UrodaZdrowie

5 przerażających faktów dotyczących tego, co wprowadzamy do naszego organizmu

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: Vers-24

Jedze­nie jest naszą pod­sta­wo­wą i codzien­ną czyn­no­ścią, głów­nym budul­cem dla całe­go orga­ni­zmu oraz łącz­ni­kiem ze śro­do­wi­skiem zewnętrz­nym. W związ­ku z tym odgry­wa naj­waż­niej­szą rolę w orga­ni­zmie, a my powin­ni­śmy dbać o jego jakość oraz regu­lar­ność. Nie­ste­ty nie­rzad­ko zapo­mi­na­my o war­to­ści jaką sta­no­wi, czy­li prze­ja­da­my się, na naszym „sto­le” kró­lu­ją fast foody, pro­duk­ty ubo­gie w war­to­ści odżyw­cze oraz prze­two­rzo­ne, tak zwa­ne gotow­ce.

Przed­sta­wia­my małe pod­su­mo­wa­nie doty­czą­ce grup pro­duk­tów, któ­re spo­ży­wa­my, na pod­sta­wie danych o żywie­niu prze­cięt­ne­go czło­wie­ka. Chce­my uświa­do­mić Ci jakie błę­dy możesz popeł­niać i przy­po­mnieć, że to wszyst­ko odbi­ja się na Two­im fizycz­nym i psy­chicz­nym zdro­wiu oraz wyglą­dzie całe­go cia­ła, któ­re to jest Two­ją wizy­tów­ką. Zapo­znaj się z dany­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez Vers-24, otwórz oczy i wpro­wadź zmia­ny. Two­je cia­ło to naj­lep­sza inwe­sty­cja na lata !

1. Pro­duk­ty mącz­ne, któ­re spo­ży­wa­my zawie­ra­ją ok. 30% naszych przy­swa­ja­nych kalo­rii każ­de­go dnia. Więk­szość z nas jada wer­sje węglo­wo­da­nów mącz­nych total­nie oczysz­czo­nych z war­to­ści: czy­li jasne pie­czy­wo, roz­go­to­wa­ne bia­łe maka­ro­ny, tak zwa­ne „bły­ska­wicz­ne” kasze lub płat­ki. To ogrom­ny błąd! Pro­duk­ty te nie powo­du­ją peł­ne­go uczu­cia syto­ści, są przy­czy­ną sko­ków pozio­mu cukru we krwi, a nawet przy­swo­jo­ne w dużych ilo­ściach powo­du­ją sta­ny zapal­ne w orga­ni­zmie. Nie­ste­ty nie­któ­rych cięż­ko prze­ko­nać do rezy­gna­cji z ulu­bio­nej bia­łej buł­ki, bądź pro­duk­tów, któ­rych przy­go­to­wa­nie ogra­ni­cza się do zala­nia wodą. Jed­nak pie­kar­nie i skle­py prze­peł­nio­ne są róż­ny­mi rodza­ja­mi pro­duk­tów: tych peł­no­war­to­ścio­wych, nie kosz­tu­je Cię więc to żad­ne­go wysił­ku, ani spe­cjal­nych wypraw do skle­pów eko­lo­gicz­nych. Wszę­dzie dostęp­ne są te wła­ści­we arty­ku­ły spo­żyw­cze, wystar­czy jedy­nie poświę­cić chwi­lę na zapo­zna­nie się ze skła­dem, prze­te­sto­wać kil­ka rodza­jów chle­bów i wybrać ten ulu­bio­ny z peł­ne­go ziar­na (bez wąt­pie­nia znaj­dzie się taki, któ­ry god­nie zastą­pi tę ulu­bio­ną jasną buł­kę – peł­ną wypeł­nia­czy, ulep­sza­czy i w zasa­dzie „pustą” w war­to­ści odżyw­cze). Maka­ro­ny np. te orki­szo­we sma­ku­ją bar­dzo podob­nie do jasnych, zjesz ich zde­cy­do­wa­nie mniej i zyskasz dużo wię­cej ener­gii, podob­nie płat­ki owsia­ne czy kasze – praw­dzi­we, czy­li te do goto­wa­nia, nie che­micz­ne wyma­ga­ją­ce jedy­nie zala­nia wodą. Spró­buj – war­to!

ciasto
2. Wciąż jest zde­cy­do­wa­nie za dużo cukru w naszej codzien­nej die­cie. Nale­ży pamię­tać, że jest on ukry­ty w wie­lu pro­duk­tach pod inny­mi nazwa­mi, ale szko­dli­wość powo­du­je dokład­nie taką samą! Syrop glu­ko­zo­wo-fruk­to­zo­wy, dek­stro­za, syrop lub słód kuku­ry­dzia­ny, kar­mel, mal­to­za – to pod nie­oczy­wi­stą nazwą – oczy­wi­ste zagro­że­nie dla nasze­go zdro­wia i figu­ry! Co wię­cej nie­ste­ty znaj­dzie­my go w więk­szo­ści spo­ży­wa­nych przez nas pro­duk­tów, zawie­ra­ją go nawet goto­we sosy sałat­ko­we, ket­chu­py, wypie­ki, sło­iko­we prze­two­ry. Chcesz uni­kać cukru, ale nadal chcesz jeść smacz­nie, tak jak dotych­czas przy­zwy­cza­iłaś swo­je kub­ki sma­ko­we ? Spró­buj wpro­wa­dzić do codzien­ne­go menu zdro­we zamien­ni­ki cukru: praw­dzi­wy miód, ste­wię, syrop klo­no­wy bądź dak­ty­lo­wy, ma to przede wszyst­kim ogrom­ny proz­dro­wot­ny wpływ, a dodat­ko­wo róż­nią­ce się od cukru sma­kiem wyżej wymie­nio­ne pro­duk­ty, pozwo­lą na nowe „podró­że” i odkry­cia sma­ko­we. My spró­bo­wa­łi­śmy – pole­ca­my i Tobie!

3. Kolej­ne 30% naszej codzien­nej die­ty sta­no­wią tłusz­cze. Nie każ­dy przyj­mo­wa­ny przez ogra­nizm tłuszcz to błąd. Tłusz­cze muszą znaj­do­wać się w naszej die­cie, ale nie­ste­ty te, któ­re głów­nie spo­ży­wa­my to tłusz­cze trans (ska­żo­ne, utle­nio­ne i uszko­dzo­ne struk­tu­ral­nie). Zde­cy­do­wa­nie w naszej die­cie powin­ny zna­leźć się pro­duk­ty boga­te w kwa­sy tłusz­czo­we ome­ga 3 i 6, któ­re to znaj­dzie­my w rybach, orze­chach, nasio­nach i pest­kach, zdro­wych oli­wach i ole­jach (seza­mo­wym, z oli­wek, z orze­cha wło­skie­go, lnia­nym, z pestek dyni) ponad­to awo­ka­do jest dosko­na­łym źró­dłem zdro­wych tłusz­czów. Na rzecz wyżej wymie­nio­nych pro­duk­tów i dla zdro­wia i figu­ry musisz zre­zy­gno­wać z wyso­ko prze­two­rzo­nych dań, z potraw sma­żo­nych w głę­bo­kim tłusz­czu oraz zwra­cać uwa­gę na zawar­tość wymie­nio­ną na opa­ko­wa­niu pro­duk­tów, któ­re kupu­jesz. Nic nie stra­cisz, a zyskasz wie­le! 

4. Wciąż za mało warzyw i owo­ców na naszych taler­zach. Te boga­te odżyw­czo, peł­ne wita­min, mine­ra­łów, błon­ni­ka i potrzeb­nej orga­ni­zmo­wi wody pro­duk­ty, powin­ny gościć w naszej die­cie codzien­nie i to w każ­dym posił­ku! Chro­nią przed cho­ro­ba­mi ser­ca, rakiem, cukrzy­cą, wspie­ra­ją układ odpor­no­ścio­wy i posia­da­ją wie­le innych zalet, a w dodat­ku może­my z nich two­rzyć wie­le kom­bi­na­cji potraw, od kok­taj­li po zupy, sałat­ki. Sto­suj je jako bazy każ­de­go z posił­ków i nie­zwłocz­nie wpro­wadź ich dużą daw­kę do swo­je­go menu.

5. Kolej­ny­mi pod­sta­wo­wy­mi pro­duk­ta­mi dla nasze­go jadło­spi­su powin­ny być orze­chy. Nie tyl­ko zawie­ra­ją zdro­we i nie­zbęd­ne dla orga­ni­zmu tłusz­cze. Dba­ją one o zdro­wie mózgu i ser­ca, wpły­wa­ją na wygląd skó­ry, wło­sów i paznok­ci oraz stwa­rza­ją war­stwę ochron­ną dla nasze­go orga­ni­zmu. Oka­zu­je się, że my spo­ży­wa­my je bar­dzo spo­ra­dycz­nie, wg. prze­cięt­nych wyli­czeń tyl­ko raz w tygo­dniu i to w nie­wiel­kich daw­kach, głów­nie takie, któ­re znaj­du­ją się  w wypie­kach. To prze­ra­ża­ją­ca infor­ma­cja! Są świet­ną i pysz­ną, szyb­ką prze­ką­ską, moż­na je sto­so­wać do sosów, jako dodat­ki do sała­tek, mięs, dese­rów i kok­taj­li – powin­ny w dużej ilo­ści natych­miast zna­leźć się w Two­ich codzien­nych potra­wach, zwłasz­cza w sezo­nie jesien­nym, gdyż dodat­ko­wo dzia­ła­ją anty­de­pre­syj­nie. 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *