ModaZOOM ON

Biżuteria jak ze snów – REPOSSI

Repossi to prawdziwa biżuteria z bogatą tradycją i dziedzictwem. Założyciel marki – Alberto Repossi, wnuk twórcy Domu, został przeszkolony w pracowniach przez swojego ojca na rzemieślnika w branży złotniczej, dołączając do niego i tworząc na początku lat 70-tych Repossi – znane z perfekcyjnego rzemiosła ręki i jedynej w swoim rodzaju ekskluzywnej biżuterii w paryskim domu Place Vendôme. Mistrzowska obróbka kamieni szlachetnych, subtelny gust i umiejętność tworzenia niezwykłych kompozycji sprawiły, że Alberto tworzył ikoniczną biżuterię o silnej tożsamości. Po tym, jak jego ojciec otworzył pierwszy sklep firmy Repossi w Torino w 1950 r., drugi otwarto w Monte Carlo w 1978 r., jeszcze przed otwarciem sklepu Place Vendôme w 1986 r. Zafascynowany wyjątkowymi kamieniami i zafascynowany starożytnymi cywilizacjami i indyjską, tradycyjną biżuterią, Wybitne projekty Alberta Repossit to głównie wyraziste kolekcje idealnie równoważące się z kobiecością.

Gaia Repos­si – obec­na wła­ści­ciel­ka mar­ki, któ­ra pasję i miłość do two­rze­nia biżu­te­rii odzie­dzi­czy­ła po ojcu, uro­dzi­ła się w 1986 roku w Tury­nie we Wło­szech. Jed­nak nim w życiu Gai na sta­łe zago­ści­ła biżu­te­ria, naj­pierw poja­wił się rysu­nek, a póź­niej malar­stwo, któ­re stu­dio­wa­ła w Beaux Arts w Pary­żu, gdzie uzy­ska­ła tytuł magi­stra arche­olo­gii. Już w trak­cie stu­diów pro­jek­tant­ka wdra­ża­ła się w tajem­ni­czy świat Repos­si, by w wie­ku 21 lat w 2007 roku zostać dyrek­to­rem kre­atyw­nym i arty­stycz­nym Izby. Gaja sły­nie szcze­gól­nie z zami­ło­wa­nia do sztu­ki współ­cze­snej i efek­tow­nych meta­li zarów­no w nowo­cze­snej rzeź­bie jak i archi­tek­tu­rze. Pod­czas two­rze­nia nowych kolek­cji inspi­ru­je się twór­czo­ścią Ale­xan­dra Cal­de­ra, Cy Twom­bly­’e­go, Fran­za Westa, Richar­da Ser­ry i Le Cor­bu­sie­ra, a w swo­ich pro­jek­tach kie­ru­je się przede wszyst­kim nowo­cze­sno­ścią, mini­ma­li­stycz­ny­mi moty­wa­mi i inno­wa­cyj­nym zasto­so­wa­niem wzo­rów. Gaja nie­ustan­nie łączy i prze­kra­cza gra­ni­ce mię­dzy archi­tek­tu­rą a tra­dy­cyj­ny­mi, naj­lep­szy­mi tech­ni­ka­mi jubi­ler­ski­mi.

W 2010 roku Repos­si pod­ję­ła się współ­pra­cy ze swo­im przy­ja­cie­lem, pro­jek­tan­tem Ale­xan­drem Wan­giem pod­czas jego poka­zu w zimie w Nowym Jor­ku. Jesz­cze w tym samym roku Gaja wpro­wa­dzi­ła kolek­cję Ber­bère, któ­ra sta­ła się praw­dzi­wym prze­ło­mem dla Repos­si i  usta­no­wi­ła mar­kę jako wpły­wo­wą w bran­ży mody i świe­cie biżu­te­rii. Gaja nie zamie­rza jed­nak spo­cząć na lau­rach i nadal wyzna­cza tren­dy, two­rząc debiu­tanc­kie kolek­cje i współ­pra­cu­jąc przy ich two­rze­niu ze zna­ny­mi foto­gra­fa­mi, taki­mi jak David Sims czy artyst­ka Vivian Sas­sen.

Tekst:  Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy