Moda

Dash My Buttons przedstawia Eco Premium kolekcję z eukaliptusa, lnu, bambusa i wełny

Po raz pierwszy marka Dash My Buttons prezentuje Premium kolekcję, wykonaną w całości z ekologicznych tkanin, między innymi z eukaliptusa, lnu, bambusa, bawełny i wełny. Pierwsza część całej kolekcji jest zademonstrowana w Pre-SS 2022 lookbook.

Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022

Nowa twór­cza kolek­cja mar­ki Dash My But­tons Eco Pre­mium SS 2022 wyko­na­na w cało­ści z eko­lo­gicz­nych tka­nin —  euka­lip­tu­sa, lnu, bam­bu­sa, baweł­ny oraz weł­ny. W nowej linii poja­wią się nowe mode­le, ale rów­nież pozo­sta­ną ele­men­ty typo­we dla mar­ki  — wycię­cia, otwar­te ple­cy, oversize.

Kolek­cja o deli­kat­nych paste­lo­wych odcie­niach, nawią­zu­ją­cych do wio­sen­nej lek­ko­ści, kwit­ną­cych moty­wów i swo­bo­dy ducha. Nie zabrak­nie też róż­no­rod­no­ści tek­stur, cha­rak­te­ry­stycz­nych mar­ce kokar­dek, bufia­stych ręka­wów oraz nie­tu­zin­ko­wych linii. A nie­wąt­pli­wym best­sel­le­rem zosta­ną szy­kow­ne i ele­ganc­kie sukien­ki z otwar­ty­mi ple­ca­mi, sub­tel­nie pod­kre­śla­ją­ce kobie­ce zarysy.

We wła­snych kre­acjach Dash My But­tons sto­su­ją alter­na­tyw­ne podej­ście do pro­duk­cji, wyko­rzy­stu­ją sze­reg zrów­no­wa­żo­nych tka­nin, w tym TENCEL® i LYOCELL®, któ­re są pro­du­ko­wa­ne z celu­lo­zy drzew­nej, a dokład­nie z drew­na euka­lip­tu­so­we­go. Mar­ka uży­wa rów­nież len, a tak­że baweł­nę orga­nicz­ną, weł­nę mery­no­sa i włók­ni­stych mate­ria­łów roślin­nych. Ponad­to pro­du­cent się­ga po zrów­no­wa­żo­ne środ­ki do wysył­ki i pako­wa­nia, takie jak 100% bio­de­gra­do­wal­ne toreb­ki ze skór­ki ziemniaków.

Zało­ży­cie­le Dash My But­tons mają na celu zachę­ce­nie do świa­do­mej kon­sump­cji i pobu­dze­nie kon­su­men­tów do ponow­nej oce­ny rela­cji, jakie mają ze swo­imi ubra­nia­mi. Przy­ja­zność dla śro­do­wi­ska, susta­ina­bi­li­ty i fashion to jest ety­ka i głów­na misja mar­ki Dash My But­tons.

Mar­ka Dash My But­tons jest dostęp­na w Gale­ries Lafay­et­te The Dubai Mall, Molie­ra 2, He Con­cept Sto­re, TFH Con­cept sto­re, a tak­że onli­ne. 

Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022 Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022 Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022 Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022 Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022 Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022 Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022 Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022 Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022 Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022 Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022 Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022 Nowa twórcza kolekcja marki Dash My Buttons Eco Premium SS 2022

Foto­graf: Niki­ta Shkut
Model­ka: Ange­li­ka P/ Uni­ted For Models
Maki­jaż i wło­sy: Ksu­sha Tyrsikova
Sty­li­za­cje: Darya Bambalina
Video: Ivan Bambalin
Biżu­te­ria: Kopi Kopiszka

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy