Uroda

Dawka blasku, który rozświetla cerę – najnowsze serum Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Radiance Anti-Dark Spot 

Nie da się ukryć, że dostrzegalny, ale jednocześnie subtelny blask sprawia, że cera natychmiast staje się jaśniejsza i pozbawiona przebarwień, a skóra nabiera młodzieńczej świeżości. Dlaczego tak nam go brakuje? Cera systematycznie traci swój blask wraz z procesem starzenia, kiedy to skóra staje się mniej gładka i gęsta, przez co o wiele gorzej odbija światło, stając się poszarzała poprzez ograniczoną mikrocyrkulację oraz nierównomierny koloryt. A gdyby  tak wykorzystać moc światła i sprawić, aby blask mógł odmładzać?

Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Radiance Anti - Dark Spot

Sisle­ÿa L’Intégral Anti-Âge Radian­ce Anti – Dark Spot serum

Mar­ka Sisley Paris stwo­rzy­ła nowe serum prze­ciw­sta­rze­nio­we o kom­plek­so­wym dzia­ła­niu na powierzch­nię skó­ry i jej naj­głęb­sze war­stwy, któ­re przy­wra­ca blask skó­ry, wyrów­nu­jąc jej kolo­ryt i zmniej­sza­jąc widocz­ność prze­bar­wień oraz cie­ni. Serum sku­tecz­nie redu­ku­je prze­bar­wie­nia, niwe­lu­jąc nad­pro­duk­cję mela­ni­ny i uspraw­nia dzia­ła­nie “wewnętrz­ne­go lustra” – a wszyst­ko po to, aby lepiej odbi­jać świa­tło, dbać o jed­no­li­tą cerę i zmniej­szać prze­bar­wie­nia pig­men­ta­cyj­ne. Sisley Paris sku­pia się przede wszyst­kim na 90% świa­tła, któ­re bez­po­śred­nio wni­ka w skó­rę, celu­jąc w mecha­ni­zmy odpo­wie­dzial­ne za utra­tę jej bla­sku. Blask cery zależ­ny jest od chro­mo­fo­rów – czą­ste­czek, któ­re odgry­wa­ją klu­czo­wą rolę w pobie­ra­niu i odbi­ja­niu świa­tła, zawie­ra­ją­cych mela­ni­nę, hemo­glo­bi­nę i kola­gen, odpo­wie­dzial­nych za odpo­wied­ni kolo­ryt cery. For­mu­ła serum, dzia­ła­jąc  rów­no­cze­śnie w struk­tu­rze tych trzech chro­mo­fo­rów zapew­nia kom­plek­so­we, glo­bal­ne dzia­ła­nie, sku­pia­jąc się na prze­bar­wie­niach, pig­men­ta­cji oraz kon­dy­cji skó­ry, zarów­no od wewnątrz jak i na zewnątrz. Oży­wia blask cery i spra­wia, że świa­tło zda­je się ema­no­wać od wewnątrz.

Wraz z wie­kiem, pro­duk­cja mela­ni­ny odpo­wie­dzial­nej za rów­no­mier­ną pig­men­ta­cję skó­ry zosta­je zabu­rzo­na, a pig­men­ta­cja ta sta­je się mniej rów­no­mier­na i w efek­cie powsta­ją prze­bar­wie­nia i cie­nie. Labo­ra­to­ria Sisley Paris w wal­ce z widocz­ny­mi ozna­ka­mi sta­rze­nia beha­wio­ral­ne­go wyko­rzy­stu­ją obec­nie mikroR­NA, któ­re odgry­wa­ją­ce klu­czo­wą rolę w poja­wia­niu się cie­ni i prze­bar­wień pigmentacyjnych.

Eks­trakt z Lan­sium, odkry­ty przez Labo­ra­to­ria Sisley Paris to zaś efekt ostat­nich odkryć w epi­ge­ne­ty­ce. Dzia­ła na począt­ku łań­cu­cha pro­duk­cji mela­ni­ny, niwe­lu­jąc jej nad­pro­duk­cję, któ­ra powo­du­je prze­bar­wie­nia. Swo­ją moc ujaw­nia dzię­ki połą­cze­niu z Hek­sy­lo­re­zor­cy­no­lem – czo­ło­wą mole­ku­łą prze­ciw prze­bar­wie­niom, któ­ra regu­lu­je syn­te­zę mela­ni­ny i ujed­no­li­ca cerę. For­mu­ła serum zawie­ra ponad­to kom­pleks mine­ra­łów (Cynk, Miedź i Magnez), któ­re uspraw­nia­ją oddy­cha­nie komór­ko­we i popra­wia­ją dotle­nie­nie skóry.

Eks­trakt z Gink­go Bilo­ba, popra­wia wytrzy­ma­łość naczyń krwio­no­śnych, a eks­trakt z Dzi­kiej Róży boga­ty w tani­nę i prze­ciw­dzia­ła­ją­cy gli­ka­cji niwe­lu­je sza­rość cery i nada­je jej zdro­wy koloryt.

Klu­czem do jed­no­li­tej cery i jej zdro­we­go kolo­ry­tu jest ide­al­ny balans pomię­dzy tymi dwo­ma chro­mo­fo­ra­mi. Naj­now­sze serum Sisley Paris dzia­ła w naj­głęb­szych war­stwach skó­ry, sty­mu­lu­jąc pro­duk­cję kola­ge­nu, któ­ry dzia­ła jak wewnętrz­ne „lustro” odbi­ja­ją­ce świa­tło absor­bo­wa­ne przez skó­rę. Eks­trakt z pep­ty­dów sojo­wych sty­mu­lu­je syn­te­zę kola­ge­nu, wzmac­nia­jąc struk­tu­rę skó­ry w jej naj­głęb­szych war­stwach, tak, aby zwięk­szych jej gęstość i popra­wić spo­sób, w jaki odbi­ja świa­tło. Dodat­ko­wo, zwięk­sza wspar­cie dla skó­ry wła­ści­wej, dzię­ki cze­mu zmarszcz­ki sta­ją się mniej widocz­ne na powierzch­ni, a świa­tło lepiej się odbi­ja. Jed­no­cze­śnie, Sisle­ÿa L’Intégral Anti-Âge Radian­ce Anti – Dark Spot nawil­ża i wygła­dza skó­rę, dzię­ki cze­mu lepiej przy­cią­ga świa­tło. Nawil­żo­na, gład­ka i gęsta skó­ra odbi­ja świa­tło w jed­nym kie­run­ku, zapew­nia­jąc roz­świe­tlo­ną, pro­mien­ną cerę. Co wię­cej, jako, że blask i świe­żość skó­ry są nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia młod­sze­go wyglą­du, for­mu­ła serum zawie­ra eks­trakt z płat­ków owsia­nych, zapew­nia­jąc efekt ścią­gnię­cia, dzię­ki któ­re­mu świa­tło lepiej się odbi­ja. Dzia­ła­nie to wzmoc­nio­no dodat­ko­wo o wyso­ce sku­tecz­ne, nawil­ża­ją­ce skład­ni­ki aktyw­ne.  

Podob­nie jak cała gama pro­duk­tów z serii Sisle­ÿa L’Intégral Anti-Âge, naj­now­sze serum Radian­ce Anti-Dark Spot wzbo­ga­co­no tak­że o kom­plek­so­we dzia­ła­nie na cykl życia komór­ki. Jego lek­ka, świe­ża kon­sy­sten­cja otu­la skó­rę, wta­pia­jąc się w nią. Zawie­ra ole­jek o wyso­kim współ­czyn­ni­ku zała­ma­nia świa­tła, okre­śla­ją­cym ilość odbi­ja­ne­go świa­tła, dzię­ki cze­mu blask cery zwięk­sza się tuż po apli­ka­cji. Serum nale­ży apli­ko­wać na twarz i szy­ję, uprzed­nio przy­go­to­wu­jąc skó­rę dzię­ki Essen­tial Skin Care Lotion, a następ­nie nakła­da­jąc je za pomo­cą deli­kat­nych ruchów od środ­ka do zewnątrz twarzy.

Naj­now­sze serum Sisle­ÿa L’Intégral Anti-Âge Radian­ce Anti-Dark Spot jest dostęp­ne na ofi­cjal­nej stro­nie marki. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy