Zdrowie

Dlaczego warto jeść jabłka?

Jabłka są jednym z najpopularniejszych owoców. Ich dostępność i cena sprawiają, że są jednym z najczęściej spożywanych owoców w ciągu dnia. Mimo, że dostępne są cały rok, najwięcej substancji odżywczych mają jesienią i wtedy też dają nam najwięcej korzyści zdrowotnych. Jabłka są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Jak mawiają Brytyjczycy: „an apple a day keeps the doctor away”, czyli jedno jabłko dziennie trzyma lekarza daleko ode mnie.

Jabłka, Właściwości odżywcze jabłek

Właściwości odżywcze jabłek

Jabł­ka są boga­tym źró­dłem wita­min: C, E, K, beta karo­te­nu oraz wita­min z gru­py B. Sta­no­wią tak­że dobre źró­dło błon­ni­ka pokar­mo­we­go. W 100 gra­mach zawar­te jest oko­ło 52 kcal, któ­re pocho­dzą głów­nie z węglo­wo­da­nów. Każ­dą odmia­nę jabłek cha­rak­te­ry­zu­je inny, wyjąt­ko­wy smak, któ­ry zależ­ny jest od zawar­to­ści kwa­sów (jabł­ko­we­go i cytry­no­we­go) i cukrów. Naj­wię­cej wita­mi­ny C znaj­du­je się w doj­rza­łych, kwa­śnych jabł­kach. Nale­ży pamię­tać, że znaj­du­je się ona pod skór­ką, dla­te­go lepiej jeść jabł­ko nie­obra­ne i suro­we. Takie pro­ce­sy jak goto­wa­nie czy pie­cze­nia obni­ża­ją zawar­tość wita­mi­ny C.  Sta­raj­my się jeść tak­że gniaz­do nasien­ne (oczysz­czo­ne z pestek), ponie­waż wła­śnie tam znaj­du­je się naj­wię­cej wita­min.

Jabłka, Dlaczego warto jeść jabłka?

Popularne odmiany jabłek:

 1. Papie­rów­ka – naj­wcze­śniej­sza odmia­na, o małych, kwa­śnych i soczy­stych owo­cach. Oprócz spo­ży­wa­nia na suro­wo moż­na ją wyko­rzy­stać do mar­mo­la­dy i innych prze­two­rów.
 2. Cham­pion – naj­czę­ściej upra­wia­na w Pol­sce odmia­na. Owo­ce mają deli­kat­nie kwa­śny, grusz­ko­wy smak. Oprócz spo­ży­wa­nia na suro­wo dosko­na­le nada­ją się na soki.
 3. Anto­nów­ka – owo­ce są twar­de, soczy­ste o lek­ko kwa­sko­wym sma­ku. Czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ne są do pro­duk­cji soków i dże­mów.
 4. Rene­ta – nazy­wa­na kró­lo­wą jabłek (odmia­ny od wcze­sno­je­sien­nych po zimo­we). Owo­ce cha­rak­te­ry­zu­ją się kwa­śnym i korzen­nym posma­kiem.
 5. Gol­den – odmia­na zimo­wa. Owo­ce mają win­no-słod­ki smak, wyko­rzy­sty­wa­ne są na prze­two­ry, rza­dziej do jedze­nia na suro­wo.
 6. Ligol – odmia­na zimo­wa. Owo­ce mają soczy­sty i kru­chy miąższ, czę­sto doda­je­my je do sała­tek.

Jabłka, Właściwości prozdrowotne jabłek

Właściwości prozdrowotne jabłek:

 • Sycą przy jed­no­cze­śnie nie­wiel­kiej kalo­rycz­no­ści – jabł­ka zawie­ra­ją dużo wody i błon­ni­ka – nie są więc kalo­rycz­ne, ale dają uczu­cie syto­ści.
 • Wspo­ma­ga­ją pra­cę jelit dzię­ki zawar­to­ści pek­tyn, któ­re usu­wa­ją z orga­ni­zmu nie­stra­wio­ne reszt­ki pokar­mu i regu­lu­ją flo­rę bak­te­ryj­ną.
 • Zawie­ra­ją anty­ok­sy­dan­ty, któ­re wzmac­nia­ją nasz układ odpor­no­ścio­wy.
 • Zmniej­sza­ją ryzy­ko zacho­ro­wa­nia na cho­ro­bę Alzhe­ime­ra – sok z jabłek zwięk­sza pro­duk­cję ace­ty­lo­cho­li­ny, któ­ra zwią­za­na jest z pro­ce­sem zapa­mię­ty­wa­nia.
 • Zmniej­sza­ją ryzy­ko wystą­pie­nia nowo­two­ru dzię­ki zawar­tym w nich fla­wo­no­idach.
 • Zmniej­sza­ją ryzy­ko zacho­ro­wa­nia na cukrzy­cę typu 2 – błon­nik regu­lu­je poziom cukru we krwi.
 • Duża ilość błon­ni­ka zawar­ta w jabł­kach regu­lu­je poziom cho­le­ste­ro­lu (poprzez łącze­nie się z nim w nie­roz­pusz­czal­ne frak­cje).
 • Odkwa­sza­ją orga­nizm.
 • Kwer­ce­ty­na zawar­ta w jabł­kach chro­ni przed zaćmą, dzia­ła ochron­nie na układ krą­że­nia

Jedze­nia suro­wych jabłek powin­ny uni­kać oso­by o podraż­nio­nej bło­nie ślu­zo­wej żołąd­ka. Dobrym roz­wią­za­niem jest wte­dy sok lub dusze­nie jabłek. Owo­ców bez skór­ki, soków oraz prze­two­rów, któ­re w dużej ilo­ści pozba­wio­ne są błon­ni­ka nie powin­ni jeść cukrzy­cy. Każ­da for­ma spo­ży­cia jabłek ma odmien­ny wpływ na nasz orga­nizm, dla­te­go każ­dy powi­nien wybrać taką, po któ­rej czu­je się naj­le­piej i nie odczu­wa żad­nych dole­gli­wo­ści.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Ola Kowal­ska

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *