MakijażUroda

DREAMING OF CAPRI – wiosenna kolekcja marki BOBBI BROWN

Lśniąca skóra, powieki podkreślone linią  w kolorze głębokiego granatu, czerwone paznokcie oraz usta mówiące – la dolce vita! Wiosenna kolekcja Bobbi Brown  to promienny makijaż przywołujący krajobrazy wyspy Capri.

Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia wio­sen­nej kolek­cji była prze­pięk­na wyspa Capri.  Poza osza­ła­mia­ją­cy­mi wil­la­mi roz­sia­ny­mi na ska­li­stych kli­fach, zala­ny­mi słoń­cem wybrze­ża­mi i kry­sta­licz­nie czy­sty­mi, sele­dy­no­wy­mi woda­mi, to urze­ka­ją­ce miej­sce sły­nie z kla­sycz­ne­go wło­skie­go sty­lu, któ­ry jest jed­no­cze­śnie wykwin­ty i nie­wy­mu­szo­ny,
co sta­no­wi kwin­te­sen­cję Bob­bi Brown.

Pro­mien­ny, peł­ny bla­sku maki­jaż musi się zacząć od lek­kiej i nawil­ża­ją­cej for­mu­ły All Over Glow, zapew­nia­ją­ce­go ide­al­ne wygła­dze­nie i roz­świe­tle­nie. W połą­cze­niu ze zło­ci­sty­mi odcie­nia­mi Eye Sha­dow Palet­te, przy­wo­łu­ją­cy­mi na myśl mie­nią­cy się pia­sek, linią na powie­kach w kolo­rze mor­skie­go gra­na­tu i  pod­kre­śla­ją­cą oczy Eye Ope­ning Masca­ra twarz będzie wyglą­dać zdro­wo i pro­mien­nie. Luk­su­so­wym wykoń­cze­niem będzie pomad­ka Luxe Lip Color, któ­ra pozwo­li na dłu­gie godzi­ny cie­szyć się soczy­stą czer­wie­nią.

 

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy