ModaRunway

Chanel haute couture spring / summer 2016

08-chanel-couture-bride-in-a-hoodie

Naj­pięk­niej­sze poka­zy w świe­cie mody. Naj­droż­sze mate­ria­ły, boga­to zdo­bio­ne kre­acje war­te kosmicz­ne sumy pie­nię­dzy, a na widow­ni naj­bo­gat­si ludzie, dla któ­rych taki pokaz jest oka­zją do zapla­no­wa­nia zaku­pu kolej­nej ele­ganc­kiej sukien­ki, czy płasz­cza. Mowa oczy­wi­ście o poka­zie hau­te coutu­re, któ­rych zawsze z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ku­ją miło­śni­cy mody na całym świe­cie. Jed­nak nie­ste­ty, jest to moda, na któ­rą prze­waż­nie może­my tyl­ko popa­trzeć, ale i tak spra­wia nam to ogrom­ną przy­jem­ność. Każ­da kre­acja przy­po­mi­na dzie­ło sztu­ki, na któ­re moż­na się patrzeć i zachwy­cać bez koń­ca.

Poka­zy hau­te coutu­re Cha­nel nale­żą do tych naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych i spek­ta­ku­lar­nych. Każ­dy z nich jest wyjąt­ko­wy, nie­po­wta­rzal­ny i nie­ziem­sko pięk­ny. I tym razem Karl Lager­feld nas nie zawiódł, pre­zen­tu­jąc coś świe­że­go i alter­na­tyw­ne­go. Na potrze­by poka­zu, Grand Pala­is, w któ­rym odby­ła się pre­zen­ta­cja kolek­cji, prze­mie­nio­ny został w eko­lo­gicz­ną prze­strzeń. Na samym środ­ku zna­lazł się duży, drew­nia­ny dom, a drew­nia­ny wybieg, po któ­rym spa­ce­ro­wa­ły model­ki oto­czo­ny był zie­lo­ną tra­wą. Jeże­li cho­dzi o same kre­acje, zde­cy­do­wa­nie domi­no­wa­ły kolo­ry jasne – dużo bie­li, jasnych brą­zów i sza­ro­ści. Prze­wi­jał się rów­nież gra­nat, czerń oraz domiesz­ki różu. Porów­nu­jąc tę kolek­cję z inny­mi poka­za­mi hau­te coutu­re, moż­na by stwier­dzić, że Karl posta­wił na mini­ma­lizm w tym dzia­le, któ­ry daje pro­jek­tan­tom prze­cież tak dużo moż­li­wo­ści. Jed­nak nie zapo­mi­naj­my, że od lat kwin­te­sen­cją Cha­nel jest wła­śnie wywa­żo­na ele­gan­cja i nawet na poka­zach takich jak ten nie ma miej­sca na kicz, czy tan­det­ny nad­miar ozdób.

chanel-couture-spring-2016-runway

Zasta­na­wia nas jedy­nie idea całe­go poka­zu, otocz­ka „eko”, któ­ra prze­cież zupeł­nie gry­zie się ze świa­tem boga­tych entu­zja­stów mody, wśród któ­rych naj­po­pu­lar­niej­szym środ­kiem komu­ni­ka­cji są pry­wat­ne samo­lo­ty. Cóż, być może Lager­feld chciał jesz­cze bar­dziej niż dotych­czas zwró­cić uwa­gę na trend „slow fashion”, pod­kre­śla­jąc, że rze­czy ponad­cza­so­we, kla­sycz­ne i dobrej jako­ści są zde­cy­do­wa­nie bar­dziej eko­lo­gicz­ne niż te, któ­re szyb­ko się psu­ją, zuży­wa­ją, lub po pro­stu nudzą.

_CHA0031

_CHA0067

_CHA0159

_CHA0209

_CHA0299

_CHA0337

_CHA0555

_CHA0621

_CHA0683

_CHA0761

_CHA0817

_CHA0945

_CHA1077

_CHA1125

_CHA1203

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *