ModaNewsroom

Badura Icons – Kampania na sezon wiosna/lato 2018

Najnowsza kampania na wiosnę/lato powstała w zabytkowych wnętrzach Pałacu w Nieborowie. Tym razem marka Badura pokazała zupełnie nowe oblicze, eksponując buty na tle barwnej scenografii w nowoczesnych, dynamicznych kadrach. Na zdjęciach wizerunkowych Badury po raz czwarty można zobaczyć Anetę Kręglicką, ambasadorkę marki. Oprócz niej w sesji zdjęciowej wzięły udział aż trzy modelki – znana z pierwszej kampanii Badura Icons Natalia Siódmiak, rudowłosa Julia Banaś oraz Patrycja Gardygajło. Męskie propozycje na nadchodzący sezon zaprezentował Aristotelis

Badu­ra Icons to czwar­ta z cyklu kam­pa­nia, któ­ra poka­zu­je ultra kobie­cą odsło­nę mar­ki Badu­ra. Dzię­ki temu, że na pla­nie uda­ło się zgro­ma­dzić czte­ry zupeł­nie róż­ne model­ki, tego­rocz­na kam­pa­nia w dosko­na­ły spo­sób odda­ła cha­rak­ter kolek­cji na wiosnę/lato, któ­ra jest wie­lo­barw­na, eklek­tycz­na i zaska­ku­ją­ca. Kobie­ty cenią­ce mar­kę Badu­ra mają róż­ne obli­cza, a dzię­ki róż­no­rod­no­ści pro­po­zy­cji na wio­snę lato każ­da z nich będzie mogła zna­leźć coś dla sie­bie. Oprócz iko­nicz­nych czó­łe­nek, w kolek­cji poja­wi­ły się bot­ki i koza­ki w kli­ma­cie boho, spor­to­we sne­aker­sy oraz utrzy­ma­ne w tren­dach klap­ki.

ażda z boha­te­rek sesji repre­zen­tu­je inny styl i ener­gię – ich miks pozwo­lił stwo­rzyć serię ory­gi­nal­nych, kolo­ro­wych zdjęć, eks­po­nu­ją­cych zarów­no atu­ty mar­ki jak i rado­sny, bez­pre­ten­sjo­nal­ny kli­mat sesji. Tym razem Ane­ta Krę­glic­ka mia­ła oka­zję zapre­zen­to­wać się w zupeł­nie innej niż dotych­czas kon­wen­cji. Oka­za­łe, przy­ku­wa­ją­ce uwa­gę wnę­trza zabyt­ko­we­go pała­cu oka­za­ły się ide­al­nym tłem dla szla­chet­nej uro­dy i ele­gan­cji amba­sa­dor­ki mar­ki. Domi­nu­ją­ce na zdję­ciach kolo­ry – czer­wień, szma­rag­do­wa zie­leń oraz błę­kit – wydo­by­ły atu­ty pol­skiej gwiaz­dy, pod­kre­śli­ły też design butów. Na wybra­nych foto­gra­fiach poja­wi­ły się rów­nież mode­le zapro­jek­to­wa­ne przez Ane­tę Krę­glic­ką, m.in. deli­kat­ne san­dał­ki ozdo­bio­ne nita­mi i kla­sycz­ne, czar­ne szpil­ki z wyszy­tym auto­gra­fem. Pre­mie­ra kolek­cji Badu­ra Icons już wkrót­ce.

Oprócz Ane­ty Krę­glic­kiej w kam­pa­nii wzię­ły udział zna­ne ze świa­to­wych wybie­gów pol­skie model­ki – Julia Banaś, Patry­cja Gar­dy­gaj­ło i Nata­lia Siód­miak, wpro­wa­dza­jąc do zdjęć róż­no­rod­ność i dziew­czę­cą ener­gię. Zupeł­nie inna uro­da, fry­zu­ry i sty­li­za­cje, a tak­że oso­bo­wo­ści boha­te­rek sesji zna­la­zły odzwier­cie­dle­nie na uję­ciach autor­stwa Zuzy Kra­jew­skiej, któ­ra z każ­dej model­ki potra­fi­ła wydo­być cha­rak­ter odpo­wia­da­ją­cy sty­lo­wi mar­ki Badu­ra.


Kla­sycz­ne, opar­te na boga­tych tra­dy­cjach obuw­ni­czych DNA mar­ki Badu­ra w sezo­nie wiosna/lato zosta­ło poka­za­ne w nie­co prze­wrot­ny, lek­ki spo­sób. W kam­pa­nii sil­nie obec­ny jest kli­mat koń­ca XVIII wie­ku i pała­co­wy prze­pych, a jed­no­cze­śnie mnó­stwo w niej nowo­cze­snych, osa­dzo­nych we współ­cze­snych tren­dach akcen­tów. Eklek­tyzm dostrze­gal­ny w kolek­cji butów zna­lazł dosko­na­łe tło w posta­ci wzo­rzy­stych dywa­nów, ozdob­nych mebli i impo­nu­ją­cych kwia­tów. Mimo boga­tej w deta­le sce­no­gra­fii i wyra­zi­stych sty­li­za­cji, buty pozo­sta­ją na pierw­szym pla­nie dzię­ki kon­tra­sto­we­mu zesta­wie­niu kolo­rów i nowo­cze­snym ele­men­tom oraz prin­tom. Kam­pa­nię wyróż­nia­ją też odważ­ne, dyna­micz­ne i czę­sto przy­pad­ko­we pozy mode­lek, któ­re zosta­ły ska­dro­wa­ne w nowo­cze­sny, przy­ku­wa­ją­cy wzrok spo­sób. Uzu­peł­nie­niem kam­pa­nii są kil­ku­se­kun­do­we fil­my pre­zen­tu­ją­ce model­ki pod­czas pra­cy na pla­nie.

Na zdję­ciach z kam­pa­nii moż­na zoba­czyć rów­nież pro­po­zy­cje z męskiej kolek­cji. Buty – zarów­no ele­ganc­kie, jak i bar­dziej casu­alo­we – zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne przez grec­kie­go mode­la, Ari­sto­te­li­sa. Ory­gi­nal­na uro­da mode­la w połą­cze­niu z pała­co­wą sce­no­gra­fią i dosko­na­le wysty­li­zo­wa­ny­mi buta­mi z naj­now­szej kolek­cji Badu­ry nada­ły tej czę­ści kam­pa­nii nie­co let­nie­go, egzo­tycz­ne­go cha­rak­te­ru.

Zdję­cia: Zuza Kra­jew­ska

Fil­my: Piotr Kraw­czyk
Model­ki: Ane­ta Krę­glic­ka, Julia Banaś (AS Mana­ge­ment), Patry­cja Gar­dy­gaj­ło (Dvi­sion), Nata­lia
Siód­miak (Model Plus)
Model: Ari­sto­te­lis / Neva Models
Pro­duk­cja: LAF Arti­sts / Badu­ra
Maki­jaż: Syl­wia Rakow­ska | Van Dor­sen Arti­sts
Wło­sy: Piotr Wasiń­ski | Van Dor­sen Arti­sts
Kwia­ty: mi.zu flo­wer design

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy