Uroda

6 ważnych informacji, które musisz znać na temat pielęgnacji swojej skóry!

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: rcnews.huparade.condenast.com

10022959_l

Skó­ra potrze­bu­je nawil­że­nia i pie­lę­gna­cji bez wzglę­du na porę roku. Nie tyl­ko wypi­ja­nie odpo­wied­niej ilo­ści wody mine­ral­nej i uży­wa­nie odpo­wied­nich kosme­ty­ków wystar­czy, by zacho­wać gład­kość, jędr­ność i pra­wi­dło­wy stan skó­ry, waż­ny jest tak­że spo­sób uży­cia nawil­ża­ją­cych spe­cy­fi­ków oraz regu­lar­ność. My przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie mały porad­nik, byś mogła cie­szyć się odży­wio­ną i pięk­ną skó­rą cały czas.

1. Musisz pamię­tać, jak bar­dzo waż­ny jest spo­sób nakła­da­nia kre­mu.
Krem do twa­rzy, bal­sam, masło albo ole­jek do cia­ła, owszem dostar­czy Two­jej skó­rze skład­ni­ków odżyw­czych i nawil­że­nia, ale uwa­ga! Powi­nien być nakła­da­ny od dołu do góry, by móc zacho­wać napię­tą skó­rę, w prze­ciw­nym razie, jeśli będziesz postę­po­wać odwrot­nie zaser­wu­jesz sobie wię­cej szkód niż korzy­ści. Pamię­taj rów­nież, by z deli­kat­ny­mi stre­fa­mi (np. w oko­li­cach oczu) Two­jej skó­ry obcho­dzić się spo­koj­nie, zamień inten­syw­ne wcie­ra­nie na lek­kie wkle­py­wa­nie kre­mu opusz­ka­mi pal­ców.

2. Pamię­taj by sto­so­wać pie­lę­gna­cję regu­lar­nie i być bar­dzo kon­se­kwent­na.
Zupeł­nie podob­nie jak z lecze­niem bądź na przy­kład odchu­dza­niem, jeśli prze­rwiesz kura­cję, nie zoba­czysz żad­nych efek­tów, wyda­je się to pro­ste, a jed­nak trud­ne do kon­se­kwent­ne­go sto­so­wa­nia. Posta­raj się jed­nak, naj­le­piej wie­czo­rem poświę­cać tro­chę cza­su swo­jej skó­rze. Jej też się w koń­cu coś nale­ży! W nocy pod­czas snu Twój orga­nizm tra­ci dużo wody, jeśli uży­jesz nawil­ża­ją­cych kosme­ty­ków zadbasz o wyrów­na­nie jej pozio­mu, ponad­to przez sen orga­nizm prze­łą­cza się na tryb napraw­czy, o tym też pamię­taj przy wybo­rze spe­cy­fi­ków! Jeśli chcesz pozbyć się jakiś man­ka­men­tów na swo­im cie­le, wie­czor­ne wcie­ra­nie wła­ści­wych kre­mów jest naj­lep­szą porą!

3. Nie zapo­mnij, że naj­lep­szym momen­tem na nawil­ża­nie jest chwi­la po kąpie­li.
Depi­la­cja, peeling, czy nawet zwy­kła kąpiel powo­du­je otwie­ra­nie łusek skó­ry, dzię­ki cze­mu po kąpie­li skó­ra dużo lepiej chło­nie war­to­ści odżyw­cze, wita­mi­ny i mine­ra­ły. A naj­le­piej tak napraw­dę wcie­rać nawil­ża­ją­co-odżyw­cze bal­sa­my na jesz­cze wil­got­ną skó­rę! Krem w połą­cze­niu z pozo­sta­łą na skó­rze wodą uszczel­nia pory i umoż­li­wia mak­sy­mal­ne wyko­rzy­sta­nie wszyst­kich war­to­ści i dzię­ki temu wię­cej kosme­ty­ku wchło­nie Two­ja skó­ra, niż Two­je ubra­nie, któ­re zało­żysz.

4. Roż­ne obsza­ry Two­jej skó­ry mogą wyma­gać róż­nej pie­lę­gna­cji.
Przede wszyst­kim nale­ży pamię­tać o pra­wi­ło­wej pie­lę­gna­cji Two­jej skó­ry, odpo­wied­nio ją oczysz­czać, złusz­czać mar­twy naskó­rek, nawil­żać, odży­wiać i rege­ne­ro­wać za pomo­cą kosme­ty­ków w odpo­wied­nich stre­fach skó­ry. Ponad­to ina­czej nale­ży pie­lę­gno­wać wyma­ga­ją­cą skó­rę twa­rzy, wraż­li­wą stre­fę oko­lic biki­ni, czy gru­bą war­stwę skó­ry na pod­bi­ciu stóp, wszyst­kie­go nie zała­twi jeden krem. Dosto­suj odpo­wied­nie jego rodza­je do odpo­wied­nich par­tii cia­ła.

5. Spo­sób nawil­ża­nia jest zależ­ny od Two­je­go wie­ku.
Dba­nie o skó­rę powin­no być zależ­ne od wie­ku, ponie­waż w zależ­no­ści od lat bory­ka­my się z rózny­mi pro­ble­ma­mi. Oczy­wi­ście upływ cza­su jest nie­unik­nio­ny, ale nie zna­czy to, że nie może­my spo­wol­nić go w skut­kach dla naszej skó­ry! Odpo­wied­nie kosme­ty­ki spo­wo­du­ją, że będzie­my wyglą­dać korzyst­nie w każ­dym wie­ku. Jedy­ną waż­ną zasa­dą jest by sto­so­wać wła­ści­we do aktu­al­nych pro­ble­mów skó­ry, nie zapo­mi­nać o nawil­ża­niu i w odpo­wied­nim momen­cie zacząć uży­wać spe­cy­fi­ki zapo­bie­gaw­cze.

6. Musisz zwra­cać uwa­gę na spe­cy­ficz­ne potrze­by swo­jej skó­ry i jej stan.
Oso­by z suchą skó­rą oczy­wi­ście muszą czę­ściej dbać o nawil­ża­nie, jed­nak niech nie myli nas nigdy tłu­sty rodzaj skó­ry, to wca­le nie ozna­cza, że nie­po­trzeb­ne jest jej pra­wi­dło­we nawil­ża­nie, wręcz prze­ciw­nie! Jedy­nie nale­ży zna­leźć odpo­wied­nie spe­cy­fi­ki nawil­ża­ją­ce do cery suchej, bądź nawil­ża­ją­ce z jed­no­cze­snym zmniej­sza­niem wydzie­la­nia serum.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *