NewsroomUroda

Creamy wprowadza do sprzedaży zimową linię Moringa FOR YOU

Wraz z roz­po­czę­ciem sezo­nu zimo­we­go mar­ka Cre­amy wpro­wa­dza do sprze­da­ży zimo­wą edy­cję linii pie­lę­gna­cyj­nej opar­tej na haitań­skim ole­ju morin­ga  – MORINGA FOR YOU. Krem, ole­jek do mycia twa­rzy, serum i masecz­ka pozwo­lą każ­dej kobie­cie w naj­chłod­niej­szym sezo­nie roku pozo­stać z natu­ry piękną.creamy olej moringa

Drze­wo morin­gi jest nazy­wa­ne drze­wem dłu­go­wiecz­no­ści. Na ten przy­do­mek zapra­co­wa­ło swo­imi cudow­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi, z któ­rych od lat czer­pie medy­cy­na natu­ral­na, sztu­ka kuli­nar­na i kosme­ty­ka. W tym ostat­nim przy­pad­ku wystar­czy argu­ment zawar­to­ści 46 anty­ok­sy­dan­tów i 26 innych sub­stan­cji hamu­ją­cych pro­ce­sy zapal­ne oraz ilość kwa­sów tłusz­czo­wych ome­ga ‑3 ‑6 i ‑9, jaka znaj­du­je się w ole­ju pozy­ski­wa­nym z nasion tego drze­wa. Zdol­ność do namie­rza­nia i neu­tra­li­zo­wa­nia wol­nych rod­ni­ków wystar­czy uzu­peł­nić o sta­ty­sty­ki ilo­ścio­we wita­min i mine­ra­łów – morin­ga ma 4 razy wię­cej Wit. A niż mar­chew, 7 razy wię­cej Wit. C niż poma­rań­cza, 17 razy wię­cej biał­ka niż mle­ko, 25 razy wię­cej żela­za niż szpi­nak i 15 razy wię­cej pota­su niż banany.

Olej morin­ga z Haiti jest magicz­nym skład­ni­kiem z entu­zja­zmem przy­ję­tych kosme­ty­ków Cre­amy z linii MORINGA FOREVER opar­tych o nie­spo­ty­ka­ne wła­ści­wo­ści tego surow­ca.  Olej morin­ga jest pozy­ski­wa­ny z drze­wa dłu­go­wiecz­no­ści, a jego zdro­wot­ne wła­ści­wo­ści są potwier­dzo­ne nie tyko przez tra­dy­cję, ale rów­nież naj­now­sze bada­nia naukowe.

Mar­ka Cre­amy, któ­ra opie­ra swo­je kosme­ty­ki wyłącz­nie na natu­ral­nych skład­ni­kach stwo­rzy­ła zimo­wą edy­cję linii kosme­ty­ków bazu­ją­cych na ole­ju morin­gi, któ­ra odży­wi, nawil­ży i uela­stycz­ni skó­rę twa­rzy, a tak­że zapew­ni jej bez­pie­czeń­stwo przed niski­mi temperaturami
i sma­ga­ją­cym twarz zimo­wym wiatrem.

W skład zimo­wej linii MORINGA FOR YOU wchodzą:

  • krem na zimę,
  • ole­jek do mycia twarzy,
  • serum na bazie ole­ju Moringa,
  • piling
  • masecz­ka ole­jo­wa na bazie ole­ju Moringa.

creamy moringa krem

Zimo­wa linia MORINGA FOR YOU bazu­je na ole­ju z morin­gi pocho­dzą­cej z Haiti, któ­ra cha­rak­te­ry­zu­je się zło­tą bar­wą i orze­cho­wym zapa­chem. Linia pie­lę­gna­cyj­na na zimę jest dedy­ko­wa­ny oso­bom powy­żej 35 r.ż., o skó­rze suchej, podraż­nio­nej, skłon­nej do zmarsz­czek, tra­cą­cej ela­stycz­ność skóry.

Linia MORINGA FOR YOU wzmac­nia barie­rę ochron­ną skó­ry, zmniej­sza naskór­ko­wą utra­tę wody poprzez uszczel­nie­nie płasz­cza hydro-lipi­do­we­go, zapo­bie­ga odwod­nie­niu skó­ry, zwięk­sza jej nawil­że­nie, uela­stycz­nia i odży­wia naskó­rek – poprzez wpływ ste­ro­li roślin­nych z ole­ju morin­ga, zmniej­sza podraż­nie­nia, zaczer­wie­nie­nia – poprzez przy­spie­sze­nie pro­ce­sów goje­nia, popra­wia wygląd i wyrów­nu­je kolo­ryt skó­ry; dzia­ła przeciwstarzeniowo
i przeciwzmarszczkowo.

Kosme­ty­ki z zimo­wej linii MORINGA FOR YOU nie zawie­ra­ją barw­ni­ków, syn­te­tycz­nych sub­stan­cji zapa­cho­wych; kon­ser­wo­wa­ne są sub­stan­cja­mi apro­bo­wa­ny­mi przez ECOCERT – insty­tu­cję kon­tro­lu­ją­cą i wyda­ją­cą cer­ty­fi­ka­ty dla surow­ców i pro­duk­tów kosme­tycz­nych natu­ral­nych. Ze wzglę­du na brak sil­nych sub­stan­cji kon­ser­wu­ją­cych data przy­dat­no­ści do sto­so­wa­nia to 2,5 mie­sią­ca. Kosme­ty­ki z tej linii są przy­go­to­wy­wa­ne w cią­gu dwóch dni od zamó­wie­nia przez Klien­ta – pro­ces ten zapew­nia wyso­ką jakość i świe­żość produktów.

Zimo­wy krem, serum i ole­jek do mycia twa­rzy z linii MORINGA FOR YOU mają sta­ły skład, w przy­pad­ku serum, pilin­gu i masecz­ki bazu­ją­cej na ole­ju Morin­ga ist­nie­je moż­li­wość per­so­na­li­za­cji pro­duk­tów i wzbo­ga­ce­nia ich o inne cen­ne skład­ni­ki. Per­so­na­li­za­cja odby­wa się po roz­mo­wie z eks­per­ta­mi Cre­amy lub poprzez wypeł­nie­nie ankie­ty na stro­nie inter­ne­to­wej w trak­cie skła­da­nia zamówienia.

Zimo­wa linia MORINGA FOR YOU jest dostęp­na na stro­nie inter­ne­to­wej www.creamy.pl, a tak­że w Ate­lier Cre­amy w War­sza­wie przy ul. Chmiel­nej 6.

Tekst/zdecia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy