UrodaZdrowie

Biegaj – warto!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: runamok.com, californiagirlseries.com

running2

Bie­ga­nie jest jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych aktyw­no­ści fizycz­nych, ale dopie­ro od nie­daw­na ludzie maso­wo zara­zi­li się tym spor­tem. Bie­ga­ją wszy­scy, nie­za­leż­nie od wie­ku czy sta­no­wi­ska spo­łecz­ne­go, jed­ni dopie­ro zaczy­na­ją, chcą popra­wić swo­ja spraw­ność, czy zgu­bić zbęd­ne kilo­gra­my, inni to zaawan­so­wa­ni entu­zja­ści, któ­rzy uza­leż­ni­li się od spor­tu. Dla­cze­go? Bez wzglę­du na pobud­ki, kibi­cu­je­my i apro­bu­je­my ten zdro­wy nałóg, ponie­waż nie­sie za samą same korzy­ści.

Dłu­go trze­ba było cze­kać, sko­ro bieg mara­toń­ski powstał już w sta­ro­żyt­no­ści. Mówi się, że posła­niec grec­ki Filip­pi­des biegł z miej­sco­wo­ści Mara­ton do Aten chcąc powia­do­mić  o zwy­cię­stwie z Per­sją w 490r.p.n.e. Kie­dy prze­ka­zał infor­ma­cję, umarł z wycień­cze­nia, na jego cześć wpro­wa­dzo­no do pro­gra­mu pierw­szych nowo­żyt­nych igrzysk olim­pij­skich bieg o dłu­go­ści dystan­su jaki poko­nał. Osią­gnąć wynik 42 to ogrom­ne wyzwa­nie, któ­re wyma­ga wie­lu lat cięż­kiej pra­cy. My przed­sta­wia­my kil­ka powo­dów dla któ­rych war­to zacząć i zako­chać się w tym spo­rcie.

To pro­ste. Potrze­ba jedy­nie two­ich chę­ci, nie musisz się nicze­go uczyć czy kupo­wać spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu; zakła­dasz spor­to­we buty, wycho­dzić na zewnątrz i zaczy­nasz tre­ning. Dłu­gie i inten­syw­ne bie­ga­nie, z pew­no­ścią nie nale­ży do pro­stych, ale wszyst­ko jest kwe­stią prak­ty­ki, sil­nej woli i sys­te­ma­tycz­no­ści.

Prak­tycz­ne jest to, że możesz bie­gać wszę­dzie. To zale­ży od miej­sca w jakim się znaj­du­jesz, możesz iść do lasu, na pla­żę, bie­gać wokół domu, czy par­kin­gu na wyjeź­dzie.

To tani sport, wystar­czy dobre obu­wie spor­to­we, któ­re spraw­dzi się na lata, resz­tę znaj­dziesz na dnie sza­fy. Spe­cja­li­stycz­ne ubra­nia możesz kupić póź­niej, kie­dy bie­ga­nie wej­dzie Ci w krew, a strój spor­to­wy sta­nie się jed­nym z naj­czę­ściej zakła­da­nych out­fi­tów.

Bie­gać może każ­dy! W każ­dym wie­ku, na każ­dym sta­no­wi­sku spo­łecz­nym, co wię­cej, sport łączy ludzi, a miło­śni­cy two­rzą gru­py bie­go­we, spo­ty­ka­ją się na tre­nin­gach, zawo­dach, ale rów­nież poza nimi. Nawią­zu­ją się przy­jaź­nie, mają­ce wspól­ny filar- zami­ło­wa­nie do aktyw­no­ści fizycz­nej.

Pomo­że Ci wal­czyć ze stre­sem, pro­ble­ma­mi, pozwo­li się wyci­szyć i prze­my­śleć wie­le spraw. Jeże­li bie­gniesz dłu­go i wol­no, twój tre­ning może mieć for­mę medy­ta­cji. Wśród bie­ga­czy powsta­ło stwier­dze­nie, że jeże­li bie­gnie się spo­koj­nie 21 kilo­me­trów  i w tym cza­sie nie uda­ło się roz­wią­zać pro­ble­mu, to jest od nie­roz­wią­zal­ny. To chy­ba wystar­cza­ją­cy powód, żeby zacząć. Nie wiesz co zro­bić? Zasta­na­wiasz się jak zara­dzić nie­po­wo­dze­niom? Idź pobie­gać- pro­blem zosta­nie roz­wią­za­ny, a Ty wzmoc­nisz nie tyl­ko zdro­wie fizycz­ne, ale też psy­chicz­ne. Ponad to sport powo­du­je, że nasz mózg wydzie­la endor­fi­ny- hor­mo­ny szczę­ścia, któ­re wpły­wa nie tyl­ko popra­wę nastro­ju, ale rów­nież rege­ne­ru­ją mię­śnie i powo­du­ją dobry sen.

Jed­nym z naj­waż­niej­szych argu­men­tów, jest utra­ta kilo­gra­mów. Spra­wia, że zamiast spę­dzić kolej­ny, mało roman­tycz­ny wie­czór z tablicz­ką cze­ko­la­dy, przy akom­pa­nia­men­cie seria­li, wiel­bi­ciel­ki takich roz­wią­zań, wycho­dzą z domu i zaczy­na­ją tre­ning. Co naj­waż­niej­sze, wie­le z nich już na zawsze porzu­ca wcze­śniej­szy tryb życia, na rzecz zdro­we­go try­bu życia. Kie­dy bie­gasz, w two­im orga­ni­zmie zaczy­na­ją zacho­dzić korzyst­ne pro­ce­sy che­micz­ne, dzię­ki któ­rym tra­cisz ape­tyt na sło­dy­cze. Samo odsta­wie­nie słod­ko­ści umoż­li­wia zgu­bie­nie kil­ku cen­ty­me­trów w talii. Już po 15 minu­tach zaczniesz spa­lać tłuszcz, a prze­mia­na mate­rii będzie przy­spie­szo­na przez następ­ne 3–4 godzi­ny. Po skoń­czo­nym tre­nin­gu, trze­ba zjeść peł­no­war­to­ścio­we śnia­da­nie, boga­te w biał­ko. Moż­na pozwo­lić sobie nawet coś słod­kie­go, a mimo tego waga nie pój­dzie w górę. Dla­cze­go? Bo węglo­wo­da­ny zosta­ną szyb­ko zamie­nio­ne w gli­ko­gen, któ­ry  zuży­łaś do spa­le­nia tłusz­czu. Chcesz wie­dzieć, ile spa­lisz kalo­rii pod­czas 30 minu­to­we­go szyb­kie­go truch­tu (wol­ne­go bie­gu)? Pomnóż swo­ją masę cia­ła przez ilość zro­bio­nych kilo­me­trów oraz współ­czyn­nik 1,01. Na przy­kład: ważysz 70 kg, prze­bie­głaś 3 km, spa­lo­ne kalo­rie to 70 x 3 x 1,01 = 212, 1 kcal.

Oprócz zrzu­ce­nia zbęd­nych kilo­gra­mów, wymo­de­lu­jesz syl­wet­kę. Bie­ga­nie wzmac­nia włók­na kola­ge­no­we skó­ry, ujędr­nia i wygła­dza, krót­ko mówiąc – odmła­dza. Dodat­ko­wo rzeź­bi brzuch, zamie­nia­jąc tłuszcz w mię­śnie.

Zdro­wie jest naj­waż­niej­sze. Z badać wyni­ka, że bie­ga­nie zmniej­sza ryzy­ko zacho­ro­wań. Obni­ża poziom cho­le­ste­ro­lu, niwe­lu­je ryzy­ko dozna­nia wyle­wu, cho­ro­by Alzhe­ime­ra oraz raka. Ma też zba­wien­ny wpływ na ser­ce, ponie­waż bije ono śred­nio 70–80 razy w cią­gu minu­ty. Jeże­li ktoś zaczy­na bie­gać, z cza­sem notu­je w cią­gu 60 sekund oko­ło 60 ude­rzeń, co powo­du­je, że w cią­gu godzi­ny oszczę­dza ich nie­mal tysiąc.

Czy potrze­ba wię­cej dowo­dów? Wyda­je nam się, że naj­wyż­szy czas na tre­ning!

a36098a19ffc9a9e314b8779a2dca186

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *