Jedzenie

Ciasteczka z 4 składników

Powra­ca­my z naszym cyklem pro­stych i szyb­kich prze­pi­sów kuli­nar­nych. Tym razem pole­ca­my kru­che cia­stecz­ka, do któ­rych przy­go­to­wa­nia potrze­ba tyl­ko 4 skład­ni­ków. Smacz­ne, uro­czo wyglą­da­ją­ce, ide­al­nie nada­ją się, by spra­wić bli­skim mały upo­mi­nek. Pamię­taj­cie, że Miko­łaj­ki już tuż tuż 😉

Ciasteczka z 4 składników

Skład­ni­ki

1,5 szklan­ki mąki
150 g masła
8 łyże­czek cukru koko­so­we­go
2 łyż­ki mle­ka ryżo­we­go

Spo­sób przy­go­to­wa­nia

Masło zetrzeć, następ­nie prze­ło­żyć do miski. Dodać kolej­no mle­ko, cukier i mąkę. Ugnia­tać powsta­łą masę do połą­cze­nia skład­ni­ków. Goto­we cia­sto odsta­wić do lodów­ki na co naj­mniej godzi­nę. Po schło­dze­niu dzie­li­my masę na kil­ka czę­ści i roz­wał­ko­wu­je­my je na bla­sze do pie­cze­nia. Za pomo­cą fore­mek wyci­na­my cia­stecz­ka. Goto­we wsta­wia­my do pie­kar­ni­ka nagrza­ne­go do 175 stop­ni. Po 10 minu­tach cia­stecz­ka są goto­we.

Smacz­ne­go!

Ciasteczka z 4 składników

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy