Styl życia

SPOSOBY NA NAUKĘ JĘZYKA OBCEGO

Języki to jedna z najważniejszych inwestycji w siebie i auto rozwój. Nie tylko ćwiczą pamięć, ale przede wszystkim są furtką do lepszej przyszłości. Pomyślcie tylko o małym dziecku, które za pomocą pierwszych słów potrafi wyrazić swoje potrzeby. O ile taka komunikacja jest prostsza. Jednak, by nauczyć się języka samodzielnie, potrzeba nie lada dyscypliny. Zadanie staje się prostsze, gdy towarzyszą mu pasja, zabawa i przyjemność. Zapomnij o szablonowych lekcjach i potraktuj naukę angielskiego, hiszpańskiego lub innego wybranego hobby, niczym przyjemność.

 

Oto 9 nie­za­wod­nych spo­so­bów na przy­swo­je­nie języ­ka obce­go. Więk­szość z nich możesz sto­so­wać nie wycho­dząc nawet z domu!

  • Słu­chaj muzy­ki i Audio­bo­oków, by nauczyć się języ­ka obce­go

Ide­al­nym spo­so­bem na przy­swo­je­nie języ­ka jest słu­cha­nie radia lub pio­se­nek i jed­no­cze­sne śpie­wa­nie z woka­li­stą. W ten spo­sób nie tyl­ko pozna­jesz struk­tu­rę zdań, ale uczysz się je wypo­wia­dać. Jeśli wydru­ku­jesz tekst pio­sen­ki, się­gniesz po słow­nik oraz zaczniesz tłu­ma­czyć zwrot­ki i refre­ny, będziesz mistrzem sło­wo­twór­stwa. Codzien­nie pro­wa­dzisz samo­chód? Świet­ną meto­dą jest słu­cha­nie Audio­bo­oków i łącze­nie przy­jem­ne­go z poży­tecz­nym.

  • Oglą­daj fil­my z inte­re­su­ją­cej Cię dzie­dzi­ny, by nauczyć się języ­ka obce­go

Wybierz fil­my o inte­re­su­ją­cej Cie­bie tema­ty­ce i zre­zy­gnuj z lek­to­ra. Dla uła­twie­nia możesz włą­czyć napi­sy w języ­ku ory­gi­nal­nym. Dzię­ki gestom boha­te­rów fil­mo­wych i roz­gry­wa­ją­cym się akcjom, zro­zu­miesz kon­tekst wypo­wie­dzi. Meto­da ta pomo­że Ci myśleć w danym języ­ku i for­mu­ło­wać zda­nia w celu komu­ni­ka­cji. Świet­ną bazą fil­mów obco­ję­zycz­nych jest Net­flix, gdzie znaj­dziesz wie­le moż­li­wo­ści.

  • Pisz pamięt­nik, by nauczyć się języ­ka obce­go

Chcesz wyra­zić sie­bie, a przy oka­zji opa­no­wać język obcy? To naj­lep­sza for­ma. Potrze­bu­jesz tyl­ko kart­ki i dłu­go­pi­su. Z cza­sem ucz się frag­men­tów wypo­wie­dzi na pamięć niczym aktor, jak­byś udzie­lał wywia­du. Oczy­wi­ście, pisz cie­ka­wie, wów­czas odgry­wa­nie roli będzie bar­dziej eks­cy­tu­ją­ce

  • Czy­taj gaze­ty obco­ję­zycz­ne z wybra­nej przez sie­bie bran­ży, by nauczyć się języ­ka obce­go

Znajdź swo­ją ulu­bio­ną tema­ty­kę i regu­lar­nie czy­taj maga­zy­ny obco­ję­zycz­ne. Dzię­ki temu zare­je­stru­jesz nowe słów­ka. Napraw­dę nie musisz znać każ­de­go, któ­ry poja­wia się w arty­ku­le, by zro­zu­mieć kon­tekst wypo­wie­dzi. Ta for­ma jest ide­al­na dla wzro­kow­ców. Może inte­re­su­ją Cię język wło­ski i moda, biz­nes lub poli­ty­ka? Się­gnij po wło­skie wyda­nie. Zdję­cia spra­wią, że poznasz spe­cja­li­stycz­ne nazwy poprzez naukę obraz­ka­mi. Jeśli dopie­ro co zaczy­nasz naukę języ­ków, zaopatrz się w kolo­ro­we maga­zy­ny. Te poważ­ne i czar­no bia­łe pozy­cje typu „Times”, zostaw na okres, gdy Twój poziom umie­jęt­no­ści będzie nie­co bar­dziej zaawan­so­wa­ny. Na star­cie, sty­mu­luj jak naj­wię­cej bodź­ców.

SPOSOBY NA NAUKĘ JĘZYKA OBCEGO”
  • Wybierz meto­dę Chi­ne­asy, by nauczyć się języ­ka chiń­skie­go

Chiń­ski zali­cza się obok pol­skie­go do naj­trud­niej­szych języ­ków świa­ta. Uczy się go całe życie. Jed­nak pew­na Chin­ka, a mia­no­wi­cie Shao Lan opa­ten­to­wa­ła nie­sa­mo­wi­tą for­mu­łę nauki języ­ka poprzez obraz­ki tzw. pik­to­gra­fy. Chi­ne­asy to meto­da wizu­al­na za pomo­cą, któ­rej klu­czo­we zna­ki chiń­skie są prze­kształ­ca­ne w pik­to­gra­my. Dzię­ki temu, pozna­jesz nowe zwro­ty i wyra­że­nia, a nawet pod­sta­wo­we zda­nia. Każ­dy znak posia­da tłu­ma­cze­nie oraz zapis pin yin. Dodat­ko­wo, kul­tu­ra chiń­ska sta­je się bar­dziej zro­zu­mia­ła, bowiem sty­kasz się z waż­ny­mi moty­wa­mi dla miesz­kań­ców tej potęż­nej cywi­li­za­cji. Kali­gra­fia przy­cią­gnie oko nie­jed­ne­go wzro­kow­ca.

  • Pobie­raj apli­ka­cje na tele­fon, by nauczyć się języ­ka obce­go

Pobierz apli­ka­cję na tele­fon i ucz się języ­ka obce­go poprzez gry i zaba­wy. Świet­ną for­mą jest dopa­so­wy­wa­nie fisz­ków do odpo­wia­da­ją­cych im wyra­zów. Magia tech­no­lo­gii ofe­ru­je mnó­stwo moż­li­wo­ści i atrak­cyj­nych form dla debiu­tan­tów. Dzię­ki temu tri­ko­wi, podró­że komu­ni­ka­cją miej­ską z pra­cy do domu będą cie­kaw­sze.

  • Zapisz się na kurs tema­tycz­ny, by nauczyć się języ­ka obce­go

Nie­któ­re szko­ły obco­ję­zycz­ne ofe­ru­ją kur­sy tema­tycz­ne. Inte­re­su­je się sztu­ka, lite­ra­tu­ra, histo­ria lub muzy­ka? Zapisz się na cykl spo­tkań z tego zakre­su, wów­czas nauka będzie przy­jem­niej­sza, prost­sza i bar­dziej pasjo­nu­ją­ca. Uczęsz­czaj tak­że na kon­fe­ren­cje i meetin­gi orga­ni­zo­wa­ne przez Amba­sa­dy repre­zen­tu­ją­ce kraj, któ­re­go język pra­gniesz opa­no­wać. Może zain­te­re­su­je Cię nauka tań­ca fla­men­co lub sal­sy, któ­re pomo­gą nabrać płyn­no­ści w mowie hisz­pań­skiej?

  • Zako­chaj się w cudzo­ziem­cu i naucz się języ­ka obce­go

Ta for­ma nauki jest naj­przy­jem­niej­sza i naj­efek­tyw­niej­sza. Edu­ka­cji bowiem towa­rzy­szą emo­cje, gesty, a miłość spra­wia, że język opa­no­wu­je­my w mig, bo moty­wu­je nas szczyt­ny cel – pra­gnie­nie komu­ni­ka­cji z part­ne­rem. Jeśli Twój chło­pak miesz­ka w innym kra­ju to ide­al­na oka­zja do podró­ży i pozna­wa­nia jego kul­tu­ry.

  • Poznaj przy­ja­ciół rodo­wi­tych z dane­go kra­ju i jak naj­wię­cej mów

To część poświę­co­na komu­ni­ka­cji jest klu­czem do suk­ce­su. Dzię­ki nawią­za­niu kon­tak­tów z repre­zen­tan­ta­mi danej kul­tu­ry, spę­dzasz z nimi czas i zanim się obej­rzysz – już mówisz. W ten spo­sób pozna­jesz tak­że pew­ne rytu­ały języ­ko­we, dowia­du­jesz się jak moż­na unik­nąć gafy, bo dane słów­ko prze­cież może mieć prze­kaz pozy­tyw­ny lub nega­tyw­ny. Nastaw się na bie­głą komu­ni­ka­cję. Nie myśl zbyt dłu­go. Po pro­stu mów i prak­ty­kuj jak naj­czę­ściej, a popraw­ność języ­ko­wa przyj­dzie z cza­sem. Zna­jo­mi chęt­nie Cię popra­wią, jeśli zako­mu­ni­ku­jesz, że cenisz taki rodzaj men­tor­stwa.

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy