NewsroomUrodaWłosy

Efekt marmuru na nowych szczotkach Original Tangle Teezer

Naelek­try­zo­wa­ne, suche i łam­li­we – takie są nasze wło­sy jesie­nią. A nasze kosme­tycz­ki? Naj­czę­ściej opa­trzo­ne samy­mi ciem­ny­mi dodat­ka­mi. Czas zacząć trak­to­wać nasze wło­sy tak by błysz­cza­ły nie­za­leż­nie od pory roku, a kosme­tycz­kom dodać cze­goś sty­lo­we­go. Dla­te­go, spe­cjal­nie dla nas Tan­gle Teezer lek­ko odświe­żył swój hit – szczot­kę Ori­gi­nal – i nadał jej efek­tu mar­mu­ru w dwóch odcie­niach!

Tan­gle Teze­er Ori­gi­nal Detan­gling to ory­gi­nal­na szczot­ka zapro­jek­to­wa­na przez fry­zje­ra gwiazd Shau­na P. Posia­da ergo­no­micz­ny kształt, któ­ry ide­al­nie pasu­je do naszej ręki, dzię­ki cze­mu łatwo się z niej nie wyśli­zgu­je. Dodat­ko­wo, dzię­ki spe­cjal­nej dłu­go­ści oraz mate­ria­ło­wi z któ­re­go zosta­ły zro­bio­ne ząb­ki, szczot­ka umoż­li­wia roz­cze­sy­wa­nie wło­sów od nasa­dy aż po same koń­ce, nawet przy mokrych  i bar­dzo splą­ta­nych wło­sach. Ori­gi­nal nie nisz­czy i nie wyry­wa wło­sów, pozo­sta­wia­jąc je zdrow­sze i peł­ne bla­sku.

Tej jesie­ni mar­ka wpro­wa­dzi­ła szczot­kę Ori­gi­nal Mar­ble z efek­tem mar­mu­ru w kolo­rze różo­wym oraz sza­rym. Efekt przy­pad­nie do gustu każ­dej miło­śnicz­ce mini­ma­li­stycz­nych wzo­rów, ale tak­że tym któ­rzy uwiel­bia­ją sty­lo­wy design akce­so­riów. Szczot­ka spodo­ba się tak­że naszym wło­som, spra­wia­jąc, że prze­sta­ną się nad­mier­nie elek­try­zo­wać i łamać. 

Uwa­ga – ten pro­dukt uza­leż­nia!

Dostęp­na wyłącz­nie w dro­ge­riach Ros­smann na tere­nie całe­go kra­ju w cenie 41,99 PLN.

Szczot­ki Tan­gel Teze­er są dostęp­ne w punk­tach Ros­smann oraz Hebe w całej Pol­sce.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy