Uroda

Chroń swoje włosy – JOICO Defy Damage

Lato to czas, gdy w końcu możemy spędzić więcej czasu na świeżym powietrzu, wygrzewając się przy tym w słońcu, które rozpieszcza nas swoim ciepłem. Korzystając ze wszystkich dóbr lata, nie zapominaj o wakacyjnej miłości do… swoich włosów! 

W tym sezo­nie postaw sobie za cel utrzy­ma­nie wło­sów w dosko­na­łej kon­dy­cji, chro­niąc je przed uszko­dze­nia­mi, któ­re mogą być spo­wo­do­wa­ne mię­dzy inny­mi przez pro­mie­nio­wa­nie UV, zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska oraz sty­li­za­cję ter­micz­ną, któ­ra może pro­wa­dzić do suchych, mato­wych i pozba­wio­nych bla­sku włosów.

Kura­cja JOICO Defy Dama­ge zapew­ni Ci ochro­nę przed uszko­dze­nia­mi zarów­no w dzień, jak i w nocy. Tego lata JOICO chce, aby każ­dy wie­dział, jak łatwo moż­na chro­nić swo­je wło­sy, aby wyglą­da­ły zdro­wo i pięknie!

Chroń swoje włosy – JOICO Defy Damage

Chroń swo­je wło­sy – JOICO Defy Damage

Zapobiegaj uszkodzeniom włosów

Jeśli zale­ży Ci na kom­plek­so­wej ochro­nie wło­sów, to wpro­wadź do swo­jej pie­lę­gna­cji szam­pon wzmac­nia­ją­cy wią­za­nia JOICO Defy Dama­ge Pro­tec­ti­ve Sham­poo, odżyw­kę JOICO Defy Dama­ge Pro­tec­ti­ve Con­di­tio­ner oraz maskę JOICO Defy Dama­ge Pro­tec­ti­ve Masque, któ­ra uzu­peł­nia ubyt­ki we włosach.

Do ruty­no­wej ochro­ny wło­sów wpro­wadź krem na dzień JOICO Defy Dama­ge Pro­tec­ti­ve Shield, któ­ry zapo­bie­ga blak­nię­ciu kolo­ru, uszko­dze­niom powo­do­wa­nym sty­li­za­cją ter­micz­ną, pro­mie­nio­wa­niem UV i szko­dli­wym dzia­ła­niem środowiska.

Gdy zale­ży Ci na napraw­dę nie­sa­mo­wi­tych efek­tach, to wyko­rzy­staj rów­nież noc na pie­lę­gna­cję swo­ich wło­sów i przed pój­ściem spać zasto­suj JOICO Defy Dama­ge Sle­epo­ver. Ten pro­dukt odży­wia wło­sy pod­czas snu, dzia­ła­jąc przez całą noc, aby wzmoc­nić wią­za­nia. Rano Two­je wło­sy będą bar­dziej mięk­kie, lśnią­ce i widocz­nie zdrow­sze. Co waż­ne – JOICO Defy Dama­ge Sle­epO­ver nie wyma­ga spłu­ki­wa­nia, ponie­waż pro­dukt wchła­nia się we wło­sy przez całą noc! 

Seria JOICO Defy Dama­ge zawie­ra zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię Smar­tRe­le­ase, czy­li uni­kal­ny sys­tem dostar­cza­nia potrój­nej daw­ki zba­wien­nych dla wło­sów składników:

- kera­ty­na i argi­ni­na – wni­ka­ją do wnę­trza wło­sa, aby napra­wić uszko­dzo­ne miej­sca i wzmoc­nić włosy,

- ole­jek z dzi­kiej róży – doda­je mięk­ko­ści i blasku.

Smar­tRe­le­ase zapew­nia cią­głe uwal­nia­nie pre­pa­ra­tu do wło­sów – aby pomóc w ich napra­wie, wzmoc­nie­niu i ochro­nie przed kumu­lu­ją­cy­mi się skut­ka­mi codzien­nej sty­li­za­cji itd.

Poznaj bli­żej naszych boha­te­rów w wal­ce z uszko­dze­nia­mi na dzień i na noc…

Chroń swoje włosy – JOICO Defy Damage

JOICO Defy Dama­ge Pro­tec­ti­ve Shield

JOICO Defy Damage Protective Shield

To praw­dzi­wy boha­ter chro­nią­cy wło­sy przed szko­dli­wy­mi skut­ka­mi codzien­nej sty­li­za­cji, pro­mie­nio­wa­niem UV i zanie­czysz­cze­nia­mi środowiska.

JOICO Defy Dama­ge Pro­tec­ti­ve Shield chro­ni przed blak­nię­ciem kolo­ru, zapew­nia­jąc pięk­ne, żywe i zdro­wo wyglą­da­ją­ce włosy.

- Zapew­nia dłu­go­trwa­łą ochro­nę przed sty­li­za­cją na gorą­co, zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­ska i pro­mie­nio­wa­niem UV.

- Uni­kal­na kon­sy­sten­cja kremu.

- Wzmac­nia natu­ral­ną barie­rę ochron­ną wło­sów zapo­bie­ga­jąc wszel­kim uszkodzeniom.

- Zapo­bie­ga pusze­niu się włosów.

- Zapew­nia ochro­nę ter­micz­ną do 232°C. 

JOICO Defy Damage Sleepover

JOICO Defy Dama­ge Sleepover

JOICO Defy Damage Sleepover

Wystar­czy 1–2 pomp­ki odżyw­ki przed snem, by rano obu­dzić się z mięk­ką i peł­ną bla­sku fry­zu­rą. Ta kura­cja bez spłu­ki­wa­nia daje Ci wydaj­ność i wygo­dę w jed­nym, a relak­su­ją­cy zapach mie­szan­ki lawen­dy, fre­zji, wicio­krze­wu i kwia­tu tia­ry prze­nie­sie Two­je zmy­sły do bło­gie­go, peł­ne­go spo­ko­ju miej­sca. 

- Spra­wia, że wło­sy sta­ją się mięk­kie, lśnią­ce i wygładzone.

- Zmniej­sza ryzy­ko roz­dwa­ja­nia się końcówek.

- Chro­ni wło­sy przed zanieczyszczeniami.

- Nie pozo­sta­wia plam na pościeli.

Wie­my, że naj­lep­szym spo­so­bem na pie­lę­gna­cję wło­sów jest zapo­bie­ga­nie uszko­dze­niom, i wła­śnie to robi JOICO Defy Damage.

Ory­gi­nal­ne kosme­ty­ki JOICO – joicopolska.pl/auto­ry­zo­wa­ne­skle­py

Kupu­jąc pro­dukt JOICO z holo­gra­mem masz pew­ność, że jest on ORYGINALNY i pocho­dzi z auto­ry­zo­wa­ne­go źró­dła sprze­da­ży. Holo­gram ozna­cza, że pro­dukt był prze­cho­wy­wa­ny i trans­por­to­wa­ny w odpo­wied­nich warun­kach, jego skład jest bez­piecz­ny, a ter­min waż­no­ści nie upły­nął. 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Anna Łaniewska

Komentarze

komentarzy