Moda

Charytatywna kolekcja TK Maxx x THE ODDER SIDE

TK Maxx połączył siły z polską marką THE ODDER SIDE. W efekcie, powstała charytatywna kolekcja stylowych gumek do włosów oraz przypinek inspirowanych motywem bohaterskości. Dochód ze  sprzedaży produktów zostanie przekazany na rzecz dzieci z lokalnych społeczności.

Charytatywna kolekcja TK Maxx x THE ODDER SIDE

Cha­ry­ta­tyw­na kolek­cja TK Maxx x THE ODDER SIDE

Cha­ry­ta­tyw­na kolek­cja akce­so­riów zapro­jek­to­wa­na dla TK Maxx przez mar­kę THE ODDER SIDE jest inspi­ro­wa­na boha­ter­sko­ścią – boha­te­ra­mi są zarów­no dzie­ci, któ­re prze­zwy­cię­ża­ją swo­je pro­ble­my, jak i ci, któ­rzy im codzien­nie poma­ga­ją. Gadże­ty zosta­ły utrzy­ma­ne w mini­ma­li­stycz­nej sty­li­sty­ce i jasnych wio­sen­no-let­nich kolo­rach. Czte­ry przy­pin­ki w kształ­cie pio­ru­na, gwiazd­ki, ser­dusz­ka i wstąż­ki nawią­zu­ją do odzna­czeń super­bo­ha­te­rów i dosko­na­le spraw­dzą się, jako doda­tek do kla­sycz­nych ele­men­tów gar­de­ro­by, takich jak dżin­so­we kurt­ki czy toreb­ki. Nato­miast seria gumek dostęp­nych w kolo­rze pudro­we­go różu, czar­nym w bia­łe gwiazd­ki oraz kora­lo­wym, któ­ry jest odcie­niem nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu, to nawią­za­nie do sty­lu lat 90. Moż­na za ich pomo­cą wycza­ro­wać naj­mod­niej­sze fry­zu­ry lub nosić je jak sty­lo­we bran­so­let­ki. Wszyst­kie pro­duk­ty z kolek­cji zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne i wyko­na­ne w Pol­sce. Dochód ze sprze­da­ży limi­to­wa­nej kolek­cji gadże­tów zosta­nie prze­ka­za­ny na rzecz dzie­ci w trud­nej sytu­acji rodzin­nej lub mate­rial­nej.

Jak powie­dzia­ła Justy­na Przy­goń­ska: „Bar­dzo się cie­szy­my ze współ­pra­cy z TK Maxx. Dzię­ki temu pro­jek­to­wi może­my pomóc tym, któ­rzy naj­bar­dziej tego potrze­bu­ją i speł­nić ich marze­nia”. Bry­gi­da Han­dze­le­wicz-Wacła­wek doda­je: „Dzię­ki takim ini­cja­ty­wom jak ta, każ­dy z nas może w pro­sty spo­sób wes­przeć dzie­ci w wal­ce z ich pro­ble­ma­mi i przy oka­zji poka­zać, że nie potrze­bu­je­my pele­ryn oraz nad­przy­ro­dzo­nych mocy, aby zostać boha­te­ra­mi!”. 

W TK Maxx jeste­śmy odda­ni pomo­cy potrze­bu­ją­cym dzie­ciom w całej Pol­sce. Nie­zwy­kle cie­szy­my się ze współ­pra­cy z The Odder Side, gdyż dzię­ki niej będzie­my mogli zgro­ma­dzić jak naj­wię­cej środ­ków w celu wspar­cia potrze­bu­ją­cych dzie­ci i zachę­cać naszych klien­tów do wzię­cia udzia­łu w akcji”mówi Jo Mur­phy, Head of Cor­po­ra­te Respon­si­bi­li­ty w TJX Euro­pe.

 

Charytatywna kolekcja TK Maxx x THE ODDER SIDE Charytatywna kolekcja TK Maxx x THE ODDER SIDE Charytatywna kolekcja TK Maxx x THE ODDER SIDE Charytatywna kolekcja TK Maxx x THE ODDER SIDEGum­ki do wło­sów (9,99 zł) i przy­pin­ki (4,99 zł/szt.), będą dostęp­ne tyl­ko w TK Maxx.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy