Moda

Dollina – polska marka, która zachwyca ponadczasową elegancją

Dollina to nowa marka na polskim rynku, którą charakteryzuje najwyższa jakość i ponadczasowe konstrukcje. Stworzona przez blogerkę Dorotę Gol (@jdfashionfreak), z pewnością nie powstałaby bez prawdziwej fascynacji modą. 

Dollina - polska marka

 

Nie­ty­po­wa nazwa – „Dol­li­na” zain­spi­ro­wa­na jest kolek­cjo­ner­skim mode­lem apa­ra­tu ana­lo­go­we­go z cza­sów II Woj­ny Świa­to­wej i per­fek­cyj­nie uosa­bia ponad­cza­so­wą ele­gan­cję. Wszyst­kie pro­duk­ty wyko­ny­wa­ne są wyłącz­nie w Pol­sce, z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów selek­cjo­no­wa­nych oso­bi­ście przez samą projektantkę.

Pierw­sza kolek­cja to przede wszyst­kim mary­nar­ki over­si­ze, inspi­ro­wa­ne męski­mi syl­wet­ka­mi. Pod­czas Pre­mier Visio­ne w Pary­żu, pod czuj­nym okiem pro­jek­tant­ki powsta­ło osiem­na­ście wyjąt­ko­wych pro­duk­tów, uszy­tych z naj­wyż­szej jako­ści tka­nin. 

Dol­li­na debiu­tu­je z pierw­szą kolek­cją w sto­no­wa­nych, zie­mi­stych i paste­lo­wych odcie­niach, jed­nak z wyłą­cze­niem czer­ni i bie­li. Przede wszyst­kim ukie­run­ko­wa­na jest na jakość i kontr­uk­cję, a wszyst­ko po to, aby każ­da kobie­ta jesz­cze przez dłu­gie lata mogła cie­szyć się swo­imi zakupami.

I tak w pre­mie­ro­wej kolek­cji mar­ki nie zabra­kło tak­że płasz­czy z wegań­skiej (!) skó­ry ale i pod­staw każ­dej kobie­cej gar­de­ro­by, tj.  Ele­ganc­kich sukie­nek, blu­zek czy koszu­li w sub­tel­nych, deli­kat­nych for­mach. 

Róż­no­rod­ność deta­li, a tak­że indy­wi­du­al­ne szcze­gó­ły spra­wia­ją, że każ­dy z mode­li jest  jedy­ny w swo­im rodza­ju, a dzię­ki temu – wyjątkowy.

Twa­rzą pierw­szej kolek­cji mar­ki Dol­li­na, któ­ra jest już dostęp­na na stro­nie inter­ne­to­wej mar­ki dollina.co zosta­ła model­ka Edy­ta Zając.

Dollina - polska marka Dollina - polska marka Dollina - polska marka Dollina - polska marka Dollina - polska marka Dorota Gol marka Jdfashionfreak marka Dollina - polska marka Dorota Gol marka Dorota Gol marka Dorota Gol marka Jdfashionfreak marka Dorota Gol marka Dollina - polska marka Dollina - polska marka Dollina - polska marka Dorota Gol marka

Tekst: mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy