ModaNewsroom

DISTYLED – wegańskie torby z Litwy dostępne w TFH Koncept

 

Litew­ska mar­ka akce­so­riów DISTYLED wpro­wa­dzi­ła do swo­jej kolek­cji tor­by zro­bio­ne ze spe­cjal­ne­go, skó­ro­po­dob­ne­go two­rzy­wa Pina­tex™, któ­re powsta­je z liści ana­na­sa. Spe­cy­ficz­ne wła­ści­wo­ści włó­kien tego owo­cu pozwa­la­ją na stwo­rze­nie natu­ral­ne­go i trwa­łe­go mate­ria­łu bez zanie­czysz­cza­nia śro­do­wi­ska. Dodat­ko­wo Pina­tex™ jest wodo­od­por­ny, odpor­ny na ście­ra­nie, mięk­ki i uni­wer­sal­ny. To ide­al­na wegań­ska alter­na­ty­wa dla skó­ry natu­ral­nej, któ­rą coraz czę­ściej wyko­rzy­stu­ją pro­jek­tan­ci, któ­rym eko­lo­gia i ety­ka nie są obo­jęt­ne.

Litew­skie DISTYLED powsta­ło w 2013 i jest sze­ro­ko roz­po­zna­wal­ne na ryn­ku bał­tyc­kim. W swo­ich pro­jek­tach wyko­rzy­stu­ją nowo­cze­sne i wyjąt­ko­we mate­ria­ły two­rząc świa­do­mą modę. Już od 6 lip­ca wyse­lek­cjo­no­wa­ne tor­by mar­ki będą dostęp­ne w Pol­sce, w war­szaw­skim TFH Kon­cept. Ofi­cjal­na pre­mie­ra odbę­dzie się w ramach Lithu­anian Design Pop-up shop orga­ni­zo­wa­ne­go we współ­pra­cy z Atta­ché ds. Kul­tu­ry Repu­bli­ki Litew­skiej w Pol­sce.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy