirene wkracza w decydujący dla kandydatek etap – głosowanie internautów.  Tym razem to od nich zależy, które z 9 finalistek znajdujących się, dzięki decyzji Jury, w kolejnej fazie Plebiscytu zostaną wyróżnione 3 nagrodami w wysokości 10 000 złotych. Dodatkowo Jury przyzna jednej z nich nagrodę główną o wartości 30 000 złotych. Głosy na wybrane projekty można oddawać od 16 stycznia do 28 lutego na stronie Plebiscytu www.kameny.lirene.pl. 

Do Ple­bi­scy­tu Lire­ne: Kobie­ta. Inno­wa­cja. Natu­ra. zgło­si­ło się ponad 200 kan­dy­da­tek, w trzech obsza­rach: 

  • W kate­go­rii Biz­nes - lider­ki kie­ru­ją­ce przed­się­bior­stwa­mi, któ­re wyróż­nia­ją się na pol­skim ryn­ku dzia­łal­no­ścią na rzecz śro­do­wi­ska, zrów­no­wa­żo­ną pro­duk­cją, nie­prze­cięt­ną kul­tu­rą kor­po­ra­cyj­ną lub inno­wa­cyj­nym pro­duk­tem. 
  • W obsza­rze Life­sty­le – wyjąt­ko­we kobie­ty, któ­re wyko­rzy­stu­ją swój wpływ na innych, by mówić o rze­czach waż­nych i moty­wo­wać do dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska. 
  • W kate­go­rii Nauka – wybit­ne naukow­czy­nie, któ­re rewo­lu­cjo­ni­zu­ją świat nauki i odważ­nie zmie­nia­ją przy­szłość na lepsze.

- Ilość i  jakość zgło­szeń prze­szły nasze naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Pod­czas dys­ku­sji o zgło­sze­niach mia­ły­śmy przy­jem­ność dys­ku­to­wać nad nie­sa­mo­wi­ty­mi i peł­ny­mi zaan­ga­żo­wa­nia pro­jek­ta­mi, któ­rych jed­nym z celów jest dba­łość o śro­do­wi­sko i natu­rę, któ­ra nas ota­cza. To bar­dzo dobra wróż­ba na przy­szłość, widzieć jak wie­le uta­len­to­wa­nych kobiet prze­ku­wa swo­je pomy­sły na dzia­ła­nia dla dobra wspól­ne­go. Jeste­śmy bar­dzo mile zasko­cze­ni, tym bar­dziej, że jest to I edy­cja nasze­go Ple­bi­scy­tu – pod­kre­śla Joan­na Orfin­ger, Glo­bal Brand Mana­ger Lirene.

JURY WYBRAŁO 9 FINALISTEK PLEBISCYTU

8 stycz­nia odby­ły się obra­dy Jury. Juror­ki, po dłu­giej deba­cie nad pro­jek­ta­mi, wyło­ni­ły 9 fina­li­stek (po 3 w każ­dej kate­go­rii: Life­sty­le, Biz­nes, Nauka), któ­re prze­szły do III eta­pu Ple­bi­scy­tu – gło­so­wa­nia Inter­nau­tów. 

  – Poziom zgło­szeń był bar­dzo wyrów­na­ny, dla­te­go też dłu­go deba­to­wa­ły­śmy nad tym, któ­re pro­jek­ty powin­ny przejść do kolej­ne­go eta­pu. Mam jed­nak poczu­cie, że doko­na­ły­śmy spra­wie­dli­we­go wybo­ru – dzia­ła­nia wyróż­nio­nych przez nas kan­dy­da­tek skut­ku­ją realnymi
i mie­rzal­ny­mi zmia­na­mi w śro­do­wi­sku czy świa­do­mo­ści ludzi, bar­dzo czę­sto będąc przy­kła­dem, że zrów­no­wa­żo­ny roz­wój może iść w parze np. ze świet­nie pro­spe­ru­ją­cym biz­ne­sem. –
mówi Kata­rzy­na Gan­dor, bio­tech­no­loż­ka i vlo­ger­ka, amba­sa­dor­ka Plebiscytu.

 Jury w skła­dzie Doro­ta Cze­kaj – współ­za­ło­ży­ciel­ka, fun­da­tor­ka i wice­pre­ze­ska zarzą­du Fun­da­cji Przed­się­bior­czo­ści Kobiet, Olga Malin­kie­wicz – współ­za­ło­ży­ciel­ka i CTO Sau­le Tech­no­lo­gies, Karo­li­na Kali­now­ska – naczel­na maga­zy­nu life­sty­lo­we­go Polki.pl, Joan­na Orfin­ger – Glo­bal Brand Mana­ger mar­ki Lire­ne oraz Kata­rzy­na Gan­dor – amba­sa­dor­ka Ple­bi­scy­tu, bio­tech­no­loż­ka, popu­la­ry­za­tor­ka wie­dzy, vlo­ger­ka i pasjo­nat­ka tech­no­lo­gii, wśród nade­sła­nych pro­jek­tów wyróżniło:

W kate­go­rii Biz­nes:

Martyna Zastawna

Mar­ty­na Zastawna

Mar­ty­na Zastaw­na – zało­ży­ciel­ka Wosh­Wosh – pierw­szej na świe­cie fir­my odna­wia­ją­cej obu­wie. Ratu­je giną­ce rze­mio­sło i poma­ga chro­nić przed likwi­da­cją zagro­żo­ne zakła­dy rze­mieśl­ni­cze. 

 Martyna Sztaba

Mar­ty­na Sztaba

 Mar­ty­na Szta­ba – co-foun­der­ka i CEO w cle­an-techo­wym star­tu­pie Syn­to­il, któ­ry zaj­mu­je się pozy­ski­wa­niem sadzy ze zuży­tych opon
w zrów­no­wa­żo­ny eko­lo­gicz­nie spo­sób.  

Paula Schabińska

Pau­la Schabińska

Pau­la Scha­biń­ska – współ­za­ło­ży­ciel­ka star­tu­pu Air­ror, w któ­rym roz­wi­ja sys­tem moni­to­rin­gu oraz pre­dyk­cji zanie­czysz­czeń wraz z usłu­gą nasa­dzeń roślin o wła­ści­wo­ściach fil­tru­ją­cych powie­trze. Na co dzień łączy nowe tech­no­lo­gie z tro­ską o śro­do­wi­sko natu­ral­ne.    

W kate­go­rii Life­sty­le: 

Dominika Szaciłło

Domi­ni­ka Szaciłło

Domi­ni­ka Sza­cił­ło – pro­jek­tant­ka, pomy­sło­daw­czy­ni ini­cja­ty­wy „Uwa­ga, śmie­ciar­ka jedzie”, zrze­sza­ją­cej w całej Pol­sce ponad 200 tys. osób ratu­ją­cych rze­czy przed wyrzu­ce­niem. Dzię­ki lokal­nym gru­pom na Face­bo­oku, uczest­ni­cy mogą zgło­sić, że w ich oko­li­cy pod śmiet­ni­kiem znaj­du­je się coś, co może jesz­cze komuś posłu­żyć. 

Natalia Uryniuk

Nata­lia Uryniuk

Nata­lia Ury­niuk – autor­ka mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go Balticarium.com, któ­re­go celem jest roz­bu­dze­nie w spo­łecz­no­ści odpo­wie­dzial­no­ści za Morze Bał­tyc­kie. Jej trzy książki
o Bał­ty­ku, wysta­wy i wykła­dy odmie­nia­ją stan­dar­do­we postrze­ga­nie edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej i skła­nia­ją do ochro­ny śro­do­wi­ska mor­skie­go. 

Katarzyna Wągrowska

Kata­rzy­na Wągrowska

Kata­rzy­na Wągrow­ska – autor­ka książ­ki “Życie zero waste. Żyj bez śmie­ci i żyj lepiej”. Od 2015 roku pro­wa­dzi blog „Ogra­ni­czam Się”, na któ­rym poru­sza tema­ty zwią­za­ne ze świa­do­mą kon­sump­cją, mini­ma­li­zmem, etycz­ną modą i zero waste. Jest rów­nież współ­za­ło­ży­ciel­ką Po-Dziel­ni – fre­esho­pu i sto­wa­rzy­sze­nia, pro­mu­ją­ce­go wie­dzę na tema­ty zwią­za­ne ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi i zero waste. 

W kate­go­rii Nauka:

dr hab. Grażyna Dąbrowska

dr hab. Gra­ży­na Dąbrowska

dr hab. Gra­ży­na Dąbrow­ska – bio­log mole­ku­lar­ny, prof. UMK w Toru­niu, autor­ka eko­in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań. Opra­co­wa­ła bio­pre­pa­ra­ty: PETo­ut – przy­spie­sza­ją­cy roz­kład two­rzyw sztucz­nych oraz Bio­lo­gicz­ny Sty­mu­la­tor Plo­no­wa­nia – zwięk­sza­ją­cy wydaj­ność upraw i ich odpor­ność na pato­ge­ny przy ogra­ni­czo­nej che­mi­za­cji rol­nic­twa. 

Ewelina Ryszawa

Ewe­li­na Ryszawa

Ewe­li­na Rysza­wa – inży­nier mecha­nik. Razem z gru­pą zna­jo­mych roz­po­czę­ła budo­wę sate­li­ty PW-Sat2, w celu  prze­te­sto­wa­nia tech­no­lo­gii żagla deor­bi­ta­cyj­ne­go. Jego zada­niem jest przy­spie­sze­nie opa­da­nia sate­li­tów, co pozwo­li na zapo­bie­gnie two­rze­niu kosmicz­nych śmie­ci.   

dr Agnieszka Gajewicz - Skrętna

dr Agniesz­ka Gaje­wicz – Skrętna

dr Agniesz­ka Gaje­wicz – Skręt­na  - autor­ka pra­cy nauko­wej, w któ­rej kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju metod kom­pu­te­ro­wych wspie­ra­ją­cych oce­nę ryzy­ka che­micz­ne­go stwa­rza­ne­go przez nowe oraz obec­ne w śro­do­wi­sku sub­stan­cje che­micz­ne. Ich celem jest mini­ma­li­za­cja licz­by zwie­rząt labo­ra­to­ryj­nych wyko­rzy­sty­wa­nych do badań.

Na wybra­ne pro­jek­ty moż­na gło­so­wać od 16 stycz­nia do 28 lute­go, na stro­nie www.kameny.lirene.pl. Każ­da oso­ba może oddać głos jed­no­ra­zo­wo na mak­sy­mal­nie 3 kan­dy­dat­ki na Lau­re­at­ki Ple­bi­scy­tu, nie­za­leż­nie od wybra­nej kategorii.

Trzy ini­cja­ty­wy cie­szą­ce się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią wśród gło­su­ją­cych inter­nau­tów, otrzy­ma­ją nagro­dy w wyso­ko­ści 10 000 zło­tych. Dodat­ko­wo Jury wybie­rze jed­ną spo­śród dzie­wię­ciu fina­li­stek, któ­ra otrzy­ma nagro­dę głów­ną o war­to­ści 30 000 zło­tych. Zwy­cięż­czy­ni, oprócz nagro­dy pie­nięż­nej, otrzy­ma tak­że sta­tu­et­kę – Kame­nę Lire­ne. Nazwa nagro­dy nawią­zu­je do mito­lo­gicz­nych muz, inspi­ru­ją­cych kobiet, któ­re patro­no­wa­ły wie­dzy i życiu w zgo­dzie z natu­rą oraz sta­no­wi­ły uoso­bie­nie płod­no­ści i wdzię­ku. Sta­tu­et­ka ma odzwier­cie­dlać siłę drze­mią­cą w wyróż­nio­nych kobie­tach – inno­wa­tor­kach. Gala fina­ło­wa, na któ­rej zosta­ną przed­sta­wio­ne zwy­cięż­czy­nie oraz nastą­pi uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród, odbę­dzie się 9 mar­ca 2020 roku.

Wię­cej infor­ma­cji o Ple­bi­scy­cie moż­na zna­leźć na stro­nie: www.kameny.lirene.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy