Zdrowie

Czy banany są zdrowe?

Banany to z pewnością jedne z najpopularniejszych owoców na świecie. Pozytywnie wpływają na pracę naszego serca, dodają energii i pomagają w walce ze stresem. Wiele osób ogranicza spożywanie bananów lub wręcz rezygnuje z nich z powodu dużej ilości węglowodanów. Jedzenie bananów niesie jednak wiele korzyści zdrowotnych, dlatego warto o nich pamiętać w naszej diecie.

banany

Histo­ria bana­nów roz­po­czę­ła się praw­do­po­dob­nie ponad 7000 lat temu w Male­zji. Stam­tąd dotar­ły do Indii oraz Afry­ki, gdzie upra­wia­ne są do dzi­siaj. Współ­cze­śnie bana­ny może­my spo­tkać tak­że w Azji i Austra­lii, a jed­ne z naj­więk­szych plan­ta­cji znaj­du­ją się w Ame­ry­ce.

Właściwości odżywcze bananów

Bana­ny, w porów­na­niu do innych owo­ców, zawie­ra­ją dość dużą ilość biał­ka. Obec­ne w nich kwa­sy tłusz­czo­we wpły­wa­ją pozy­tyw­nie na sto­su­nek kwa­sów nie­na­sy­co­nych do nasy­co­nych. Zawar­tość węglo­wo­da­nów w bana­nach jest znacz­nie więk­sza niż w innych owo­cach. Gdy bana­ny są jesz­cze zie­lo­ne wystę­pu­ją one pod posta­cią łań­cu­cha skro­bi, nato­miast w mia­rę doj­rze­wa­nia owo­cu jest on roz­bi­ja­ny na cukry pro­ste (stąd słod­ki smak bana­nów). Naj­now­sze bada­nia wska­zu­ją, że zawar­ty w bana­nach błon­nik obni­ża poziom cho­le­ste­ro­lu i zmniej­sza ryzy­ko wystą­pie­nia cho­rób ser­ca. Wita­mi­ny zawar­te w bana­nach to mię­dzy inny­mi: beta-karo­ten, wita­mi­ny z gru­py B oraz wita­mi­na C. Owo­ce te mają w sobie duże ilo­ści pota­su, magne­zu i sele­nu, któ­re chro­nią­ce przed cho­ro­ba­mi ser­ca. Inne pier­wiast­ki to: miedź, cynk, selen, man­gan i jod. War­tość ener­ge­tycz­na to 89 kcal na 100 gra­mów owo­cu. War­to wspo­mnieć, że cha­rak­te­ry­stycz­ny dla doj­rza­łe­go bana­na aro­mat jest zwią­za­ny z obec­no­ścią kwa­su izo­wa­le­ria­no­we­go.

Banany zawierają:

 • Tryp­to­fan – sty­mu­lu­je pro­duk­cję sero­to­ni­ny, któ­ra jest hor­mo­nem szczę­ścia,
 • Potas – wspo­ma­ga układ ner­wo­wy, dzia­ła moczo­pęd­nie,
 • Cynk – jest skład­ni­kiem wie­lu enzy­mów, popra­wia stan wło­sów i paznok­ci,
 • Wita­mi­na B6 – wpły­wa pozy­tyw­nie na pra­cę ukła­du ner­wo­we­go, współ­uczest­ni­czy w pro­ce­sie two­rze­nia czer­wo­nych krwi­nek,
 • Magnez – wspo­ma­ga pra­cę ser­ca i mię­śni, dzia­ła anty­stre­so­wo,
 • Selen – wspo­ma­ga odpor­ność orga­ni­zmu, chro­ni przed miaż­dży­cą,
 • Kwas folio­wy – pozy­tyw­nie wpły­wa na pra­cę ukła­du ner­wo­we­go, nie­zbęd­ny dla pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju pło­du,
 • Błon­nik – regu­lu­je poziom cho­le­ste­ro­lu we krwi, zmniej­sza ryzy­ko wystą­pie­nia cho­rób ser­ca,
 • Pre­bio­ty­ki – ule­ga­jąc fer­men­ta­cji pobu­dza­ją wzrost korzyst­nych dla zdro­wia bak­te­rii pro­bio­tycz­nych, obni­ża­ją pH w jeli­tach i skra­ca­ją czas prze­by­wa­nia tre­ści w prze­wo­dzie pokar­mo­wym,
 • Pek­ty­ny – usu­wa­ją zło­gi pokar­mo­we z jelit,
 • Skro­bię opor­ną – zapew­nia uczu­cie syto­ści na dłu­gi czas.

Wpływ jedzenia bananów na zdrowie

Bana­ny korzyst­nie wpły­wa­ją na pra­cę ser­ca oraz ukła­du krą­że­nia, chro­nią przed roz­wo­jem nad­ci­śnie­nia, obni­ża­ją poziom złe­go cho­le­ste­ro­lu we krwi, wspo­ma­ga­ją pra­cę ukła­du ner­wo­we­go (mię­dzy inny­mi poprzez zapo­bie­ga­nie skur­czom mię­śni i tikom ner­wo­wym). Są zna­ko­mi­tym anty­de­pre­san­tem, poma­ga­ją niwe­lo­wać stres i łago­dzą jego skut­ki. Regu­lar­ne spo­ży­wa­nie tych owo­ców uspraw­nia pra­cę ukła­du pokar­mo­we­go – oczysz­cza nasz orga­nizm z tok­syn, a tak­że pobu­dza jeli­ta do pro­duk­cji dobrych bak­te­rii jeli­to­wych. Skład­ni­ki mine­ral­ne korzyst­nie wpły­wa­ją na stan skó­ry, wło­sów oraz paznok­ci, opóź­nia­ją tak­że pro­ce­sy sta­rze­nia. Nale­ży pamię­tać, że im bar­dziej doj­rza­ły banan, tym więk­szy jego indeks gli­ke­micz­ny. Zawar­tość pre­bio­ty­ków w bana­nach poma­ga utrzy­mać w dobrym, zdro­wym sta­nie układ pokar­mo­wy.  Sty­mu­lu­ją roz­wój bak­te­rii pro­bio­tycz­nych, któ­re utrzy­mu­ją pra­wi­dło­wy poziom pH w jeli­tach i regu­lu­ją pro­ce­sy gnil­nie, zmniej­sza­jąc tym samym ryzy­ko zacho­ro­wa­nia na nowo­twór jeli­ta gru­be­go.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: VERS-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *