ModaMust have

5 MUST HAVE NA JESIEŃ – @marionawarda

Mariona Warda – influencerka i fashion blogger. W internecie nieco tajemnicza, rzadko pokazuje swoją twarz prezentując stylizacje, osobiście niesamowicie sympatyczna. Skupia się na detalach i prawie zawsze stawia na warstwowy look. Poznajcie jej 5 MUST HAVE, którymi podzieliła się specjalnie dla czytelników VERS-24!

1.Sztruksowy gar­ni­tur – W obec­nych tren­dach jestem total­nie zako­cha­na w sztruk­sie. Ide­al­nym wybo­rem będzie zgni­ła zie­leń, kolor musz­tar­do­wy czy zga­szo­ny róż. Do mojej sza­fy zawi­ta­ło już kil­ka rze­czy wła­śnie ze sztruk­su.

2. Dłu­gi płaszcz w kra­tę – Kocham dłu­gie okry­cia wierzch­nie, od kil­ku sezo­nów kró­lu­je kra­ta. Ten print nigdy się nie znu­dzi, jest ponad cza­so­wy.

3. Koza­ki za kola­no – To strzał w dzie­siąt­kę na jesien­ne chło­dy. Zarów­no do spód­nic midi czy dłu­gich sukie­nek. Bar­dzo kobie­ce i sexy!

4. Duże kol­czy­ki – Kie­dyś noszo­ne tyl­ko do wie­czo­ro­wych kre­acji teraz dozwo­lo­ne do wszyst­kie­go. Nie­za­leż­nie od oka­zji duża biżu­te­ria może ode­grać głów­ną rolę w całej sty­li­za­cji 😉

5. Saty­no­wy top - Polu­ję na saty­no­wy top, naj­le­piej w soczy­stym kolo­rze, któ­ry będę mogła zakła­dać pod mary­nar­kę lub roz­pi­na­ny swe­ter.

Insta­gram: @marionawarda
http://marionachic.blogspot.com

Tekst: Mario­na War­da­/Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy