UrodaWłosy

5 szybkich fryzur na deszczowe dni

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: Pin­te­rest, vogue.com

Nade­szła jesień, pogo­da zupeł­nie nas już nie roz­piesz­cza, spo­dzie­wa­my się listo­pa­do­we­go desz­czu i gru­dnio­we­go desz­czu ze śnie­giem. Vers-24 śpie­szy Wam z pomo­cą, pro­po­nu­je­my kil­ka nie dość, że szyb­kich fry­zur, to jesz­cze takich, któ­re dosko­na­le zacho­wa­ją trwa­łość przy tej kapry­śnej pogodzie.I jesz­cze nasza dodat­ko­wa rada, wybie­ra­jąc para­sol­kę, ubez­piecz się w taką w kolo­rze bia­łym, jak radzi jeden z Nowo­jor­skich foto­gra­fów – Cliff Watts pięk­nie roz­świe­tli Two­ją twarz, rzu­ca­jąc na nią jasne reflek­sy, dzię­ki cze­mu będziesz zauwa­żal­na i możesz błysz­czeć nawet w desz­czu!

gladkie jak na pokazie Celine

1. Luźny i gładki nieład

Banal­ne, pro­ste i co naj­waż­niej­sze efek­tow­ne! Potrze­bu­jesz tyl­ko kosme­ty­ków wygła­dza­ją­cych i utrwa­la­ją­cych. Zaczesz wło­sy do tyłu, zwiąż w kucyk, a następ­nie skręć je w tzw. śli­ma­ka i nałóż gum­kę, by przy­trzy­mać zwi­nię­cie, spry­skaj lakie­rem i goto­we. Nie ma nic prost­sze­go!

klasycznie kok jak na pokazie PRADA

2. „Upięcie tancerki”

Nazwa nie zosta­ła dobra­na przy­pad­kiem, takie upię­cie dosko­na­le spraw­dzi się nie tyl­ko pod­czas desz­czo­wej pogo­dy, ale tak­że dobrze spi­sze się pod­czas upra­wia­nia spor­tów, gdyż wło­sy abso­lut­nie nie będą Ci prze­szka­dzać, a jeśli upniesz je moc­no i trwa­le, nie będą ucie­ka­ły z Two­jej fry­zu­ry. By uzy­skać taki efekt, zaczesz wło­sy do tyłu, wygładź i zwiąż do kit­ki, następ­nie owiń wło­sy wokół gum­ki i podo­pi­naj wsuw­ka­mi, dla lep­sze­go utrwa­le­nia możesz spry­skać utrwa­la­czem.

mokre wlosy jak na pokazie Philosophy

3. Mokre włosy

Jeśli chcesz uzy­skać jed­no­cze­śnie fry­zu­rę ze świa­to­wych wybie­gów i pasu­ją­cą do pogo­dy wybierz wariant „mokre wło­sy”. Na mokre wło­sy nałóż wygła­dza­ją­cą pian­kę, a po wysu­sze­niu odpo­wied­nie kosme­ty­ki nabłysz­cza­ją­ce. Dzię­ki tym zabie­gom Two­je wło­sy uzy­ska­ją pozor­nie nie­dba­ły wygląd, a jed­no­cze­śnie jak­że sty­lo­wy i goto­wy sta­wiać czo­ło ule­wie!

warkocz jak na pokazie Marc by Marc Jacobs

4. Warkocz

To fry­zu­ra pasu­ją­ca do pół­dłu­gich i dłu­gich wło­sów, za to abso­lut­nie nie­za­wod­na, pro­sta i szyb­ka. Pamię­taj tyl­ko o serum wygła­dza­ją­cym, by od desz­czo­wej pogo­dy i wil­go­ci nie poja­wił się na gło­wie efekt pusze­nia, wte­dy nie wyglą­da to dobrze w połą­cze­niu z war­ko­czem!

objety kok jak na pokazie Dolce&Gabbana

5. Objety kok

To połą­cze­nie upię­cia i war­ko­cza robi furo­rę, nie tyl­ko pozwa­la na zacho­wa­nie luzu na gło­wie, ale tak­że wyglą­da na wyma­ga­ją­cą cza­su fry­zu­rę, a tym­cza­sem nie ma nic prost­sze­go. Kil­ka ruchów na gło­wie i taki efekt! Zrób kil­ka war­ko­czy ze swo­ich wło­sów, a następ­nie złap je wszyst­kie i upnij dooko­ła wsuw­ka­mi. Pamię­taj tyl­ko by scho­wać gum­ki i koń­ce wło­sów pod splo­ta­mi i goto­we!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *