MiejscaStyl życia

Central Perk – legendarna kawiarnia z serialu „Przyjaciele” zostanie otwarta w Warszawie!

2014091619455625432

Jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych seria­li wszech­cza­sów, oglą­da­ny przez milio­ny osób na całym świe­cie. Serial o losach szóst­ki zna­jo­mych z Man­hat­ta­nu – ich sza­lo­ne pery­pe­tie popra­wia­ły nam humor, a cyta­ty z ich wypo­wie­dzi wspo­mi­na­my do dziś. Dla wszyst­kich fanów seria­lu „Przy­ja­cie­le” mamy wspa­nia­łą wia­do­mość. W cen­trum War­sza­wy powsta­nie legen­dar­na kawiar­nia „Cen­tral Perk, któ­ra będzie odwzo­ro­wa­niem tej dobrze zna­nej z kul­to­we­go seria­lu.

Co Wy na to, żeby tak jak Rachel, Pho­ebe, Moni­ca, Chan­dler, Joey i Ross usiąść na sta­rej piko­wa­nej kana­pie i poroz­ma­wiać z kub­kiem dobrej kawy w dło­ni. Doda­my, że wszyst­ko będzie wier­ną kopią ulu­bio­ne­go miej­sca spo­tkań „przy­ja­ciół”. Brzmi zachę­ca­ją­co, dla­te­go może­my spo­dzie­wać się, że miej­sce sta­nie się fawo­ry­tem war­sza­wia­ków. Póki co trwa­ją poszu­ki­wa­nia ide­al­ne­go lokum, ale pomy­sło­daw­czy­ni ‑Moni­ka Ada­miak prze­wi­du­je otwar­cie kawiar­ni na prze­ło­mie kwiet­nia i maja tego roku! Wystrój jak i samo logo mają być iden­tycz­ne, aby klien­ci mogli poczuć atmos­fe­rę, któ­ra towa­rzy­szy­ła im pod­czas oglą­da­nia seria­lu.

Inspi­ra­cja do stwo­rze­nia takie­go miej­sca jest oczy­wi­sta. „Miło­ścią do seria­lu zara­zi­łam się od moje­go narze­czo­ne­go. Po zali­cze­niu wszyst­kich odcin­ków, zaczę­łam się zasta­na­wiać, czy war­sza­wia­cy odwie­dza­li­by taki lokal rów­nie chęt­nie, co nowo­jor­czy­cy. Myśli­my przede wszyst­kim o wier­nych fanach seria­lu, ale tak­że miesz­kań­cach sto­li­cy, któ­rzy chcie­li­by miło spę­dzić czas przy kawie” – tłu­ma­czy pomy­sło­daw­czy­ni biz­ne­su.

Plan wyda­je się ide­al­ny, ale nie jest to pierw­szy raz kie­dy serial „Przy­ja­cie­le” sta­je się inspi­ra­cją do otwo­rze­nia loka­lu. W Toru­niu od pew­ne­go cza­su funk­cjo­nu­je kawiar­nia o nazwie Cen­tral Cofee Perks, ale posia­da wie­le ustępstw i uprosz­czeń od pier­wo­wzo­ru, dla­te­go zain­te­re­so­wa­nie kawiar­nią w War­sza­wie jest ogrom­ne. Ponad to ini­cja­tor­ka zamie­sza­nia ma w pla­nach zapro­sze­nie na otwar­cie kawiar­ni jed­nej z gwiazd seria­lu. Z cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na kolej­ne wia­do­mo­ści, a wresz­cie na moment kie­dy będzie­my mogli napić się kawy w Cen­tral Per­ku i poczuć się jak boha­te­ro­wie seria­lu „Przy­ja­cie­le”.

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *