Moda

BEATA KOZIDRAK GWIAZDĄ ŚWIĄTECZNEGO DANCINGU ZALANDO

Zalando, wiodąca platforma modowo-lifestylowa w Europie, przedstawia lokalną warstwę swojej świątecznej kampanii „Święta zawsze razem. Niezależnie od stylu”. Punktem kulminacyjnym aktywacji jest wydarzenie mające miejsce 16 grudnia 2019 r., którego gwiazdą będzie ikona polskiej sceny muzycznej – Beata Kozidrak. Na ​Świątecznym Dancingu by Zalando ​Beata Kozidrak wystąpi wspólnie z zespołem Bajm podczas wyjątkowego koncertu.

Beata Kozi­drak to jed­na z naj­bar­dziej uzdol­nio­nych woka­li­stek i nie­kwe­stio­no­wa­na legen­da pol­skiej estra­dy. Lider­ka jed­ne­go z naj­więk­szych zespo­łów wszech­cza­sów oraz uta­len­to­wa­na autor­ka setek tek­stów pio­se­nek, a tak­że od lat artyst­ka solo­wa, zade­biu­to­wa­ła na Festi­wa­lu w Opo­lu w wie­ku 18 lat pod­bi­ja­jąc ser­ca publicz­no­ści. Suk­ces ten zapew­nił jej natych­mia­sto­wy sta­tus gwiaz­dy, a jej karie­ra nabra­ła zawrot­ne­go tem­pa. Rów­nie uni­ka­to­wy i cha­rak­te­ry­stycz­ny co głos Beaty, jest jej nie­tu­zin­ko­wy styl. Dla Beaty spo­so­bem na wyra­że­nie sie­bie jest nie tyl­ko muzy­ka, ale rów­nież jej kre­acje, któ­re two­rzy sama inspi­ru­jąc przy tym wie­le kobiet. Odważ­na artyst­ka nie boi się zmian i zachę­ca innych do bycia sobą oraz podej­mo­wa­nia ryzy­ka, gdyż jak zapew­nia, poma­ga to roz­wi­nąć skrzy­dła i otwo­rzyć się na nowe moż­li­wo­ści.

Beata Kozi­drak jest uoso­bie­niem war­to­ści, któ­ry­mi kie­ru­je się Zalan­do wedle swo­je­go mot­ta ​free to be – możesz być kim chcesz. Jego głów­nym prze­sła­niem jest to, że każ­dy powi­nien być wol­ny w wyra­ża­niu sie­bie, nosić co chce i być kim chce. Z tego powo­du Beata Kozi­drak – artyst­ka łączą­ca poko­le­nia poprzez swo­ją muzy­kę – jest oczy­wi­stym gościem spe­cjal­nym świą­tecz­ne­go kon­cer­tu Zalan­do.

Do udzia­łu w pro­jek­cie zosta­ła zapro­szo­na rów­nież Jes­si­ca Mer­ce­des Kir­sch­ner – jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych influ­en­ce­rek w Pol­sce oraz auto­ry­tet w dzie­dzi­nie mody, któ­rą moż­na zoba­czyć jako sty­list­kę sesji zdję­cio­wej. Amba­sa­dor­ka Zalan­do od sierp­nia 2018 r. sta­le współ­pra­cu­je z mar­ką na swo­ich mediach spo­łecz­no­ścio­wych oraz w lokal­nych akty­wa­cjach. W maju tego roku zosta­ła twa­rzą pol­skiej kam­pa­nii pro­mu­ją­cej asor­ty­ment Beau­ty w Zalan­do.

Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni, że przy tym wyjąt­ko­wym, lokal­nym pro­jek­cie uda­ło nam się zapro­sić do współ­pra­cy wła­śnie panią Beatę. Naszą ambi­cją było stwo­rze­nie świą­tecz­ne­go wyda­rze­nia, któ­re od począt­ku do koń­ca było­by zapro­jek­to­wa­ne spe­cjal­nie pod gusta naszych klien­tów w Pol­sce i jeste­śmy dum­ni, że two­rzy­my go wraz z naj­lep­szy­mi. Przy pro­jek­cie, obok Beaty Kozi­drak, połą­czy­li­śmy nasze siły z taki­mi posta­cia­mi jak Bar­tek Wie­czo­rek, któ­ry wyko­nał pięk­ne zdję­cia pro­mu­ją­ce wyda­rze­nie, Jes­si­ca Mer­ce­des Kir­sch­ner, wspie­ra­ją­ca nas w kwe­stii sty­li­za­cji oraz zespół agen­cji kre­atyw­nej high&. Świę­ta to szcze­gól­ny czas, w któ­rym zale­ży nam na pod­kre­śle­niu róż­no­rod­no­ści odwie­dza­ją­cych Zalan­do i ich zwy­cza­jów wspól­ne­go świę­to­wa­nia. Na Zalan­do, gdzie ponad 29 milio­nów klien­tów ma do wybo­ru ponad 450.000 sty­li­za­cji od ponad 2.000 marek, sty­lu nie dyk­tu­je wiek, płeć, wygląd, syl­wet­ka czy pocho­dze­nie. Mamy ogrom­ną nadzie­ję, że wyda­rze­nie spra­wi radość wszyst­kim jego gościom, bez wzglę­du na to z jaką gru­pą się iden­ty­fi­ku­ją.” ​– mówi Dawid Pożo­ga, Mar­ke­ting Lead PL/CZ w Zalan­do.

Zdję­cia powsta­łe w ramach współ­pra­cy wyko­rzy­sty­wa­ne będą na Zalando.pl, w kana­łach wła­snych mar­ki oraz w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Pierw­sza emi­sja na Zalando.pl pla­no­wa­na jest na 07.12.2019.

Twór­cy kam­pa­nii

Mar­ke­ting Mana­ge­ment: Dawid Pożo­ga, Joan­na Skrzyp­kow­ska-Manic­ka PR,|
Influ­en­cer Mar­ke­ting & Social Media: Andrzej Mali­szew­ski
Agen­cja kre­atyw­na: high&
Zdję­cia: Bar­tek Wie­czo­rek
Reży­se­ria: high&
DOP: Mate­usz Golis
Pro­duk­cja: Pela Kuj­da
Sty­li­za­cje: Jes­si­ca Mer­ce­des Kir­sch­ner i Michał Koszek
Maki­jaż: Sabi­na Szwaj­ca i Justy­na Szczę­sna
Fry­zu­ry: Mario­la Śliw­ska i Piotr Piwo­war

#moje­za­lan­do

Tekst/video/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy