DesignStyl życia

7 niezbędnych dodatków do mieszkania typu loft

Tekst: Sonia Kru­pin­ska

Loft. To sło­wo z dnia na dzień coraz bar­dziej wzbu­dza cie­ka­wość i pożą­da­nie, lecz nie każ­dy wie co to tak na praw­dę jest. Loft to “miesz­ka­nie” stwo­rzo­ne w sta­rych i opusz­czo­nych maga­zy­nach lub fabry­kach.

W Pol­sce moda na tego typu lokum ist­nie­je od nie­daw­na, ale za to rośnie w zastra­sza­ja­cym tępie. Aktu­al­nie są to jed­ne z naj­droż­szych i naj­bar­dziej pożą­da­nych miesc zamiesz­ka­nia, na któ­re mogą sobie pozwo­lić tyl­ko oso­by z gru­bym port­fe­lem. Cały para­doks loftów tkwi w tym, że są two­rzo­ne w sta­rych fabry­kach i maga­zy­nach, te miej­sca nie są w żaden spo­sób remon­to­wa­ne, a i tak ludzie to kupu­ją ze wzglę­du na nie­po­wta­rzal­ny kli­mat i spo­kój.

Lofty może­my podzie­lić na wer­sje hard i soft. Hard lofty to te auten­tycz­ne kom­plek­sy miesz­kal­ne powsta­ją­ce w sta­rych poprze­my­sło­wych budyn­kach jak maga­zy­ny, fabry­ki, spi­chle­rze, huty czy bro­wa­ry. Cha­rak­te­ry­zu­ją się duży­mi otwar­ty­mi prze­strze­nia­mi, suro­wy­mi wnę­trza­mi z prze­wa­gą szkła, sta­li i kamie­nia, wyso­ki­mi sufi­ta­mi, wiel­ki­mi okna­mi czy fabrycz­nym oświe­tle­niem.

Soft lofty powsta­ją w nowych budyn­kach two­rzo­nych od pod­staw w kli­ma­cie sta­rych fabryk. To takie tro­che sztucz­ne hard lofty, któ­rych for­ma nawią­zu­je do sty­lu prze­my­sło­we­go. Lofty maja w sobie nie­po­wta­rzal­ny kli­mat, pozwa­la­ją poczuć prze­strzeń, a czer­wo­na cegła uzu­peł­nia wyjąt­ko­wy cha­rak­ter tego miej­sca.

Oto 7 niezbędnych dodatków mieszkańca każdego loftu:

  • Hamak – przy hard loftach z dużą prze­strze­nią aż żal nie powie­sić hama­ku i w wol­nych chwi­lach bujać się czy­ta­jąc książ­kę. Jest to bar­dzo pomy­sło­wa for­ma zago­spo­da­ro­wa­nia wolej prze­strze­ni.
  • Wymyśl­ne oświe­tle­nie – przy suro­wym wnę­trzu, nowo­cze­sny żyran­dol będzie wyglą­dać dziw­nie. Naj­le­piej zain­we­sto­wać w same żarów­ki na kablu, albo kupić lamp­ki i według wła­sne­go pomy­słu oświe­tlić pomiesz­cze­nie w cie­ka­wy spo­sób. Pamię­taj­my, że to wła­śnie od świa­tła zale­ży jak miesz­ka­nie będzie wyglą­dać.

 

  • Obraz – naj­le­piej duży i kolo­ro­wy. Oży­wi sza­re ścia­ny i spra­wi, że nie w miesz­ka­niu nie będzie nud­no.

 

  • Kwia­ty – Pal­ma kró­lew­ska, chry­za­li­do­kar­pus czy pal­ma kora­lo­wa na pew­no się spraw­dzą. Są duże, zie­lo­ne i rosną w donicz­kach. Przy tak dużej prze­strze­ni możesz stwo­rzyć sobie wła­sną dżun­glę, a w środ­ku powie­sić hamak.
  • Coś wła­sno­ręcz­nie zro­bio­ne­go – donicz­ki, wie­sza­ki, co kol­wiek, co będzie doda­wa­ło temu miej­scu uni­ka­to­wość. W wła­sno­ręcz­nie zro­bio­nych rze­czach pięk­ne jest to, że są ory­gi­nal­ne. Nikt inny nie będzie miał tego same­go co ty.

 

  • Gra­mo­fon lub sta­re radio – spo­koj­nie, nie musisz męczyć się z typo­wym gra­mo­fo­nem z lat trzy­dzie­stych. Możesz kupić taki z wyj­ściem cyfro­wym, któ­ry jest dużo bar­dziej funk­cjo­nal­ny w dzi­siej­szych cza­sach i sta­je się wiel­kim hitem. Dodat­ko­wo posia­da­nie tak ory­gi­nal­ne­go sprzę­tu do odtwa­rza­nia muzy­ki będzie doda­wać nie­po­wta­rzal­ne­go kli­ma­tu two­je­mu gniazd­ku. Tak samo, robiąc rano jajecz­ni­cę będziesz mogła słu­chać muzy­ki ze sta­re­go radia, na któ­re coraz czę­ściej cza­ją się łow­cy archa­icz­nych sprzę­tów.
  • Duża rogo­wa kana­pa – to pod­sta­wa każ­de­go wła­ści­cie­la loftu. Naj­le­piej poło­żo­na w cen­tral­nym miej­scu, wygod­na i miesz­czą­ca dużo gości. Nie ma nic lep­sze­go niż nie­dziel­ne oglą­da­nie fil­mów w towa­rzy­stwie pacz­ki zna­jo­mych, z któ­ry­mi będziesz mogła roz­siąść się na kana­pie i zre­lak­so­wać.

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *