Moda

Celebracje w stylu La Rondé – elegancko, minimalistycznie, z klasą

Nadchodzący czas to okres szczególnych celebracji – przedświąteczne spotkania z najbliższymi, Boże Narodzenie czy Sylwester. Każda z nas w tym magicznym czasie chce się poczuć wyjątkowo, dopasować garderobę, która odda unikalny klimat każdej z okazji. La Rondé, nowatorska marka Katarzyny Tusk, proponuje unikatową selekcję modowych wyborów z drugiej ręki przygotowaną przez najlepsze polskie stylistki. 

 

La Rondé karidgan Creton, 689 zł

La Ron­dé
karid­gan Cre­ton, 689 zł

La Ronde spódnica wełniana, 259 zł

La Ron­de spód­ni­ca weł­nia­na, 259 zł

La Rondé sukienka Elle & il, 309 zł

La Ron­dé
sukien­ka Elle & il, 309 zł

La Rondé sukienka Mle Collection, 259 zł

La Ron­dé
sukien­ka Mle Col­lec­tion, 259 zł

Pro­po­zy­cje La Ron­dé to syno­nim ele­gan­cji, kla­sy i ponad­cza­so­we­go mini­ma­li­zmu, któ­re ide­al­nie spraw­dzą się na każ­dą z gru­dnio­wych oka­zji. Uni­ka­to­wa selek­cja pro­duk­tów z dru­gie­go obie­gu, to świa­do­me podej­ście do zrów­no­wa­żo­nej mody, szcze­gól­nie w okre­sie świą­tecz­nym, kie­dy to naj­ła­twiej popaść w zaku­po­we sza­leń­stwo, wybie­ra­jąc ubra­nia na jed­no wyj­ście. La Ron­dé pro­po­nu­je pro­jek­ty, któ­re zosta­ną z tobą na dłu­żej i ide­al­nie spraw­dzą się na wię­cej niż wigi­lij­ny wie­czór czy syl­we­stro­wą imprezę. 

Na wszyst­kie wyjąt­ko­we chwi­le postaw na ponad­cza­so­wy styl pro­duk­tów selek­cji La Ron­dé sub­tel­nie wpi­su­ją­cych się w obec­ne tren­dy. Spraw, by wybra­na przez Cie­bie aksa­mit­na sukien­ka, kasz­mi­ro­wy swe­ter, czy weł­nia­na mary­nar­ka przez cały rok uzu­peł­nia­ły two­je (nie)codzienne stylizacje. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy