Aplikacje do obróbki zdjęć na Insta Stories

Bez wzglę­du na to, czy nale­żysz do osób uwiecz­nia­ją­cych każ­dą chwi­lę na Insta sto­ries, czy może znaj­du­jesz się w gru­pie osób, któ­ra w ogó­le nie posia­da kon­ta na Insta­gra­mie, z pew­no­ścią przy­znasz, że w ostat­nich latach apli­ka­cja roz­wi­ja się w zastra­sza­ją­cym tem­pie, ofe­ru­jąc użyt­kow­ni­kom coraz to now­sze funk­cje. Co wię­cej, Insta­gram to już nie tyl­ko plat­for­ma, dzię­ki któ­rej możesz dzie­lić się autor­ski­mi zdję­cia­mi, inspi­ra­cja­mi, przy­cią­gać uwa­gę, zdo­by­wać jak naj­więk­szą licz­bę obser­wa­to­rów czy wresz­cie po pro­stu kon­tak­to­wać się ze zna­jo­my­mi, ale i miej­sce, w któ­rym real­nie zara­bia się pie­nią­dze. Ogrom­ne pie­nią­dze.

Co spra­wi­ło, że Snap­chat – apli­ka­cja, któ­ra odnio­sła feno­me­nal­ny suk­ces ode­szła w zapo­mnie­nie? To bez wąt­pie­nia efekt Insta sto­ries, któ­re sta­je się coraz popu­lar­niej­szym miej­scem do publi­ko­wa­nia. Zaska­ku­ją­ce, że waż­niej­szym, niż tra­dy­cyj­ne posty, któ­re czę­sto umy­ka­ją gdzieś obser­wa­to­rom na sku­tek ich nie chro­no­lo­gicz­ne­go upo­rząd­ko­wa­nia. Dzię­ki Insta sto­ries możesz na bie­żą­co wcho­dzić w oso­bi­ste inte­rak­cje ze zna­jo­my­mi i obser­wa­to­ra­mi, dzie­ląc się swo­imi zdję­cia­mi, prze­my­śle­nia­mi, zamiesz­czać zabaw­ne GIFy i ani­ma­cje, uży­wać fil­trów, poka­zy­wać pięk­ne miej­sca z waka­cji czy prze­pro­wa­dzać son­da­że. Zda­je się, że wśród miliar­da (!) użyt­kow­ni­ków Insta­gra­ma na świe­cie, wca­le nie tak łatwo się wyróż­niać. Na szczę­ście z pomo­cą przy­cho­dzą nam apli­ka­cje innych firm, któ­re ofe­ru­ją o wie­le więk­szą róż­no­rod­ność. Więk­szość z nich jest bez­płat­na, jed­nak by uzy­skać dostęp do naj­lep­szych efek­tów, musisz ponieść przy­naj­mniej mini­mal­ne kosz­ty. Vers-24 jako redak­cja z zami­ło­wa­niem korzy­sta­ją­ca z Insta­gra­ma, przy­go­to­wa­ła dla Was ran­king 5 naj­lep­szych apli­ka­cji do two­rze­nia kre­atyw­nych i abso­lut­nie nie­tu­zin­ko­wych Sto­ries.

 

  1. Unfold – na jej punk­cie osza­lał cały świat. I my tak­że! Apli­ka­cja pozwa­la two­rzyć nie tyl­ko poje­dyn­cze zdję­cia, ale i fil­my, a tak­że całe rela­cje w for­mie bia­łych ramek, do któ­rych moż­na doda­wać pod­pi­sy (do wybo­ru pięk­ne czcion­ki).
  2. Word Swag – ta apli­ka­cja zamie­ni każ­de sło­wo w prze­pięk­ny, gra­ficz­ny tekst i pozwo­li wyra­zić Ci emo­cje w praw­dzi­wie arty­stycz­ny spo­sób. To tak, jak­by mieć przy sobie oso­bi­ste­go gra­fi­ka 24/7. Word Swag pozwo­li Ci na two­rze­nie oso­bi­stych cyta­tów i gra­fik na Insta­gra­mo­we sto­ries.
  3. Ado­be Spark Post – ogrom­na pale­ta kolo­rów, tła i efek­ty ani­mo­wa­ne pozwa­la­ją na stwo­rze­nie sza­blo­nu ide­al­ne­go. Ado­be Spark Post ofe­ru­je sze­ro­ką gamę sza­blo­nów, któ­re bez pro­ble­mu dosto­su­jesz do este­ty­ki swo­je­go kon­ta. 
  4. Typo­ra­ma – jeśli szu­kasz ory­gi­nal­nych i jed­no­cze­śnie pro­fe­sjo­nal­nych typów pisma, poko­chasz tą apli­ka­cję już od pierw­sze­go uży­cia. Intu­icyj­na obsłu­ga pozwa­la na wybór zdjęć pro­sto z rol­ki apa­ra­tu bądź tych dostęp­nych w apli­ka­cji. Póź­niej wystar­czy tyl­ko dobrać ide­al­ną czcion­kę i goto­we! 

Rubric – nie wiesz, jak traf­nie pod­pi­sać wła­sne zdję­cie? Ta ory­gi­nal­na, inte­li­gent­na apli­ka­cja dzię­ki spe­cjal­nej tech­no­lo­gii roz­po­zna obraz i zasu­ge­ru­je pasu­ją­ce do nie­go, bły­sko­tli­we hasło. Dzię­ki niej nie musisz już tra­cić cza­su nad dobie­ra­niem sto­sow­ne­go pod­pi­su i z pew­no­ścią zasko­czysz swo­ich obser­wa­to­rów oraz zna­jo­mych. Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy