Uroda

Długie rzęsy – sposoby na porost rzęs 

Długie rzęsy to marzenie wielu z nas, szczególnie jeśli natura obdarzyła nas krótkimi i niewidocznymi włoskami wokół oczu. Istnieje kilka sposobów na to, aby widocznie je wydłużyć. Sprawdź, jak to zrobić.

 

Długie rzęsy - sposoby na porost rzęs 

Zdję­cia: Alek­san­dra Rupar z Unsplash

Posia­da­nie dłu­gich rzęs jest oczy­wi­ście uwa­run­ko­wa­ne gene­tycz­nie i w zasa­dzie wyda­wa­ło­by się, że nie­wie­le może­my z tym zro­bić. Jed­nak oprócz docze­pia­nia rzęs i prze­dłu­ża­nia ich u kosme­tycz­ki mamy jesz­cze nie­co bar­dziej natu­ral­ną alter­na­ty­wę – z pomo­cą przyj­dą nam odpo­wied­nie kosme­ty­ki i domo­we spo­so­by. 

Olej rycynowy na rzęsy

Olej rycy­no­wy to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych spo­so­bów na dłu­gie rzę­sy. Apli­ko­wa­nie go na wło­ski sku­tecz­nie je odży­wia, deli­kat­nie przy­ciem­nia, a tak­że prze­dłu­ża. Wystar­czy oko­ło 30 dni regu­lar­ne­go sto­so­wa­nia, aby zauwa­żyć efek­ty. Nie będą one jed­nak bar­dzo spek­ta­ku­lar­ne – rzę­sy po pro­stu się wzmoc­nią. Musi­my jed­nak uwa­żać na zapcha­nie cebu­lek – nigdy nie nakła­da­my ole­ju bli­sko linii rzęs. Po za tym to bez­piecz­na i pole­ca­na meto­da dla tych z nas, któ­rzy marzą o dłuż­szych i bar­dziej widocz­nych rzęsach.

Odżywki do rzęs z bimatoprostem

O wie­le lep­sze efek­ty daje sto­so­wa­nie odży­wek do rzęs. Więk­szość z nich zawie­ra skład­nik, któ­re­go efek­tem ubocz­nym jest wyraź­ne prze­dłu­że­nie rzęs – cho­dzi oczy­wi­ście o bima­to­prost. Prze­dłu­ża on fazę wzro­stu wło­sa, dzię­ki temu rzę­sa sta­je się coraz dłuż­sza, a w dodat­ku nie wypa­da. Takich odży­wek nie powin­no się sto­so­wać dłu­żej, niż przez dwa mie­sią­ce. Nie­ste­ty, gdy tyl­ko je odsta­wi­my, rzę­sy szyb­ko zaczną wypa­dać. Nie­któ­rzy oba­wia­ją się, czy takie odżyw­ki nie szko­dzą na wzrok – aktu­al­nie sprze­da­wa­ne kosme­ty­ki na dłu­gie rzę­sy mają ści­śle okre­ślo­ną, bez­piecz­ną dla oczu daw­kę bimatoprostu.

Odżywki do rzęs bez bimatoprostu

W dro­ge­riach znaj­dzie­my też odżyw­ki do rzęs bez tego skład­ni­ka. Zwy­kle zamiast nie­go pro­du­cen­ci umiesz­cza­ją róż­ne­go rodza­ju ole­je i wita­mi­ny. One tak­że widocz­nie wzmoc­nią rzę­sy i popra­wią ich kon­dy­cję, ale nie prze­dłu­żą wspo­mnia­nej fazy wzro­stu rzęs. 

Dłu­gie rzę­sy to też zasłu­ga odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji – nigdy nie powin­ni­śmy trzeć waci­kiem o powie­kę pod­czas dema­ki­ja­żu. Do zmy­wa­nia maska­ry dobrze jest użyć olej­ku lub pły­nu, któ­ry wzbo­ga­co­ny został dodat­ko­wo o skład­ni­ki odży­wia­ją­ce rzę­sy. Nie­za­leż­nie od tego, czy zde­cy­du­je­my się na ole­jek rycy­no­wy, odżyw­kę z bima­to­pro­stem lub bez, pie­lę­gna­cyj­ny zabieg na rzę­sy powin­ni­śmy wyko­ny­wać codzien­nie wie­czo­rem tuż przed pój­ściem spać. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy