KsiążkiKultura

Autorskie spotkania z książką w Elektrowni Powiśle

Już w najbliższą sobotę, 7 grudnia w Elektrowni Powiśle na klientów czekają aż dwa wyjątkowe wydarzenia. W godz. 9:00 – 15:00 odbywać się będzie eko targ Plonoteka, a o godz. 11:00 rozpocznie się pierwsze z wydarzeń organizowanych w ramach nowego cyklu „Autorskie spotkania z książką”. Serię spotkań zainauguruje Agata Ziemnicka – dietetyczka i psycholożka, która od lat pokazuje i uczy jak zdrowo żyć oraz dbać o swój wygląd i dobre samopoczucie poprzez właściwą dietę. Wszystkich miłośników książek i zdrowego odżywiania zapraszamy do Elektrowni Powiśle. Wstęp na obydwa wydarzenia jest bezpłatny. 

Autorskie spotkania z książką w Elektrowni Powiśle

 „Autor­skie spo­tka­nia z książ­ką” w Elek­trow­ni Powi­śle to nowy cykl wyda­rzeń, w trak­cie któ­rych będzie moż­na spo­tkać się z auto­ra­mi ksią­żek, któ­re zaj­mu­ją czo­ło­we miej­sca na listach pol­skich best­sel­le­rów jak Kasia Dziur­ska, Aga­ta Ziem­nic­ka, Anna Zię­ciow­ska czy Agniesz­ka Cegiel­ska. Auto­rzy opo­wie­dzą wię­cej o swo­jej pra­cy, o swo­ich inspi­ra­cjach, a tak­że będą pod­pi­sy­wać książ­ki, któ­re będzie moż­na kupić na miej­scu w pro­mo­cyj­nej cenie. Cykl spo­tkań reali­zo­wa­ny jest we współ­pra­cy z wydaw­nic­twem Bur­da Media Pol­ska. Wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia jest bez­płat­ny. Spo­tka­nia z auto­ra­mi odby­wać się będą na 1 pię­trze w budyn­ku B4 (ul. Zaję­cza 2B) w Stre­fie Chil­lo­ut w Elek­trow­ni Powi­śle. Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram wyda­rzeń moż­na śle­dzić na bie­żą­co na fanpage’u wyda­rze­nia na Face­bo­oku. 

A już w naj­bliż­szą sobo­tę, 7 grud­nia zapra­sza­my na spo­tka­nie z Aga­tą Ziem­nic­ką – die­te­tycz­ką i psy­cho­loż­ką, któ­ra poka­zu­je i uczy jak zdro­wo żyć oraz dbać o swój wygląd i dobre samo­po­czu­cie poprzez wła­ści­wą die­tę. Aga­ta Ziem­nic­ka wspól­nie z uczest­ni­ka­mi spo­tka­nia przy­go­tu­je 2 soki i 2 kok­taj­le według autor­skiej recep­tu­ry ze swo­jej naj­now­szej książ­ki „Zdro­wa i pro­mien­na skó­ra. 60 potraw dla pro­mien­nej cery”. Autor­ka udo­wod­ni, że sekret zdro­wej cery tkwi przede wszyst­kim w pro­duk­tach, jakie na co dzień dostar­cza­my swo­je­mu orga­ni­zmo­wi. 

Zdro­wo wyglą­da­ją­ca skó­ra musi być dobrze odży­wio­na. Od zewnątrz, ale i od wewnątrz. Kre­my i masecz­ki, nawet te naj­droż­sze, nie wystar­czą, jeśli nie idą w parze z wła­ści­wą die­tą. Odpo­wied­nio zbi­lan­so­wa­na die­ta to dro­ga do wydo­by­cia pięk­na Two­jej cery. A skó­ra odbu­do­wu­je się już w 90 dni – to wbrew pozo­rom bar­dzo krót­ko. Zamiast sku­piać się na wyśru­bo­wa­nych, nie­re­al­nych wyma­ga­niach doty­czą­cych wyglą­du, moż­na dbać o sie­bie i swo­ją kobie­cość codzien­nie w pro­sty spo­sób: jedząc odpo­wied­nio, trosz­cząc się o sie­bie pokar­mem” – mówi Aga­ta Ziem­nic­ka, autor­ka pierw­szej książ­ki pre­zen­to­wa­nej pod­czas cyklu „Spo­tkań z książ­ką” w Elek­trow­ni Powiśle.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy