Zdrowie

Co jeść, żeby poprawić odporność

Układ odpornościowy aby dobrze funkcjonować wymaga równowagi i harmonii. Naukowcy wciąż badają wpływ diety, aktywności fizycznej, wieku, stresu oraz innych czynników na odpowiedź immunologiczną. Pierwszym krokiem do wzmocnienia układu odpornościowego jest wybór zdrowego stylu życia. Postępowanie zgodnie z ogólnymi wytycznymi jest pierwszym krokiem, który możesz zrobić, aby twój układ odpornościowy był zdrowy i silny.

Co jeść, żeby poprawić odporność

Zdję­cia: Stock­Snap z Pixabay

Układ odpor­no­ścio­wy funk­cjo­nu­je lepiej, gdy wspie­ra­ny jest przez prze­strze­ga­nie nastę­pu­ją­cych zasad zdro­we­go życia:

 • uni­ka­nie palenia,
 • die­ta boga­ta w owo­ce i warzywa,
 • regu­lar­na aktyw­ność fizyczna,
 • utrzy­my­wa­nie pra­wi­dło­wej masy ciała,
 • dba­nie o zdro­wy sen,
 • ogra­ni­cze­nie spo­ży­cia alkoholu,
 • uni­ka­nie stresu.

Pra­wi­dło­wa, zdro­wa die­ta może pomóc nam utrzy­mać sil­ny układ odpor­no­ścio­wy. Jeśli szu­ka­cie spo­so­bów na zapo­bie­ga­nie jesien­nym, zimo­wym prze­zię­bie­niom i gry­pie, pierw­szym kro­kiem powin­no być zaopa­trze­nie się w pro­duk­ty spo­żyw­cze, któ­re wzmoc­nią układ immu­no­lo­gicz­ny, a są to:

 1. Owo­ce cytru­so­we -  wita­mi­na C zawar­ta w cytru­sach wspie­ra nasz układ odpor­no­ścio­wy,  mię­dzy inny­mi poprzez zwięk­sze­nie pro­duk­cji bia­łych krwi­nek. Popu­lar­ne owo­ce cytru­so­we to: grejp­frut, poma­rań­cze, man­da­ryn­ki, cytry­ny. Nale­ży pamię­tać, że nasz orga­nizm nie pro­du­ku­je i nie maga­zy­nu­je wita­mi­ny C, dla­te­go codzien­nie musi­my zadbać o jej odpo­wied­nią daw­kę. 
 2. Czer­wo­na papry­ka – zawie­ra dwa razy wię­cej wita­mi­ny C niż cytru­sy, jest rów­nież boga­tym źró­dłem beta-karo­te­nu. Oprócz wzmoc­nie­nia ukła­du odpor­no­ścio­we­go wita­mi­na C korzyst­nie wpły­wa na skórę.
 3. Czo­snek – poma­ga w zwal­cza­niu infek­cji, a oprócz tego może rów­nież pomóc obni­żyć ciśnie­nie krwi i spo­wol­nić pro­ces tward­nie­nia tętnic.
 4. Imbir – poma­ga zmniej­szyć stan zapal­ny, w tym ból gar­dła. Imbir poma­ga rów­nież zmniej­szyć prze­wle­kły ból oraz nudności.
 5. Żura­wi­na – oprócz wspie­ra­nia ukła­du odpor­no­ścio­we­go, praw­do­po­dob­nie poma­ga zapo­bie­gać lub leczyć infek­cje dróg moczowych.
 6. Szpi­nak – zawie­ra wie­le nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych i prze­ciw­u­tle­nia­czy, w tym fla­wo­no­idy, karo­te­no­idy, wita­mi­ny C i E.
 7. Kiwi -  boga­te w kwas folio­wy, potas, wita­mi­nę K i wita­mi­nę C.
 8. Jabł­ko – łago­dzi obja­wy ast­my, jest rów­nież boga­te w błon­nik, co korzyst­nie wpły­wa na zmniej­sze­nie sta­nu zapal­ne­go pod­czas infekcji.
 9. Jogur­ty – żywe kul­tu­ry bak­te­rii zawar­te w jogur­tach sty­mu­lu­ją układ odpor­no­ścio­wy w celu zwal­cza­nia cho­rób. Sta­raj się kupo­wać jogur­ty wzbo­ga­co­ne wita­mi­ną D, któ­ra poma­ga regu­lo­wać układ odpor­no­ścio­wy i popra­wia natu­ral­ną obro­nę orga­ni­zmu przed chorobami.
 10. Nasio­na sło­necz­ni­ka – są peł­ne skład­ni­ków odżyw­czych, w tym fos­fo­ru, magne­zu i wita­min B6 oraz E. Wita­mi­na E jest nie­zwy­kle waż­na w regu­la­cji i utrzy­ma­niu pra­wi­dło­wych funk­cji ukła­du odpornościowego.

Pamię­ta­cie, że pra­wi­dło­wo dzia­ła­ją­cy układ odpor­no­ścio­wy potrze­bu­je dobre­go, regu­lar­ne­go odży­wia­nia. Okres jesien­no-zimo­wy to czas, kie­dy nasz układ odpor­no­ścio­wy jest ata­ko­wa­ny przez milio­ny wiru­sów i bak­te­rii, dla­te­go posta­raj­cie się go wspo­móc wła­ści­wą dietą.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Stock­Snap z Pixabay

Komentarze

komentarzy