Styl życia

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Idea „life long learning” zakłada, że nauka jest procesem, a nie tylko rozdziałem w życiu. Przebiega etapami i zależy od systemu edukacji, tego, jakie masz aspiracje, między jakimi ludźmi przebywasz, jak postrzegasz świat i czym się otaczasz. Czerpać wiedzę możesz zarówno z książek, które „są oknem na świat”, podróży, jak i doświadczeń. Nie bez znaczenia jest także rozwijanie pasji, nieustanne szkolenie się i stawianie sobie poprzeczki coraz to wyżej. Dlaczego warto? Zobaczcie sami!

WIEDZA WZBOGACA

Wie­dza posze­rza hory­zon­ty i spra­wia, że możesz roz­pa­try­wać dane zja­wi­sko z róż­ne­go punk­tu widze­nia oraz dostrze­gać ana­lo­gie. Oso­ba, któ­ra inwe­stu­je w swój roz­wój zarów­no finan­se, ener­gię, jak i czas, jest w sta­nie dużo bar­dziej wzbo­ga­cić i zmie­niać świat. Jako jed­nost­ka pro­wa­dzi tak­że cie­kaw­sze i peł­niej­sze życie. Nawią­zu­je kon­tak­ty z waż­ny­mi oso­bi­sto­ścia­mi, bo sama czu­je się czę­ścią eli­ty inte­lek­tu­al­nej, może bywać w nie­zwy­kłych miej­scach – wie­dza stwa­rza jej takie moż­li­wo­ści. Cza­sy kie­dy to tyl­ko pie­niądz budo­wał pozy­cję spo­łecz­ną „prze­mi­nę­ły z wia­trem”. Wie­dza jest zaso­bem, źró­dłem bogac­twa oraz dowo­dem na wło­żo­ny wysi­łek, bo w jej zdo­by­ciu nie ma dro­gi na skró­ty. Świat ponad­to potrze­bu­je eks­per­tów i inno­wa­cji.

WIEDZA JEST NIEZBĘDNA, BY OSIĄGNĄĆ SUKCES

Ludzie suk­ce­su do bogac­twa mogli dojść na róż­ne spo­so­by. Jed­ni wywo­dzą się z zamoż­nych rodzin i być może mają łatwiej­szy start, a inni są kom­plet­nie zda­ni na sie­bie. Jed­nak zwy­cię­ża w nich posta­wa „I had a dre­am”. By to marze­nie mogło się speł­nić i nabrać real­nych wymia­rów, więk­szość zgo­dzi się co do tego, że wie­dza jest jed­nym ze stop­ni do suk­ce­su. Bez niej nie moż­na nic zapla­no­wać, bo oka­że się, że wie­le rze­czy zasko­czy Cię na dro­dze. Dzię­ki wie­dzy jesteś przy­go­to­wa­ny na róż­ne­go rodza­ju sytu­acje, możesz spe­ku­lo­wać, prze­wi­dy­wać i podej­mo­wać wła­ści­we decy­zje.

WIEDZA ZWIĘKSZA TWOJE POCZUCIE WARTOŚCI

Mają­tek moż­na stra­cić, ale dzię­ki wie­dzy i edu­ka­cji jesteś w sta­nie go odbu­do­wać. Wie­dza sta­no­wi pewien rodzaj siły. Wzmac­nia pew­ność sie­bie oraz poczu­cie wła­snej war­to­ści. Dzię­ki niej czu­jesz się bez­piecz­niej, bo zawsze sobie pora­dzisz. Świat nie ma dla Cie­bie limi­tów.

NAUKA ODMŁADZA

Nauka jest świet­nym spo­so­bem na popra­wie­nie pamię­ci i kon­cen­tra­cji. To tak­że naj­lep­szy śro­dek odmła­dza­ją­cy. Kre­atyw­ne zaję­cia, sty­mu­lu­ją­ce wie­le bodź­ców, burza mózgów i prze­by­wa­nie pośród inte­li­gent­nych ludzi może oka­zać się dobrą zaba­wą. Pro­ces zdo­by­wa­nia wie­dzy to nie tyl­ko żmud­na pra­ca, ale przede wszyst­kim podróż, dzię­ki któ­rej poczu­jesz się odkryw­cą.

NAUKA POKORY I ODWAGI

Nauka uczy poko­ry oraz tole­ran­cji. Spra­wia, że sta­jesz się bar­dziej otwar­ty na kon­tak­ty z ludź­mi oraz odważ­ny, by wyjść ze swo­jej stre­fy kom­for­tu. Wie­dzę jed­nak trze­ba nie­ustan­nie pogłę­biać i aktu­ali­zo­wać, zwłasz­cza w XXI wie­ku, epo­ce Inter­ne­tu i roz­wo­ju tech­no­lo­gii. Dzię­ki róż­ne­go rodza­ju szko­le­niom, wzbo­ga­casz swo­je CV i zysku­jesz w oczach poten­cjal­ne­go pra­co­daw­cy.  

Jeśli sku­tecz­nie prze­ko­na­li­śmy Was do tego, by naby­wać wie­dzę przez całe życie, się­gnij­cie po książ­ki Bria­na Tracy’ego, któ­ry poru­sza wie­le wąt­ków na powyż­szy temat. Pamię­taj­cie, że wie­dza ma Was wzbo­ga­cać i być Waszą wizy­tów­ką,  a nie budo­wać posta­wę ego­ty­zmu. „Wie­dza bez oso­bo­wo­ści” jest według Mahat­my Gan­dhie­go jed­nym z 7 grze­chów spo­łecz­nych. Nie bez przy­czy­ny naj­więk­si lide­rzy mie­li swo­ich dorad­ców. Pomi­mo dobrze roz­wi­nię­tej intu­icji, potrze­bo­wa­li eks­per­tów i aktu­al­nych infor­ma­cji.

W jakiej dzie­dzi­nie Ty zamie­rzasz osią­gnąć mistrzo­stwo?

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy