UrodaWłosy

Domowe maseczki na włosy – przepisy 

Nie musisz od razu sięgać po kosmetyki z drogerii, aby osiągnąć upragniony efekt na włosach. Z pomocą przyjdą produkty, które znajdziesz w swojej kuchni albo w pobliskim sklepie spożywczym. Efekt to miło i kreatywnie spędzony czas w domu oraz… odżywione pasma włosów!

maseczki do włosów

Zdję­cia: Engin Aky­urt z Pixabay

Regenerująca maseczka na włosy

Zre­ge­ne­ro­wa­ne wło­sy są lśnią­ce, moc­ne i peł­ne bla­sku. Aby je osią­gnąć wystar­czy się­gnąć po zale­d­wie dwa pro­duk­tu – oli­wę i miód. 

Skład­ni­ki:

 • 3 łyż­ki oli­wy z oliwek
 • 2 łyż­ki miodu

Skład­ni­ki mie­szaj do uzy­ska­nia jed­no­rod­nej kon­sy­sten­cji. Następ­nie nałóż maskę na suche wło­sy, kon­cen­tru­jąc się na koń­ców­kach. Nałóż na wło­sy folię lub sta­ry ręcz­nik. Możesz dodat­ko­wo ogrzać pasma cie­płym powie­trzem z suszar­ki. Mie­szan­kę pozo­staw na wło­sach przez 15 do 20 min, a następ­nie umyj wło­sy jak zwykle.

Nawilżająca domowa maska do włosów

Pod­sta­wą nawil­ża­ją­cej maski do wło­sów będzie alo­es. Posia­da on wła­ści­wo­ści higro­sko­pij­ne – absor­bu­je wodę z oto­cze­nia i w efek­cie nawil­ża wło­sy. 

Skład­ni­ki:

 • trzy łyż­ki żelu z aloesu
 • dwie łyż­ki ole­ju kokosowego

Skład­ni­ki wymie­szaj, a następ­nie zaapli­kuj na suche wło­sy na całej ich dłu­go­ści. Nawil­ża­ją­cą masecz­kę pozo­staw na wło­sach oko­ło godzi­nę, możesz tak­że pójść w niej spać i zmyć mie­szan­kę dopie­ro rano. 

Maseczka pobudzająca wzrost włosów

Dzię­ki tej masecz­ce cebul­ki wło­sów zosta­ną pobu­dzo­ne, więc pasma będą o wie­le szyb­ciej rosły.  Masecz­kę dobrze jest sto­so­wać regu­lar­nie, oko­ło raz w tygo­dniu, aby zoba­czyć jak naj­lep­szy efekt. 

Skład­ni­ki:

 • dwa żółt­ka jaja
 • sok z jed­nej cytryny
 • łyżecz­ka olej­ku rycy­no­we­go 

Tę masecz­kę zaapli­kuj głów­nie u nasa­dy i na skó­rę gło­wy. Pozo­staw mie­szan­kę przed 30 min, a następ­nie umyj skó­rę gło­wy i wło­sy. 

Domowa maseczka rozjaśniająca włosy

Chcesz, aby two­je pasma wyglą­da­ły jak po powro­cie z dłu­gich waka­cji nad morzem? Ta masecz­ka jest dosko­na­ła dla natu­ral­nych blon­dy­nek, a regu­lar­nie sto­so­wa­na roz­ja­śni pasma nawet o jeden ton.

Skład­ni­ki: 

 • łyż­ka octu jabłkowego
 • dwie łyż­ki miodu

Roz­ja­śnia­ją­cą masecz­kę nałóż na suche wło­sy i owiń je ręcz­ni­kiem. Pozo­staw na wło­sach oko­ło godzi­nę i umyj wło­sy. Możesz sto­so­wać tę masecz­kę do dwóch razy w tygodniu.

Owocowa maseczka na włosy

Ta masecz­ka to bom­ba wita­mi­no­wa dla wło­sów. Pięk­nie pach­nie, a dodat­ko­wo pozo­sta­wia pasma gład­kie i odży­wio­ne. Możesz wyko­rzy­stać do niej reszt­ki owoców.

Skład­ni­ki

 • pół bana­na
 • łyż­ka soku z cytryny
 • łyż­ka jogur­tu naturalnego
 • pół awo­ka­do

Wszyst­kie skład­ni­ki nale­ży zmik­so­wać, a następ­nie zaapli­ko­wać na wło­sy od nasa­dy, a po koń­ców­ki. Masecz­kę pozo­staw na wło­sach oko­ło 20–30 minut, po tym cza­sie umyj wło­sy jak zwykle.

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy