Zdrowie

Białko konopne – właściwości zdrowotne 

Białko konopne to produkt, który zyskuje coraz większą popularność. Są niezwykle pożywne i dostarczają wiele korzyści zdrowotnych. Chociaż konopie pochodzą z tego samego gatunku co marihuana, to z zupełnie innej odmiany. Jedną z zasadniczych różnic jest brak odurzającego kannabinoidu – THC. Nasiona konopi zawierają minimalne poziomy THC i są zaskakująco bogate w białko. W 100 gramach nasion konopi jest ponad 31 gramów białka. Proszki białkowe to popularne suplementy diety stosowane przez sportowców, kulturystów oraz osoby próbujące zwiększyć masę mięśniową.

Białko konopne - właściwości zdrowotne 

Zdję­cia: SBZUS z Pixabay

Biał­ko konop­ne w prosz­ku otrzy­my­wa­ne jest poprzez zmie­le­nie spra­so­wa­nych nasion kono­pi na drob­ny pro­szek. Ma zie­mi­sty, orze­cho­wy smak i czę­sto doda­wa­ne jest do kok­taj­li w celu zwięk­sze­nia spo­ży­cia białka.

Korzyści zdrowotne

Kono­pie to wyso­kiej jako­ści wegań­skie biał­ko zawie­ra­ją­ce wszyst­kie dzie­więć nie­zbęd­nych ami­no­kwa­sów, a tak­że błon­nik, zdro­we tłusz­cze i mine­ra­ły. Ogól­nie rzecz bio­rąc, biał­ka zwie­rzę­ce są łatwiej tra­wio­ne niż biał­ka roślin­ne, jed­nak bada­nia poka­zu­ją, że nawet 91–98% biał­ka w zmie­lo­nych nasio­nach kono­pi jest tra­wio­ne przez nasz orga­nizm. Dzię­ki temu orga­nizm może wyko­rzy­stać pra­wie wszyst­kie ami­no­kwa­sy do waż­nych funk­cji orga­ni­zmu. Łatwość tra­wie­nia kono­pie zawdzię­cza­ją zawar­to­ści dwóch bia­łek – ede­sty­nie i albu­mi­nie, któ­re orga­nizm potra­fi szyb­ko roz­ło­żyć. Co waż­ne – obrób­ka ciepl­na może zmniej­szyć straw­ność biał­ka kono­pi, dla­te­go pole­ca­ne są prosz­ki biał­ka kono­pi wyko­na­nych z nasion tło­czo­nych na zim­no. Die­ta boga­ta w błon­nik jest powią­za­na z wie­lo­ma korzy­ścia­mi zdro­wot­ny­mi. Prosz­ki bia­łek kono­pi mogą zawie­rać róż­ne ilo­ści błon­ni­ka w zależ­no­ści od tego, czy zosta­ły wyko­na­ne z łuska­nych, czy nie­łu­ska­nych nasion kono­pi oraz od tego, czy zosta­ły dodat­ko­wo wzbo­ga­co­ne w błon­nik. Pro­szek z biał­ka kono­pi zawie­ra oko­ło 10% pier­wot­nej zawar­to­ści tłusz­czu, z któ­rych więk­szość to zdro­we dla ser­ca tłusz­cze nie­na­sy­co­ne. Dodat­ko­wo nasio­na kono­pi zawie­ra­ją ide­al­ny sto­su­nek 3: 1 kwa­sów tłusz­czo­wych omega‑6 do omega‑3. Nie­pra­wi­dło­wy sto­su­nek tych tłusz­czów jest powią­za­ny z wie­lo­ma cho­ro­ba­mi prze­wle­kły­mi, w tym cho­ro­ba­mi ser­ca i nowo­two­ra­mi.  Ponie­waż pro­szek biał­ko­wy z kono­pi jest mniej rafi­no­wa­ny niż inne izo­la­ty biał­ka, zawie­ra tym samym wię­cej tłusz­czu niż więk­szość innych prosz­ków biał­ko­wych. Ze wzglę­du na zawar­tość tłusz­czów, po otwar­ciu nale­ży go prze­cho­wy­wać w lodów­ce, aby zapo­biec ich jeł­cze­niu. Nasio­na kono­pi są nie­zwy­kle boga­tym źró­dłem mine­ra­łów, takich jak fos­for, magnez, wapń, żela­zo, man­gan, cynk i miedź. Dodat­ko­wo, zawie­ra­ją związ­ki zwa­ne ligna­no­ami­da­mi, któ­re mają sil­ne wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce. Prze­ciw­u­tle­nia­cze chro­nią orga­nizm przed uszko­dze­nia­mi oksy­da­cyj­ny­mi, któ­re są powią­za­ne mię­dzy inny­mi z wystę­po­wa­niem cho­rób ser­ca i cukrzy­cy. 

Możliwe skutki uboczne

Kono­pie nie wywie­ra­ją wie­lu skut­ków ubocz­nych. Są hipo­aler­gicz­ne, nie­mniej jed­nak gdy pierw­szy raz się­ga­my po kono­pie, powin­ni­śmy moni­to­ro­wać swój stan zdro­wia. Biał­ko konop­ne jest boga­te w błon­nik pokar­mo­wy, a jego nad­miar może powo­do­wać skur­cze, zapar­cia, czy bie­gun­ki. Waż­ne jest, aby dosto­so­wać dzien­ne spo­ży­cie błon­ni­ka i biał­ka kono­pi. Oso­by przyj­mu­ją­ce anty­ko­agu­lan­ty powin­ny skon­sul­to­wać się z leka­rzem przed roz­po­czę­ciem sto­so­wa­nia biał­ka kono­pi, ponie­waż mogą wystą­pić pro­ble­my z krze­pli­wo­ścią krwi. Duże ilo­ści biał­ka kono­pi mogą spo­wo­do­wać spo­ży­cie nad­mia­ru biał­ka, co z kolei powo­du­je dodat­ko­we obcią­że­nie wątroby.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy