Zdrowie

Dlaczego warto jeść ryby?

Ryby są jednym z najbardziej korzystnych źródeł białka w diecie, a oprócz tego dostarczają wielu niezbędnych składników odżywczych (takich jak kwasy tłuszczowe omega‑3 i witamina D). Jedzenie ryb wplywa korzystnie nie tylko na naszą masę ciała, ale też na cały organizm, a w szczególności mózg i serce. 

Dlaczego warto jeść ryby?

Dla­cze­go war­to jeść ryby?

Oto najważniejsze korzyści wynikające z włączenia ryb do swojej diety:

  1. Zmiej­sza­ją ryzy­ko cho­rób ser­ca – według Ame­ri­can Jour­nal of Car­dio­lo­gy spo­ży­cie ryb wią­że się ze zmniej­szo­nym ryzy­kiem wystą­pie­nia cho­ro­by nie­do­krwien­nej ser­ca. Ryby zawie­ra­ją dużo zdro­wych dla ser­ca kwa­sów tłusz­czo­wych omega‑3, któ­re poma­ga­ją zmniej­szać sta­ny zapal­ne i chro­nią serce.
  2. Sta­no­wią dosko­na­łe źró­dło wita­mi­ny D – ryby, szcze­gól­nie te tłu­ste (łosoś, śledź) nale­żą do naj­lep­szych źró­deł wita­mi­ny D.
  3. Zmniej­sza­ją ryzy­ko zacho­ro­wa­nia na cho­ro­bę Alzhe­ime­ra – oso­by, któ­re jedzą ryby przy­naj­mniej raz w tygo­dniu mają wię­cej sza­rej mate­rii w tych czę­ściach mózgu, któ­re regu­lu­ją emo­cje i pamięć. 
  4. Zmniej­sza­ją obja­wy depre­sji bada­nia wyka­za­ły, że ludzie, któ­rzy regu­lar­nie jedzą ryby, znacz­nie rza­dziej popa­da­ją w depre­sję. Dodat­ko­wo bada­nia wyka­za­ły, że kwa­sy tłusz­czo­we omega‑3 mogą poma­gać zwal­czać depre­sję poprzez zwięk­sze­nie sku­tecz­no­ści leków przeciwdepresyjnych.
  5. Zmniej­sza­ją ryzy­ko wystą­pie­nia cho­rób auto­im­mu­no­lo­gicz­nych – kil­ka badań łączy spo­ży­cie kwa­sów omega‑3 ze zmniej­szo­nym ryzy­kiem wystą­pie­nia cukrzy­cy typu 1 u dzie­ci oraz doro­słych. 
  6. Korzyst­nie wpły­wa­ją na funk­cje wzro­ko­we – bada­nia suge­ru­ją, że ryby i kwa­sy tłusz­czo­we omega‑3 mogą chro­nić przed zwy­rod­nie­niem plam­ki żół­tej (głów­na przy­czy­na upo­śle­dze­nia wzro­ku i ślepoty).
  7. Zdrow­szy sen – bada­nia opu­bli­ko­wa­ne przez The Jour­nal of Cli­ni­cal Sle­ep Medi­ci­ne, suge­ru­ją, że zwięk­szo­ne spo­ży­cie ryb popra­wia jakość snu. Naukow­cy podej­rze­wa­ją, że zwią­za­ne jesy to z wyso­kim stę­że­niem wita­mi­ny D, któ­ra dba o dobry sen. 
  8. Dają o wątro­bę – kwa­sy tłusz­czo­we omega‑3 wystę­pu­ją­ce w rybach poma­ga­ją w lecze­niu cho­rób wątro­by (poma­ga­ją roz­kła­dać trój­gli­ce­ry­dy i kwa­sy tłusz­czo­we w wątro­bie, zmniej­sza­jąc tym samym ryzy­ko stłusz­cze­nia wątroby).
  9. Obni­ża­ją ciśnie­nie krwi – olej rybi jest pomoc­ny w obni­ża­niu ciśnie­nia krwi ze wzglę­du na wyso­kie stę­że­nie kwa­sów tłusz­czo­wych omega‑3.
  10. Zmniej­sza­ją ryzy­ko zacho­ro­wa­nia na nowo­two­ry – według badań The Ame­ri­can Jour­nal of Cli­ni­cal Nutri­tion ryby mogą obni­żyć ryzy­ko wystą­pie­nia nie­któ­rych nowo­two­rów. Bada­nie wyka­za­ło, że oso­by, któ­re spo­ży­wa­ły duże ilo­ści ryb, fak­tycz­nie mia­ły zmniej­szo­ne ryzy­ko zacho­ro­wa­nia na raka prze­wo­du pokar­mo­we­go, takie­go jak rak jamy ust­nej, gar­dła, jeli­ta gru­be­go i trzust­ki, w porów­na­niu z tymi, któ­re zja­dły mniej­sze ilo­ści ryb.

Ryba są dobre w sma­ku i pro­ste do przy­go­to­wa­nia, dla­te­go włą­cze­nie ich do die­ty powin­no być sto­sun­ko­wo łatwe. Aby cie­szyć się korzy­ścia­mi pły­ną­cy­mi z jedze­nia ryb wystra­czy jeść je raz lub dwa razy w tygo­dniu. Jeśli to moż­li­we, wybie­raj­cie ryby zło­wio­ne dzi­ko niż hodow­la­ne. Dzi­kie ryby mają zwy­kle wię­cej kwa­sów omega‑3. Ryby moż­na przy­go­to­wać w każ­dej posta­ci. Dobrze kom­po­nu­ją się z warzy­wa­mi. 

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy