Egzotyczny owoc kaki

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: VERS-24

Kaki z wyglą­du przy­po­mi­na pomi­dor, nato­miast sma­ku­je jak śliw­ka. Owoc ten przy­był do nas aż z Chin, gdzie upra­wia­ny jest na sze­ro­ką ska­lę. Naj­le­piej sma­ku­je na suro­wo, w połą­cze­niu z taki­mi owo­ca­mi jak kiwi czy ciem­ne wino­gro­na, ale spraw­dzi się tez jako skład­nik dże­mu. Poznaj­cie jego wła­ści­wo­ści i jak naj­szyb­ciej  włącz­cie do swo­jej die­ty!

kaki 

Owoc kaki wywo­dzi się z Chin i wystę­pu­je pod kil­ko­ma nazwa­mi: per­sy­mo­na, sza­ron, hur­ma i heba­no­wiec. Drze­wa, na któ­rych rosną kaki mają dwie odmia­ny: pierw­sza cha­rak­te­ry­zu­je się cierp­ko­ścią nie­doj­rza­łych owo­ców, nato­miast owo­ce dru­giej odmia­ny są pozba­wio­ne cierp­ko­ści na każ­dym eta­pie doj­rze­wa­nia.  Owo­ce cierp­kie (naj­czę­ściej upra­wia­ne w Japo­nii) przed spo­ży­ciem muszą doj­rzeć do tego stop­nia, aby ich miąższ miał kon­sy­sten­cję mięk­kiej gala­ret­ki. Odmia­ny cał­ko­wi­cie pozba­wio­ne cierp­ko­ści mogą być spo­ży­wa­ne nawet w nie­peł­nej doj­rza­ło­ści. Ich miąższ zbli­żo­ny jest wte­dy do kon­sy­sten­cji jabł­ka. Owo­ce wystę­pu­ją w kil­ku warian­tach kolo­ry­stycz­nych: od jasne­go, żół­to­po­ma­rań­czo­we­go po ciem­ny, poma­rań­czo­wo­czer­wo­ny. Oprócz nasion i kie­li­cha kwia­to­we­go są w cało­ści jadal­ne.

Wła­ści­wo­ści zdro­wot­ne kaki

W 100 gra­mach owo­cu znaj­du­je się 70 kcal, nato­miast jed­na sztu­ka waży ok. 200 – 250 gra­mów. Indeks gli­ke­micz­ny kaki wyno­si 50 (IG=50), a jego war­tość może ule­gać nie­wiel­kim zmia­nom w zależ­no­ści od stop­nia doj­rza­ło­ści owo­cu.  Ponie­waż zawie­ra dość dużo cukru nie jest pole­ca­ny oso­bom cho­rym na cukrzy­cę. Per­sy­mo­na jest bar­dzo dobrym źró­dłem błon­ni­ka pokar­mo­we­go, któ­ry uspraw­nia pra­cę jelit i wpły­wa pozy­tyw­nie na układ tra­wien­ny. Skład­ni­ki mine­ral­ne zawar­te w owo­cu to: magnez, fos­for, miedź oraz potas, nato­miast wita­mi­ny, któ­re w nim znaj­dzie­my to: wita­mi­na C wspo­ma­ga­ją­ca odpor­ność orga­ni­zmu (jeden owoc pokry­wa 80% dzien­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia orga­ni­zmu na ten skład­nik), wita­mi­na A, któ­ra korzyst­nie wpły­wa na nasz wzrok i skó­rę oraz wita­mi­ny z gru­py B – w tym kwas folio­wy. Kaki to tak­że dosko­na­łe źró­dło prze­ciw­u­tle­nia­czy takich jak beta karo­ten, liko­pen, lute­ina, zeak­san­ty­na i kryp­tok­san­ty­na. Zwal­cza­ją one wol­ne rod­ni­ki i zmniej­sza­ją stres oksy­da­cyj­ny, a tym samym opóź­nia­ją pro­ces sta­rze­nia i powstrzy­mu­ją roz­wój wie­lu cho­rób. Zeak­san­ty­na dzia­ła ochron­nie na plam­kę żół­ta oka i prze­ciw­dzia­ła jej zwy­rod­nie­niu.

kaki

W medy­cy­nie chiń­skiej liście kaki sto­so­wa­ne są jako okła­dy na podraż­nio­ną  skó­rę oraz po uką­sze­niu przez węża, nato­miast napój z goto­wa­nych liści sto­so­wa­ny jest w celu obni­że­nia ciśnie­nia, zmniej­sze­nia krze­pli­wo­ści krwi oraz lecze­nia nowo­two­rów.

Wybór i prze­cho­wy­wa­nie

  • Doj­rza­łe owo­ce prze­cho­wuj w lodów­ce, ale nie­zbyt dłu­go, bo szyb­ko ple­śnie­ją!
  • Wybie­raj owo­ce o gład­kiej, poły­sku­ją­cej skór­ce, zwra­caj uwa­gę na obec­ność liści na wierz­choł­ku,
  • Skór­ka nie może być obi­ta lub uszko­dzo­na,
  • Wybie­raj owo­ce o żół­to­po­ma­rań­czo­wym lub czer­wo­nym zabar­wie­niu. 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
JAK NOSIĆ DZWONY?
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
MIŁOŚĆ NA ZAKRĘCIE. 6 ZNAKÓW, ŻE TO KONIEC
HELMUT NEWTON I KOBIETY
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNYKomentarze

komen­ta­rzy