Zdrowie

Czy kakao jest zdrowe?

Chyba nie ma na świecie człowieka, który nie lubiłby czekolady. Często sięgamy po nią podczas wytężonego wysiłku umysłowego, na przykład podczas intensywnej nauki, a także, gdy czujemy się smutni i przygnębieni. Ziarna kakaowca zawierają wiele niezbędnych składników odżywczych, które mają wpływ na nasz stan psychiczny i fizyczny. Jednak pamiętajmy, że czekolada czekoladzie nie równa!

Czy kakao jest zdrowe?

Czym jest surowe kakao?

Kaka­owiec to drze­wo rosną­ce w lasach tro­pi­kal­nych Ame­ry­ki Połu­dnio­wej i Środ­ko­wej. To wła­śnie z jego zia­ren uzy­sku­je­my suro­we kakao, któ­re­go wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­ne są zna­ne od wie­lu lat. Z nie­pra­żo­nych zia­ren kaka­ow­ca pro­du­ku­je się suro­wą cze­ko­la­dę, któ­ra róż­ni się od stan­dar­do­wych cze­ko­lad. Do Euro­py kakao spro­wa­dził Krzysz­tof Kolumb i szyb­ko zyska­ło ono popu­lar­ność. Suro­wą cze­ko­la­dę naj­czę­ściej spo­tka­my w skle­pach ze zdro­wą, eko­lo­gicz­ną żyw­no­ścią. Do wybo­ru mamy zazwy­czaj cze­ko­la­dę w cało­ści, pokru­szo­ną (tzw. cacao nibs), lub w for­mie sprosz­ko­wa­nej.

Właściwości prozdrowotne kakao

Suro­we ziar­na oraz pro­du­ko­wa­ne z nich wyro­by, czy­li kakao są boga­tym źró­dłem prze­ciw­u­tle­nia­czy, któ­re chro­nią nasz orga­nizm przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi, a tak­że licz­nych skład­ni­ków mine­ral­nych, takich jak: magnez, żela­zo, cynk, chrom oraz potas. Suro­we kakao jest dobrym źró­dłem kwa­sów tłusz­czo­wych Omega‑6 oraz ami­no­kwa­sów. Wśród tych ostat­nich war­to wspo­mnieć o tryp­to­fa­nie, któ­ry zwięk­sza wydzie­la­nie sero­to­ni­ny.  Sero­to­ni­na odpo­wie­dzial­na jest za nasz dobry nastrój oraz uczu­cie zado­wo­le­nia i szczę­ścia, sta­no­wi zatem sku­tecz­ną broń w wal­ce z depre­sją. Ze wzglę­du na swój boga­ty skład kakao zosta­ło zali­czo­ne do tzw. super­fo­od, czy­li „super­je­dze­nia”. Nale­ży pamię­tać, że war­to­ści odżyw­cze suro­wej cze­ko­la­dy znacz­nie prze­wyż­sza­ją te, któ­re zapew­nia nam kla­sycz­na cze­ko­la­da z kakao pra­żo­ne­go. Zwią­za­ne jest to z tym, że w pod­czas obrób­ki ciepl­nej ilość dro­go­cen­nych sub­stan­cji w kaka­owych ziar­nach ule­ga zmniej­sze­niu. Peł­nym źró­dłem tych sub­stan­cji będą więc nie­prze­two­rzo­ne ziar­na kakao, któ­re może­my kupić w natu­ral­nej posta­ci lub w prosz­ku, a tak­że w posta­ci masła kaka­owe­go.

kakao, Czym jest surowe kakao?

Korzyści płynące ze spożywania ziaren kakaowca:

 • Poma­ga w zabu­rze­niach snu,
 • Łago­dzi sta­ny napię­cia przed­mie­siącz­ko­we­go,
 • Chro­ni przed cho­ro­ba­mi ser­ca,
 • Chro­ni przed wystą­pie­niem nie­do­bo­rów magne­zu i żela­za,
 • Popra­wia nastrój, uspo­ka­ja ner­wy
 • Wspo­ma­ga pro­ce­sy umy­sło­we,
 • Ma dzia­ła­nie anty­de­pre­syj­ne,
 • Poma­ga w obni­ża­niu ciśnie­nia krwi,
 • Popra­wia pamięć i kon­cen­tra­cję,
 • Zmniej­sza­ją ryzy­ko wystą­pie­nia zmian miaż­dży­co­wych,
 • Dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie dzię­ki zawar­to­ści anty­ok­sy­dan­tów,
 • Redu­ku­je ape­tyt, wzma­ga uczu­cie syto­ści.

Lek na stres i depresję

Ziar­na kaka­ow­ca zawie­ra­ją wie­le nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych potrzeb­nych do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia nasze­go orga­ni­zmu. Ukry­te w nich skład­ni­ki odżyw­cze mają ogrom­ny wpływ na stan psy­chicz­ny i fizycz­ny czło­wie­ka. Śmia­ło może­my powie­dzieć, że cze­ko­la­da jest natu­ral­nym anty­de­pre­san­tem. W daw­nych cza­sach Majo­wie w obli­czu śmier­ci bli­skiej oso­by roz­da­wa­li człon­kom rodzi­ny ziar­na suro­we­go kakao. Dziś, dzię­ki bada­niom, wie­my, że cze­ko­la­da to praw­dzi­wy maga­zyn sero­to­ni­ny, dopa­mi­ny i feny­lo­ety­lo­ami­ny, któ­re poma­ga­ją nam prze­zwy­cię­żyć stres oraz wyci­szyć ner­wy. Nie może­my zapo­mi­nać, że ziar­na kaka­ow­ca to tak­że naj­bo­gat­sze źró­dło magne­zu, zwięk­sza wydaj­ność nasze­go umy­słu i łago­dzi skut­ki stre­su.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24 

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *