Uroda

Co jeść, żeby mieć zdrową cerę

Prawidłowe odżywianie jest niezwykle istotne dla naszego zdrowia. Niezdrowa dieta może niekorzystnie wpływać na metabolizm, spowodować przyrost masy ciała, a nawet sprawić, że narządy, takie jak serce i wątroba zaczną gorzej funkcjonować. Ale niezdrowa dieta wpływa nie tylko na serce czy metabolizm, ale też na twoją skórę. To, co jesz, może znacząco wpływać na zdrowie i starzenie się twojej skóry. Jeśli chcesz mieć jasną, promienną cerę, lśniące włosy i mocne paznokcie, musisz zacząć od zmiany swojej diety. 

Co jeść, żeby mieć zdrową cerę

Zdję­cia: Jess Foami z Pixabay

Co jeść, żeby mieć zdrową cerę:

  1. Tłu­ste ryby – tłu­ste ryby, takie jak łosoś, makre­la i śledź, są dosko­na­ły­mi pro­duk­ta­mi dla zdro­wej skó­ry. Są boga­tym źró­dłem kwa­sów tłusz­czo­wych omega‑3, któ­re są nie­zbęd­ne, aby skó­ra była ela­stycz­na i nawil­żo­na. Nie­do­bór tłusz­czów omega‑3 może powo­do­wać suchość skó­ry. Nie­któ­re bada­nia poka­zu­ją, że suple­men­ty ole­ju z ryb mogą poma­gać zwal­czać sta­ny zapal­ne i auto­im­mu­no­lo­gicz­ne skó­ry, takie jak łusz­czy­ca i toczeń. Tłu­ste ryby są rów­nież dobrym źró­dłem wita­mi­ny E, jed­ne­go z naj­waż­niej­szych prze­ciw­u­tle­nia­czy. Dostar­cze­nie wystar­cza­ją­cej ilo­ści wita­mi­ny E jest nie­zbęd­ne do ochro­ny naszej skó­ry przed uszko­dze­niem przez wol­ne rod­ni­ki. Ryby są tak­że dobrym źró­dłem cyn­ku, któ­ry jest nie­zbęd­ny do regu­la­cji sta­nu zapal­ne­go, pro­duk­cji nowych komó­rek skó­ry oraz ogól­ne­go sta­nu zdro­wia skó­ry. Nie­do­bór cyn­ku może pro­wa­dzić do sta­nu zapal­ne­go skó­ry oraz opóź­nio­ne­go goje­nia się ran.
  2. Awo­ka­do – awo­ka­do jest boga­te w tłusz­cze, któ­re korzyst­nie wpły­wa­ją na zdro­wą skó­rę. Tłusz­cze są bar­dzo waż­ne dla ela­stycz­no­ści i nawil­że­nia skó­ry. Bada­nia poka­zu­ją, że wyso­kie spo­ży­cie dobrej jako­ści zdro­wych tłusz­czów wystę­pu­ją­cych w awo­ka­do wpły­wa na sprę­ży­stość skó­ry. Awo­ka­do zawie­ra tak­że związ­ki, któ­re mogą chro­nić skó­rę przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem UV. Awo­ka­do jest rów­nież dobrym źró­dłem wita­mi­ny E, któ­ra poma­ga chro­nić skó­rę przed stre­sem oksydacyjnym.
  3. Orze­chy wło­skie – są dobrym źró­dłem nie­zbęd­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, któ­rych orga­nizm sam nie jest w sta­nie wypro­du­ko­wać. Są naj­bo­gat­sze spo­śród wszyst­kich orze­chów jeśli cho­dzi o zawar­tość kwa­sów tłusz­czo­wych omega‑3 i omega‑6. Die­ta boga­ta w tłusz­cze omega‑6 może sprzy­jać sta­nom zapal­nym, w tym tak­że sta­nom zapal­nym skó­ry. W związ­ku z tym, że orze­chy wło­skie zawie­ra­ją korzyst­ny sto­su­nek tych kwa­sów tłusz­czo­wych, mogą zwal­czać odpo­wiedź zapal­ną na nad­mier­ne spo­ży­cie kwa­sów omega‑6. Ponad­to orze­chy wło­skie zawie­ra­ją cynk, któ­ry jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia skó­ry oraz jest nie­zbęd­ny do goje­nia się ran oraz zwal­cza­nia sta­nów zapalnych.
  4. Bata­ty – słod­kie ziem­nia­ki są dosko­na­łym źró­dłem beta-karo­te­nu, któ­ry dzia­ła jak natu­ral­ny krem do opa­la­nia, zapo­bie­ga opa­rze­niom sło­necz­nym i wysu­sze­niu skó­ry. Duże ilo­ści beta-karo­te­nu mogą nadać skó­rze cie­pły, poma­rań­czo­wy kolor.
  5. Pomi­do­ry – są dosko­na­łym źró­dłem wita­mi­ny C i zawie­ra­ją wszyst­kie głów­ne karo­te­no­idy, w tym liko­pen, któ­ry razem z beta-karo­te­nem i lute­iną chro­nią skó­rę przed uszko­dze­nia­mi sło­necz­ny­mi. 
  6. Zie­lo­na her­ba­ta - chro­ni przed uszko­dze­nia­mi i sta­rze­niem się skó­ry. Codzien­ne picie zie­lo­nej her­ba­ty może zmniej­szyć zaczer­wie­nie­nie spo­wo­do­wa­ne nad­mier­ną eks­po­zy­cją na słoń­ce. Zie­lo­na her­ba­ta popra­wia rów­nież ela­stycz­ność skóry.

Włącz te pro­duk­ty do swo­jej die­ty, dzię­ki temu na codzień będziesz cie­szyć się zdro­wą i pięk­ną skó­rą. 

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy