Styl życia

Co robić, żeby być szczęśliwym?

Każdy z nas chce czuć się szczęśliwym. Jak to zrobić? Najłatwiej osiągnąć to dzięki małym rzeczom. Niektóre nawyki są wręcz stworzone do podnoszenia na duchu. Wieczór z książką, spisywanie na kartce rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni czy poświęcenie czas na spacery, to tylko niektóre z działań przyczyniające się do poprawy nastroju i zdrowia psychicznego. Przekonajcie się sami.

Co robić, żeby być szczęśliwym?

Przed­sta­wia­my wam kil­ka dobrych nawy­ków, któ­re psy­cho­lo­go­wie powią­za­li ze szczę­ściem:

1. Kon­cen­truj się na swo­ich umie­jęt­no­ściach

Cięż­ka pra­ca, któ­rą wkła­da­my w popra­wę swo­ich umie­jęt­no­ści lub zdol­no­ści, może zwięk­szyć stres na jakiś czas, ale w dłuż­szej per­spek­ty­wie spra­wia, że ludzie czu­ją się szczę­śli­wi i bar­dziej zado­wo­le­ni ze swo­je­go życia.

2. Tre­nuj swo­je cia­ło

Ćwi­cze­nia fizycz­ne obni­ża­ją poziom hor­mo­nów stre­su oraz łago­dzą depre­sję i lęk. te pozy­tyw­ne zmia­ny może­my osią­gnąć w cią­gu zale­d­wie kil­ku minut. Naukow­cy stwier­dzi­li, że wystar­czy zale­d­wie 20 minut ćwi­czeń, aby poczuć się lepiej przez następ­ne 12 godzin. Co wię­cej, ludzie, któ­rzy są aktyw­ni fizycz­nie są szczę­śliw­si i bar­dziej zado­wo­le­ni z życia.

3. Bądź real­nym opty­mi­stą

Ludzie, któ­rzy mają dobry sto­su­nek opty­mi­zmu do reali­zmu, wyda­ją się być bar­dziej szczę­śli­wi i czę­ściej odno­szą suk­ce­sy. Reali­stycz­ni opty­mi­ści są goto­wi sta­wić czo­ło wyzwa­niom przyj­mu­jąc przy tym real­ny punkt widze­nia rze­czy­wi­sto­ści.

4. Naucz się wyba­czać

Zde­ner­wo­wa­nie z powo­du krzyw­dy i cier­pie­nia, któ­rych doświad­czy­łeś z ręki innej oso­by, to zupeł­nie inna spra­wa niż trwa­nie w tej emo­cji przez dłuż­szy czas. Zosta­ło to nazwa­ne trzy­ma­niem ura­zy i jeśli nie jesteś ostroż­ny, łatwo możesz się temu pod­dać. Nega­tyw­ne emo­cje zwią­za­ne z ura­zem mogą zastą­pić myśli o zemście. To z kolei pozo­sta­wia nie­wie­le miej­sca na szczę­ście. Pamię­taj, że zawsze lepiej wyba­czyć i iść dalej, niż trzy­mać się ura­zy w nie­skoń­czo­ność.

5. Pamię­taj o uśmie­chu

To może dzi­wić, ale szcze­ry uśmiech spra­wia, że może­my poczuć się szczę­śli­wi. Ale naj­waż­niej­sze jest to, że uśmiech musi być szcze­ry. Jeśli będzie­my uda­wać, moż­na zro­bić wię­cej szko­dy, niż pożyt­ku.

6. Znajdź czas dla przy­ja­ciół

Według ostat­nich badań spę­dza­nie cza­su z przy­ja­ciół­mi gene­ru­je więk­sze szczę­ście niż spę­dza­nie cza­su z rodzi­ną. Na potrze­by badań naukow­cy wyko­rzy­sta­li apli­ka­cję Map­pi­ness, któ­ra okre­śla­ła poziom zado­wo­le­nia ludzi pod­czas prze­by­wa­nia z przy­ja­ciół­mi, rodzi­ną i dzieć­mi. Ana­li­zu­jąc ponad 3 milio­ny zgło­szeń z ponad 50 000 ochot­ni­ków, naukow­cy odkry­li, że ludzie doświad­cza­li 8% wzro­stu zado­wo­le­nia, kie­dy byli z przy­ja­ciół­mi, w porów­na­niu, do 1,4% kie­dy byli z rodzi­ca­mi.

7. Zaan­ga­żuj się w wolon­ta­riat

Jed­nym z naj­lep­szych spo­so­bów dba­nia o sie­bie, jest dba­nie o innych. Ta aktyw­ność zosta­ła powią­za­na ze zmniej­szo­nym ryzy­kiem depre­sji oraz mniej­szym ryzy­kiem śmier­ci na sku­tek zabu­rzeń psy­chicz­nych.

8. Spi­suj swo­je uczu­cia

Ktoś kie­dyś powie­dział: „Jeśli jesteś zły na kogoś, napisz do nie­go list i nie wysy­łaj go”. Mimo, że może wyda­wać się to stra­tą cza­su, nazy­wa­nie swo­ich uczuć jest dobre dla roz­ja­śnie­nia myśli i łago­dze­nia stre­su.

9. Uczest­nicz w życiu kul­tu­ral­nym

Zwie­dza­nie muzeum lub uczest­nic­two w kon­cer­cie to kolej­ny spo­sób, aby popra­wić nastrój. Bada­nia, prze­pro­wa­dzo­ne w Nor­we­gii poka­za­ły, że ludzie, któ­rzy uczest­ni­czy­li w zaję­ciach kul­tu­ral­nych, takich jak cho­dze­nie do teatru lub przy­łą­cza­jąc się do klu­bu zain­te­re­so­wań, mie­li niż­szy poziom lęku i depre­sji, a tak­że wyż­szy poziom zado­wo­le­nia z jako­ści życia.

10. Czy­taj książ­ki

Bada­nia wyka­za­ły, że ludzie czy­ta­ją­cy o czy­ichś doświad­cze­niach i przy­go­dach, byli bar­dziej zado­wo­le­ni, mniej zestre­so­wa­ni i bar­dziej skłon­ni do poświę­ce­nia swo­je­go cza­su, aby pomóc innym.

11. Bądź cier­pli­wy: Szczę­ście ma ten­den­cję do wzra­sta­nia wraz z wie­kiem

Star­si ludzie mają ten­den­cję do bycia jed­ny­mi z naj­szczę­śliw­szych ludzi na całym. Jak to się dzie­je? Nie­któ­rzy twier­dzą, że oso­by star­sze są bar­dziej doświad­czo­ne, a zatem lepiej radzą sobie z nega­tyw­ny­mi emo­cja­mi taki­mi jak złość i nie­po­kój. Inni uwa­ża­ją, że powo­dem jest to, że oso­by star­sze są bar­dziej ufne i tym samym szczę­śli­we.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy