JedzenieStyl życia

Ciasto z kaszy jaglanej FIT

Pysz­ne cia­sto o obni­żo­nej zawar­to­ści tłusz­czu i kalo­rii. Możesz je zjeść bez wyrzu­tów sumie­nia na przy­kład na śnia­da­nie. Do tego prze­pis jest banal­nie pro­sty! 

Ciasto z kaszy jaglanej FIT

Cia­sto z kaszy jagla­nej FIT

Skład­ni­ki :
  •   400 g ugo­to­wa­nej kaszy jagla­nej
  •   6 łyż­ki wiór­ków koko­so­wych
  •   3 bana­ny
  •   3 łyż­ki kakao
  •   1 łyż­ka mio­du płyn­ne­go
  •   2 łyż­ki ole­ju koko­so­we­go
  •   2 śred­nie jaj­ka
  •   1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia
Bana­na obie­ra­my i prze­cie­ra­my na gład­ką masę. Wszyst­kie skład­ni­ki prze­kła­da­my do miski i blen­du­je­my do połą­cze­nia skład­ni­ków. Prze­kła­da­my do blasz­ki wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia i wsta­wia­my do pie­kar­ni­ka nagrza­ne­go do 180*C. Pie­cze­my ok. 50 minut.
Ciasto z kaszy jaglanej FIT

Cia­sto z kaszy jagla­nej FIT

Smacz­ne­go!
Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy