Uroda

DBAJ O SWOJE WŁOSY TAK, JAK DBASZ O SKÓRĘ

Marka Hair Rituel by Sisley od 2018 roku rewolucjonizuje metody pielęgnacji włosów i skóry głowy, wykorzystując osiągnięcia kilkudziesięciu lat badań skóry w laboratoriach Sisley. Pielęgnacja odmładzająca nie powinna ograniczać się tylko do twarzy i ciała. Skuteczne i przyjemne dla zmysłów rytuały pielęgnacyjne mogą także przywracać i chronić młodość włosów. Powstały one z myślą o wszystkich rodzajach włosów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Skoncentrowane i silnie działające produkty do pielęgnacji włosów zostały opracowane i wyprodukowane we Francji. Formuły na bazie olejków eterycznych, minerałów, witamin i protein myją, pielęgnują i upiększają włosy, a ich działanie uzupełnia wspaniały i niepowtarzalny zapach. Po każdym użyciu skóra głowy jest zregenerowana i odzyskuje uczucie komfortu, a włókna włosów są zrewitalizowane i zyskują odmłodzony, promienny wygląd.

 COLOUR BEAUTIFYING HAIR CARE MASK with Nourishing & Protective Complex

Szam­pon COLOUR PERFECTING SHAMPOO HAIR RITUEL BY SISLEY i maska COLOUR BEAUTIFYING HAIR CARE MASK with Nouri­shing & Pro­tec­ti­ve Complex

NAJNOWSZE PRODUKTY, SPEKTAKULARNY SUKCES

Po wpro­wa­dze­niu w 2020 r. szam­po­nu COLOUR PERFECTING SHAMPOO HAIR RITUEL BY SISLEY pre­zen­tu­je dru­gi etap rytu­ału chro­nią­ce­go kolor COLOUR BEAUTIFYING HAIR CARE MASK with Nouri­shing & Pro­tec­ti­ve Com­plex. Wystar­czą 3 minu­ty aby kolor utrzy­my­wał się aż 2 razy* dłużej.

Kolo­ry­za­cja, roz­ja­śnia­nie, pasem­ka… Wystar­czy zosta­wić maskę tyl­ko na trzy minu­ty, aby kolor zyskał pięk­ny wygląd i dwu­krot­nie dłuż­szą trwa­łość, a wło­sy były zre­wi­ta­li­zo­wa­ne i lśnią­ce. Jed­no­cze­śnie maska przy­wra­ca skó­rze gło­wy nie­zrów­na­ne uczu­cie komfortu.

* Bada­nie wło­sów ex vivo po 10 zasto­so­wa­niach, w porów­na­niu z efek­ta­mi spłu­ki­wa­ne­go pro­duk­tu do pie­lę­gna­cji bez wła­ści­wo­ści chro­nią­cych kolor.

POCZĄTKI KOLORYZACJI

Począt­ki kolo­ry­za­cji się­ga­ją sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu. Już Ram­zes II, pra­gną­cy zacho­wać wiecz­ną mło­dość, far­bo­wał siwe wło­sy przy pomo­cy barw­ni­ków, w tym hen­ny z roślin rosną­cych nad brze­giem Nilu. Far­bo­wa­nie wło­sów sta­ło się z cza­sem popu­lar­nym zabie­giem upięk­sza­ją­cym, wyko­rzy­sty­wa­nym nie tyl­ko do tuszo­wa­nia oznak sta­rze­nia się. Wpły­nę­ły na to zmie­nia­ją­ce się z bie­giem stu­le­ci kano­ny pięk­na oraz postrze­ga­nie poszcze­gól­nych kolo­rów wło­sów: blond o zło­ci­stych, mio­do­wych reflek­sach cie­szył się popu­lar­no­ścią w Śre­dnio­wie­czu, a w Rene­san­sie nie­zwy­kle lubia­ny był blond wenec­ki. W ostat­nim cza­sie zmie­nia się tak­że postrze­ga­nie srebr­ne­go kolo­ru wło­sów, któ­ry zaczy­na być uzna­wa­ny za wyraz kobie­cej wol­no­ści i samoakceptacji…

KOLORYZACJA: POPULARNA FORMA DBANIA O URODĘ…

Ponad 60% kobiet far­bu­je wło­sy – to zabieg upięk­sza­ją­cy, któ­ry bar­dzo sku­tecz­nie odej­mu­je lat lub cał­ko­wi­cie odmie­nia wygląd zewnętrz­ny. Wszyst­kie kobie­ty, któ­re far­bu­ją wło­sy marzą o jed­nym: jak naj­dłu­żej zacho­wać tak pięk­ny i lśnią­cy kolor, jak zaraz po farbowaniu.

JEDNAK TRUDNO ZACHOWAĆ NA DŁUGO PERFEKCYJNY EFEKT

Mimo iż far­by do wło­sów są dziś znacz­nie łagod­niej­sze niż te z cza­sów Mari­lyn Mon­roe, któ­re dosłow­nie spa­la­ły wło­sy i skó­rę gło­wy, wciąż jed­nak inge­ru­ją one w struk­tu­rę wło­sa. Łuski wło­sów otwie­ra­ją się i uszko­dzo­na zosta­je barie­ra ochron­na. Pig­men­ty stop­nio­wo wymy­wa­ją się i z każ­dym kolej­nym myciem kolor tra­ci inten­syw­ność i połysk. Mogą też poja­wiać się nie­po­żą­da­ne refleksy.

Nega­tyw­ny wpływ mają też czyn­ni­ki zewnętrz­ne. Pro­mie­nio­wa­nie UVA/UVB, wol­ne rod­ni­ki i zanie­czysz­cze­nia powo­du­ją utle­nia­nie się pig­men­tów wewnątrz wło­sów, a tak­że dzia­ła­ją szko­dli­wie na skó­rę gło­wy. Kolor tra­ci pięk­ny wygląd, a skó­ra gło­wy jest podraż­nio­na, gdyż jej płaszcz hydro­li­pi­do­wy zosta­je naru­szo­ny pod­czas nakła­da­nia farb che­micz­nych u nasa­dy włosów.

WYZWANIE DLA LABORATORIÓW SISLEY PARIS

Cel: opra­co­wa­nie przy­jem­nej do sto­so­wa­nia, sku­tecz­nej i kom­plek­so­wej for­mu­ły, któ­ra będzie chro­nić wszyst­ko, co skła­da się na pięk­ny kolor – odcień, inten­syw­ność, reflek­sy i połysk – tak dłu­go, jak to moż­li­we, a jed­no­cze­śnie będzie dzia­łać koją­co na skó­rę gło­wy i zapew­ni jej uczu­cie kom­for­tu. Nasze zespo­ły badaw­cze pod­ję­ły to wyzwa­nie i po dwóch latach badań powsta­ła pierw­sza maska chro­nią­ca kolor, któ­ra dzia­ła nie tyl­ko na wło­sy, ale tak­że na skó­rę gło­wy i będzie two­rzyć kom­plek­so­wy rytu­ał z szam­po­nem Color Per­fec­ting Sham­poo.

KLUCZOWA INNOWACJA: KOMPLEKS ODŻYWCZY I OCHRONNY

Łagod­na for­mu­ła z kom­plek­sem skład­ni­ków aktyw­nych, ale bez powierzch­nio­wo czyn­nych siar­cza­nów, zabez­pie­cza przed dys­kom­for­tem, któ­ry może powo­do­wać kolo­ry­za­cja, chro­ni inten­syw­ność kolo­ru i przy­wra­ca wło­som pięk­ny wygląd. Kwa­śne pH, odpo­wied­nie do wło­sów far­bo­wa­nych, poma­ga zamy­kać łuski wło­sów, co spra­wia, że wło­sy zacho­wu­ją połysk. Wło­sy zosta­ją wzmoc­nio­ne i zre­wi­ta­li­zo­wa­ne, dzię­ki cze­mu sta­ją się bar­dziej mięk­kie, lśnią­ce i sprę­ży­ste, a tak­że bar­dziej podat­ne na układanie.

Klu­czo­we skład­ni­ki kompleksu:

  • Filtr UVB
  • Wyciąg z nasion słonecznika
  • Octan wita­mi­ny E
  • Ole­jek shea
  • Ole­jek z marakui
  • Ana­log 18-MEA PODWÓJNE DZIAŁANIE
  1. Utrwa­le­nie i ochro­na koloru

PIELĘGNACJA WŁOSÓW: for­mu­ła o kwa­śnym pH z fil­trem UVB, wycią­giem z nasion sło­necz­ni­ka oraz skład­ni­ka­mi powle­ka­ją­cy­mi two­rzy anty­ok­sy­da­cyj­ną tar­czę, któ­ra chro­ni wło­sy przed szko­dli­wym wpły­wem wol­nych rod­ni­ków i pro­mie­nio­wa­nia UVB. Wydłu­że­nie trwa­ło­ści kolo­ru: kolor utrzy­mu­je się dłu­żej mimo czę­ste­go mycia.

PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY: maska z octa­nem wita­mi­ny E,

alfa-bisa­bo­lo­lem pocho­dze­nia natu­ral­ne­go oraz cukrem pocho­dze­nia roślin­ne­go koi skó­rę gło­wy i zmniej­sza uczu­cie dyskomfortu.

  1. Inten­syw­ne odży­wie­nie i rege­ne­ra­cja włó­kien włosów

PIELĘGNACJA WŁOSÓW: for­mu­ła z pro­wi­ta­mi­ną B5, ole­jem shea oraz ole­jem z mara­kui odży­wia wło­sy, dzię­ki cze­mu kolor nabie­ra pro­mien­ne­go wyglądu.

Maska zawie­ra tak­że ana­lo­gi 18-MEA i cera­mi­dów, dzię­ki cze­mu rege­ne­ru­je włók­na wło­sów i wzmac­nia ich natu­ral­ną barie­rę ochron­ną. Wło­sy sta­ją się dzię­ki temu bar­dziej odporne.

PRZYJEMNOŚĆ STOSOWANIA

Płyn­na, kre­mo­wa kon­sy­sten­cja zacho­wu­je ide­al­ną rów­no­wa­gę mię­dzy lek­ko­ścią i boga­tym cha­rak­te­rem. Pach­nie nie­po­wta­rzal­nym zapa­chem linii Hair Ritu­el, któ­ry łączy cytru­so­we i drzew­ne nuty wer­be­ny, cytry­ny, ambry i kwia­tu brzoskwini.

EKSPRESOWY RYTUAŁ PIELĘGNACYJNY

Nakła­daj maskę na umy­te i odsą­czo­ne z nad­mia­ru wody wło­sy po każ­dym myciu szam­po­nem Color Per­fec­ting Sham­poo. Roz­pro­wadź ją na skó­rze gło­wy i wło­sach, aż po koń­ców­ki. Masuj skó­rę gło­wy i pozo­staw maskę na trzy minu­ty – tyle wystar­czy, aby sil­nie skon­cen­tro­wa­na for­mu­ła zadziałała.

Dokład­nie spłucz.

NAJLEPSZE TRIO – KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA CHRONIĄCA KOLOR

Aby zop­ty­ma­li­zo­wać sku­tecz­ność pie­lę­gna­cji, sto­suj maskę COLOUR BEAUTIFYING MASK wraz z szam­po­nem Color Per­fec­ting Sham­poo. Szam­pon ten łagod­nie myje wło­sy far­bo­wa­ne, roz­ja­śnia­ne lub z pasem­ka­mi i chro­ni kolor przed utra­tą inten­syw­no­ści. Zale­d­wie dwa lata po swo­jej pre­mie­rze, szam­pon Color Per­fec­ting Sham­poo dołą­czył do 10 naj­chęt­niej kupo­wa­nych pro­duk­tów Hair Ritu­el by Sisley na świecie*.

Na zakoń­cze­nie rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go nałóż kil­ka kro­pli olej­ku do wło­sów Huile Précieu­se Che­veux, któ­ry dostar­czy dodat­ko­wą daw­kę odży­wie­nia i zapew­ni wło­som jesz­cze więk­szy połysk i miękkość.

* Źró­dło: TM1 Finan­ce (2022), Sisley

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy