Uroda

Codzienne oczyszczanie twarzy z CeraVe

Produkty nawilżające CeraVe, opracowane we współpracy z dermatologami wzmacniają, odbudowują i optymalizują naturalną barierę ochronną skóry, zapewniając jej zdrowy wygląd. Sprawdzone i łatwo dostępne, a przede wszystkim polecane przez dermatologów produkty do codziennej pielęgnacji cery pomagają odpowiednio nawilżyć skórę, przywracając jej naturalną barierę ochronną.

Zdro­wa barie­ra ochron­na skó­ry zapo­bie­ga wybra­nym jej pro­ble­mom, a zasto­so­wa­nie cera­mi­dów może mieć klu­czo­we zna­cze­nie dla przy­wró­ce­nia jej opty­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia. W bada­niach  der­ma­to­lo­dzy ziden­ty­fi­ko­wa­li mie­sza­ni­nę cera­mi­dów iden­tycz­nych z tymi wystę­pu­ją­cy­mi w ludz­kiej skó­rze, na któ­rą skła­da­ły się cera­mi­dy 1, 3 i 6‑II – uni­ka­to­we połą­cze­nie, któ­re wspie­ra odbu­do­wę war­stwy ochron­nej skó­ry, przy­wra­ca­jąc jej klu­czo­we funk­cje. Nic dziw­ne­go, bowiem cera­mi­dy sta­no­wią natu­ral­ny skład­nik lipi­dów ludz­kiej skó­ry. Nazy­wa­ne cemen­tem mię­dzy­ko­mór­ko­wym, dzia­ła­ją jak barie­ra wod­no-lipi­do­wa, a utwo­rzo­ny z nich mur chro­ni przed nad­mier­ną utra­tą wody i popra­wia jej wchła­nia­nie, dzię­ki cze­mu wspo­ma­ga odpo­wied­nie nawil­że­nie skóry.

Pro­duk­ty Cera­Ve zawie­ra­ją 3 klu­czo­we cera­mi­dy, aby wspie­rać odbu­do­wę natu­ral­nej barie­ry ochron­nej skóry.

CeraVe oczyszczający żel do mycia ciała i twarzy

Cera­Ve oczysz­cza­ją­cy żel do mycia cia­ła i twarzy


Cera­Ve oczysz­cza­ją­cy żel do mycia
cia­ła i twa­rzy jest ultra­de­li­kat­ny, ale jed­no­cze­śnie sku­tecz­nie oczysz­cza całe cia­ło, usu­wa­jąc nad­miar sebum z twa­rzy. Ten wyjąt­ko­wy żel oczysz­cza­ją­cy do twa­rzy i cia­ła oprócz trzech klu­czo­wych cera­mi­dów zawie­ra tak­że inten­syw­nie nawil­ża­ją­cy kwas hia­lu­ro­no­wy oraz wzmac­nia­ją­cy barie­rę ochron­ną skó­ry nia­cy­na­mid. Takie połą­cze­nie już w trak­cie mycia zapew­ni Two­jej skó­rze uczu­cie praw­dzi­we­go kom­for­tu już w trak­cie mycia. Dodat­ko­wo, to ide­al­ny żel oczysz­cza­ją­cy dla aler­gi­ków – został pozba­wio­ny sub­stan­cji zapa­cho­wych i jest hipo­aler­gicz­ny, a znaj­du­ją­ca się w nim wita­mi­na B3 zmniej­sza wydzie­la­nie sebum, co spra­wia, że jest tak­że odpo­wied­ni do oczysz­cza­nia skó­ry trądzikowej.

CeraVe SA wygładzający żel do mycia

Cera­Ve SA wygła­dza­ją­cy żel do mycia

Cera­Ve SA wygła­dza­ją­cy żel do mycia został prze­zna­czo­ny dla skó­ry wyma­ga­ją­cej: suchej i podat­nej na podraż­nie­nia, któ­ra wyma­ga spe­cjal­nej pie­lę­gna­cji. Wygła­dza­ją­cy żel do mycia jest nie­zwy­kle wygod­ny w sto­so­wa­niu i zawie­ra cen­ne cera­mi­dy, kwas hia­lu­ro­no­wy oraz nia­cy­na­mid, zapew­nia­jąc skó­rze opty­mal­ne nawil­że­nie. Jego spe­cja­li­stycz­na for­mu­ła pozwa­la rów­nież na sku­tecz­ne złusz­cza­nie i zmięk­cza­nie skó­ry, a tak­że wygła­dza­nie suchej i szorst­kiej skó­ry. Dodat­ko­wo, łago­dzi podraż­nie­nia, wyka­zu­je dzia­ła­nie koją­ce i odświe­ża­ją­ce, a ponad­to usu­wa zanie­czysz­cze­nia i tłuszcz, wzmac­nia­jąc barie­rę ochron­ną skóry.

CeraVe nawilżający krem-pianka do mycia

Cera­Ve nawil­ża­ją­cy krem-pian­ka do mycia

Opra­co­wa­ny z der­ma­to­lo­ga­mi  Cera­Ve nawil­ża­ją­cy krem-pian­ka do mycia to łagod­ny der­mo­ko­sme­tyk o dwu­za­da­nio­wej for­mu­le, któ­ry sku­tecz­nie oczysz­cza skó­rę twa­rzy, usu­wa­jąc zanie­czysz­cze­nia, pozo­sta­ło­ści maki­ja­żu i nad­miar sebum. Co wię­cej, nawil­ża skó­rę nie naru­sza­jąc jej barie­ry ochron­ne, dzię­ki cze­mu spraw­dzi się w codzien­nym dema­ki­ja­żu, bez ryzy­ka prze­su­sze­nia deli­kat­nej skó­ry twarzy.

CeraVe nawilżająca emulsja do mycia

Cera­Ve nawil­ża­ją­ca emul­sja do mycia

Cera­Ve nawil­ża­ją­ca emul­sja do mycia deli­kat­nie oczysz­cza skó­rę już pod­czas kil­ku­mi­nu­to­we­go prysz­ni­ca, odbu­do­wu­je jej barie­rę ochron­ną i sil­nie ją nawil­ża­jąc. To jed­nak nie wszyst­ko, emul­sja, dzię­ki cera­mi­dom i kwa­so­wi hia­lu­ro­no­we­mu, któ­re wzmac­nia­ją odbu­do­wę barie­ry ochron­nej skó­ry, inten­syw­nie ją rege­ne­ru­ją. Jeśli chcesz usu­nąć sebum, swo­bod­nie możesz sto­so­wać ją do twa­rzy. Emul­sja Cera­Ve jest hipo­aler­gicz­na, bez­za­pa­cho­wa i nie pie­ni się, ponie­waż zosta­ła pozba­wio­na wszyst­kich agre­syw­nych skład­ni­ków pianotwórczych.

Wszyst­kie pro­duk­ty nawil­ża­ją­ce Cera­Ve opra­co­wa­no we współ­pra­cy z der­ma­to­lo­ga­mi i są dostęp­ne w naj­lep­szych apte­kach na tere­nie Polski.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy